فرهاد روانشاد – کورین آساک – مشهد

مجری فرهاد روانشاد


کد کارگاه: ۰۰۵۴۶
نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: فرهاد روانشاد
برند مجموعه: آساک کورین
استان: خراسان رضوی – مشهد

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه رسالت ۱۸
ابزار سه کلاسیک
متراژ ۹٫۵ متر
متریال کورین
برند ورق تیسان
کد ورق ۱۲۴

 

نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای مهاجری
متریال : کورین
متراژ : ۹٫۵ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروهگروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس ستارزاده
محل پروژه واحد مسکنونی پزشکان
ابزار سه پله
متراژ ۱۱ متر
استان: مشهد-هاشمیه ۴۳
متریال کورین
برند ورق سندد ساهارا-GR178
کد ورق میسی ۱۷۸

 

نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای ستارزاده
متریال : کورین
برند ورق : اورانوس
متراژ : ۲۰ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما دکوراسیون داخلی مارول استون
محل پروژه واحد مسکنونی دکتر حقیقی
ابزار دو پله روی پیشانی حجمی شش سانت
متراژ ۹٫۸۰
استان: مشهد-هنرستان چهار-برج راشل-طبقه سوم
متریال کورین
برند ورق کورین آتیستون
کد ورق آتیستون AW
نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای مهاجری
متریال : کورین
متراژ : ۱۰ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما دکوراسین داخلی ایران
محل پروژه مشهد فرامرز عباسی ۴۷
ابزار کلاسیک چهار پله
متراژ جزیره ۹۰*۲۲۰ کابینت ۷متر
استان: خراسان رضوی – مشهد
متریال کورین
برند ورق کورین سوپر استون

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس حسینی – منزل جناب آدینه
محل پروژه بلوار توس – توس ۷۷
ابزار کلاسیک چهار پله
استان: خراسان رضوی – مشهد
متریال کورین
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق gr 175

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما محمد تحققی – منزل مهندس غفلتی
محل پروژه دو واحد از ساختمان مهندس غفلتی
ابزار کلاسیک سه پله
استان: تهران
متریال کورین
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق gr 174

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما کاشی پور
ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۹٫۵ متر
استان: مشهد-بلوار فرامرز ۱۹
متریال کورین
برند ورق تیسان
کد ورق 440- سندد ساهارا

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس نعیم زاده
ابزار کلاسیک سه پله
استان: مشهد-شهید بهشتی ۴۴
متریال کورین
برند ورق کورین میسی
کد ورق ms 175

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما هاشمی کاخکی
ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۳٫۲۰
استان: مشهد-الهیه-بلوار سجادیه بین ۸/۶-دفتر املاک کاخ-میز قولنامه
متریال کورین
برند ورق کورین تیسان
کد ورق تیسان ۱۱۴

 

متراژ۳٫۵۰

اطلاعات پروژه :
استان: مشهد-بلوار صارمی-پلاک ۱۸۴
متریال کورین
برند ورق کورین میسی

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس روحی
محل پروژه پروژه ویلایی
ابزار ابزار حجمی لبه پنج سانتیمتر با زاویه سه پله ریز
متراژ ۱۳ متر
متریال کورین
برند ورق کورین اورانوس ورملیون
کد ورق gr 179

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه واحد مسکونی بازسازی شده
ابزار ابزار حجمی پنج سانتیمتر با لبه r6
متراژ ۱۰ متر
استان: مشهد-فلسطین ۲۰
متریال کورین
برند ورق کورین میسی سندد کرم
کد ورق ms 175

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما گروه کورین آساک روانشاد
محل پروژه واحد مسکونی مهندس براتی
ابزار ابزار کلاسیک
متراژ ۹ متر
استان: مشهد-بلوار هنرستان-هنرستان ۴-برج راشل
متریال کورین
برند ورق کورین سوپراستون
کد ورق gs 300

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس منصوری
محل پروژه واحد مسکونی مهندس براتی
ابزار ابزار حجمی شش سانتیمتر
متراژ ۷ متر
استان: مشهد-الهیه ۳۴-برج آفرینش
متریال کورین
برند ورق کورین سوپراستون
کد ورق pw 101

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه منزل جناب وجیهی
ابزار ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۱۸ متر
استان: مشهد-بلوار آوینی
متریال کورین
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق m 501

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
ابزار ابزار مدرن
متریال کورین
برند ورق سوپراستون
کد ورق cream star cs210

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما جناب رسولی
محل پروژه مشهد
ابزار ابزار کلاسیک
متریال کورین
برند ورق سوپراستون
کد ورق GS300

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس کنعانیان
ابزار ابزار مدرن
متراژ ۱۲ متر
استان: مشهد الهیه بلوار اقدسیه۵۳ خوش منظر ۹
برند ورق تیسان
کد ورق سندد کرم ۴۲۱

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس دلاوری
محل پروژه اجرای کانتر رستوران مرکز خرید پاژ مشهد
متراژ ۷٫۵ متر
برند ورق تیسان
کد ورق ۴۲۱

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما موسوی
محل پروژه مشهد
متراژ ۷ متر – تیپ مدرن
برند ورق کورین تیسان
کد ورق ۶۱۲

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس طیرانی
محل پروژه مشهد
متراژ ۴ متر
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق ۱۷۴

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین فرمینو
کد ورق FO603

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین سوپراستون
کد ورق PW101

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق GR414

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس قربانی
محل پروژه مشهد-هاشمیه
متراژ 18 متر
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق 602

 

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق Venuse 602

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
پروژه روشویی کورین

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین اورانوس
کد ورق Mercury 604

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد- شهرداری زابل
برند ورق کورین اورانوس

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین سوپراستون
کد ورق GS 300

There are no images.

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین تیسان
کد ورق TS421

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین فرمینو
کد ورق Fo 532

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
برند ورق کورین تیسان
کد ورق TS 421

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *