تغییر حالت کورین با اره

نمونه اجراهای منحنی را اینجا ببینید