نحوه انواع سنباده و پولیش زنی کورین

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – نیمه براق

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – مات

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – براق