استفاده کورین در نما

البته بسیاری از افراد معتقدند که استفاده کورین در نما  در معرض نور شدید خورشید دچار سوختگی خفیف رزین شده و به مرور زمان به رنگ زرد تغییر رنگ می دهد.

البته استفاده کورین در نما در کشورهای اروپایی که نور خورشید به اندازه ایران نیست متفاوت است با ایران و یحتمل ورق موجود در اروپا نیز با ایران تفاوت خواهد داشت.