قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس

کورین باس
ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ترکیه

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه باس

باس
باس – s072
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – b001
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – g090
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – natural – 206
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – 207-pearl-s
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
یاس
یاس – 208– p- white
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – d-white-209
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,980,000تا3,130,000تومان
باس
باس – s-white-211
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,980,000تا3,130,000تومان
باس
باس – solid red-301
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid flame-303
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid rose-305
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid sun-307
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس solid grey -309
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid titan-311
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid fume-313
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – 315- solid lead
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid bean-319
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – olid cinna-321
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – solid cement-323
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid beige-325
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid bole-327
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid silk-3210
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس solid talus -331
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – solid beige-325
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,140,000تا3,290,000تومان
باس
باس – 402– sanded ivory
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – sanded pepper-405
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس -sanded salep-406
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – 407– sanded sahara
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – sanded gold-409
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – sanded coffee-411
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – sanded crag-417
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – 425– sanded flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – 433– sanded coal
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – sanded brown-440
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,400,000تا3,550,000تومان
باس
باس – 612– pebble flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble ice whilte-615
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble shake-619
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble blister-620
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble brown-635
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble daisy-640
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble bice-646
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble blur-653
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble frost-670
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble pome-671
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble avone-675
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – pebble pole-680
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,580,000تا3,730,000تومان
باس
باس – spark pearl-775
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,820,000تا3,970,000تومان
باس
باس – spark aurora-785
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,820,000تا3,970,000تومان
باس
باس – spark night-795
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,820,000تا3,970,000تومان
باس
باس – macula beach-810
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,060,000تا4,210,000تومان
باس
باس – macula universe-820
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,060,000تا4,210,000تومان
باس
باس – macula silver-840
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,060,000تا4,210,000تومان
باس
باس – macula black-875
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,060,000تا4,210,000تومان
باس
باس – galaxy whirpool-920
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,240,000تا4,390,000تومان
باس
باس – galaxy andromeda-930
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,240,000تا4,390,000تومان
باس
باس – galaxy mosaic-960
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,240,000تا4,390,000تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت