لوگو در کورین با استفاده از سی ان سی

دفترهای اجرا شده کورین را می توانید از اینجا ببینید