قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس

کورین باس
ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ترکیه

قیمت ها متعلق به : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه باس

باس
باس – s072
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – b001
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – g090
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – natural – 206
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – 207-pearl-s
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
یاس
یاس – 208– p- white
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – ۲۰۹-d-white
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000تومان
باس
باس – ۲۱۱-s-white
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000تومان
باس
باس – ۳۰۱- solid red
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۰۳- solid flame
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۰۵- solid rose
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۰۷- solid sun
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۰۹- solid grey
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۱۱- solid titan
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۱۳- solid fume
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – 315- solid lead
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۱۹- solid bean
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۲۱- olid cinna
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – ۳۲۳- solid cement
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۲۵- solid beige
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۲۷- solid bole
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۲۱۰- solid silk
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۳۱- solid talus
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – ۳۲۵- solid beige
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000تومان
باس
باس – 402– sanded ivory
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – ۴۰۵– sanded pepper
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس -۴۰۶– sanded salep
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – 407– sanded sahara
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – ۴۰۹– sanded gold
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – ۴۱۱– sanded coffee
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – ۴۱۷– sanded crag
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – 425– sanded flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – 433– sanded coal
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – ۴۴۰– sanded brown
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000تومان
باس
باس – 612– pebble flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۱۵– pebble ice whilte
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۱۹– pebble shake
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۲۰– pebble blister
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۳۵– pebble brown
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۴۰– pebble daisy
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۴۶– pebble bice
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۵۳ – pebble blur
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۷۰– pebble frost
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۷۱– pebble pome
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۷۵– pebble avone
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۶۸۰– pebble pole
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000تومان
باس
باس – ۷۷۵– spark pearl
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000تومان
باس
باس – ۷۸۵– spark aurora
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000تومان
باس
باس – ۷۹۵– spark night
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000تومان
باس
باس – ۸۱۰– macula beach
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000تومان
باس
باس – ۸۲۰– macula universe
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000تومان
باس
باس – ۸۴۰– macula silver
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000تومان
باس
باس – ۸۷۵– macula black
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000تومان
باس
باس – ۹۲۰– galaxy whirpool
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000تومان
باس
باس – ۹۳۰– galaxy andromeda
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000تومان
باس
باس – ۹۶۰- galaxy mosaic
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟