قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

کورین رگه دار فرمینو
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
strong>کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : کیفیت در سطح صفحات کره ای و رگه دار

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه فرمینو- ۳۶۸ در ۷۶

فرمینو-عرض
فرمینو-عرض 76-طوسی پر رنگ رگه سفید 540
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو fo521فرمینو 0521فرمینو fo521فرمینو fo521فرمینو - FO521
فرمینو-عرض 76-کرم رگه قهوه ای-Fo521
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو کلکتهفرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600formino fo600فرمینو fo600
فرمینو-عرض 76-سفید رگه بلند طوسی-کلکته-Fo600
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,090,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,241,848تا3,391,848تومان
فرمینو-عرض
فرمینو Fo602فرمینو Fo602فرمینو fo602فرمینو Fo602فرمینو Fo602فرمینو Fo602
فرمینو-عرض 76-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,090,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,241,848تا3,391,848تومان
فرمینو-عرض
فرمینو FO603فرمینو 603فرمینو fo603فرمینو fo603
فرمینو-عرض 76-مارکوئینا- FO603
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,090,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,241,848تا3,391,848تومان
فرمینو-عرض
فرمینو کلکته گلدفرمینو fo601
فرمینو-عرض 76-کلکته گلد -Fo601
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,090,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,241,848تا3,391,848تومان
فرمینو
فرمینو FO533فرمینو fo533فرمینو fo533فرمینو fo533
فرمینو -سفید رگه طوسی عرض 76-FO533
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو 527فرمینو 527فرمینو 527
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفید-Fo527
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو FO528فرمینو FO528
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طلایی-Fo528
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532
فرمینو-عرض 76-سفید رگه سفید Civileh 532
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-عرض
فرمینو 529
فرمینو-عرض 76-fo 529-مشکی رگه طلایی
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان
فرمینو-
فرمینو 523
فرمینو- عرض 76-طوسی رگه سفید-Fo523
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,051,630تا3,201,630تومان

قیمت و مشخصات گروه فرمینو- ۳۰۰ در ۱۰۰

فرمینو-عرض
فرمینو 523
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه سفید Fo523
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-
فرمینو fo521فرمینو fo521فرمینو fo521فرمینو - FO521
فرمینو- کرم رگه قهوه ای-FO521-عرض 100
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو fo533فرمینو fo533فرمینو fo533فرمینو fo533فرمینو FO533فرمینو fo533فرمینو fo533فرمینو fo533
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طوسی FO533
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو FO528فرمینو FO528
فرمینو-عرض 100-fo528-سفید رگه طلایی
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532فرمینو fo532
فرمینو-عرض 100-سفید رگه سفید Civileh 532
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو 527
فرمینو-عرض 100-FO527-مشکی رگه سفید
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو 529
فرمینو-عرض 100 مشکی رگه طلایی-fo 529
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان
فرمینو-عرض
فرمینو کلکتهفرمینو fo600formino fo600فرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600فرمینو fo600
فرمینو-عرض 100-FO600-سفید رگه بلند طوسی-کلکته
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
فرمینو-عرض
فرمینو FO603فرمینو 603فرمینو fo603
فرمینو-عرض 100-مارکوئینا- FO603
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
فرمینو-عرض
فرمینو-عرض 100-کلکته گلد-Fo601
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
فرمینو-عرض
فرمینو Fo602فرمینو Fo602فرمینو fo602
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
فرمینو-عرض
فرمینو-عرض 100-طوسی پر رنگ رگه سفید 540
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,780,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,093,333تا4,243,333تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 1.93 ( 9 votes)

۵ نظر

  1. واقعاً کار جالب و جذابیه . من خودم دو هفته پیش برای کابینت استفاده کردم بسار شیک و زیبا هستش

  2. واقعاً کار جالب و جذابیه . من خودم دو هفته پیش برای کابینت استفاده کردم بسار شیک و زیبا هستش نصابش هم آقای علیکی بسیار خوش قول و تمیز کار هستند از ایشان هم تشکر می نمایم .

  3. سلام کار مشکی رو استفاده کردم خیلی شیک و زیبا انجام شد همینجا از اجرا کنندش اقای دست پیمان واقعا تشکر میکنم حلال السون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت