قیمت روز کورین هانکس

قیمت روز کورین هانکس

قیمت کورین هانکس کورین هانکس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور کره جنوبی
می توانید با کورین با کیفیت ایرانی جایگزین کنید

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه هانکس

هانکس-T-225
هانکس T225هانکس T225هانکس T225
هانکس-T-225
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000تومان
هانکس-SANDBANK-D-009
هانکس d009
هانکس-SANDBANK-D-009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس
هانکس d046
هانکس LUT DESERT D046
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-MIST-D-007
هانکس D007
هانکس-MIST-D-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس
d-047هانکس d047هانکس d047
هانکس CREAMCHEESE-D 047
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-MARRONNIER-D-027
هانکس D027
هانکس-MARRONNIER-D-027
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLACKHILL-D-015
هانکس D015هانکس D015
هانکس-BLACKHILL-D-015
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-N‐ORANGE-M-005
هانکس M005هانکس M005
هانکس-N‐ORANGE-M-005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLUEWAVE-D-021
هانکس D021
هانکس-BLUEWAVE-D-021
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-SHASTA-D-036
هانکس D036
هانکس-SHASTA-D-036
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-GLASSBLACK-T-041
هانکس-GLASSBLACK-T-041
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICWHITE-C-001
هانکس C001هانکس C001
هانکس-CUBICWHITE-C-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-CUBICIVORY-C-002
هانکس C002هانکس C002
هانکس-CUBICIVORY-C-002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
هانکس s008هانکس C008هانکس C008
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
هانکس P005
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-H‐ELDORADO-T-001
هانکس T001هانکس T001
هانکس-H‐ELDORADO-T-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 82,000,000تومان
هانکس-FANTASIA-M-002
هانکس M002هانکس M002
هانکس-FANTASIA-M-002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-HAZELNUT-T-049
هانکس T049
هانکس-HAZELNUT-T-049
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-PALERMO-G-008
هانکس G008
هانکس-PALERMO-G-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
هانکس GAM004
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
هانکس GAR006
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,830,000تومان
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-IVORYESSENCE-B-001
هانکس B001هانکس B001
هانکس-IVORYESSENCE-B-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-HELSINKI-B-031
هانکس B031هانکس B031
هانکس-HELSINKI-B-031
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
هانکس GAR007
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-MONTES-NA-06
هانکس NA06هانکس NA06
هانکس-MONTES-NA-06
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-OSLOWHITE-B-012
هانکس B012هانکس B012
هانکس-OSLOWHITE-B-012
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-BOSQUE-B-013
هانکس-BOSQUE-B-013
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-013
هانکس B013
هانکس-CHOCOLATE-B-013
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-WILDEFORE-B-039
هانکس-WILDEFORE-B-039
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-MARELINHO-ST-102
هانکس ST102هانکس ST102هانکس ST102
هانکس-MARELINHO-ST-102
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-COPPERBLACK-B-040
b040هانکس B040هانکس B040هانکس B040
هانکس-COPPERBLACK-B-040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-NUBLADO-ST-103
هانکس ST103هانکس ST103
هانکس-NUBLADO-ST-103
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-ARDOSIA-ST-104
هانکس-ARDOSIA-ST-104
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-MORENO-ST-105
هانکس st105
هانکس-MORENO-ST-105
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-GRENICIO-ST-106
هانکس ST106
هانکس-GRENICIO-ST-106
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس
هانکس BL209
هانکس MACASSAR BL 209
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس
هانکس s004هانکس s004
هانکس IVORY S 004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-SILVERWHITE-D-024
هانکس D024هانکس D024هانکس D024
هانکس-SILVERWHITE-D-024
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-ARCTICPURE-T-021
هانکس T021هانکس T021هانکس T021هانکس T021
هانکس-ARCTICPURE-T-021
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-GOLDBROWN-D-003
هانکس D003هانکس D003
هانکس-GOLDBROWN-D-003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-LIGHTSAND-D-025
هانکس D025هانکس D025
هانکس-LIGHTSAND-D-025
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-RED-M-003
هانکس-RED-M-003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-M‐BLACK-M-007
هانکس M007هانکس M007
هانکس-M‐BLACK-M-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-FLORIDABEACH-B-032
هانکس-FLORIDABEACH-B-032
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-N‐WHITE-S-008
هانکس s008هانکس s008هانکس s008هانکس S008
هانکس-N‐WHITE-S-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-BLACKBEAT-D-028
Amani-1-1هانکس D028هانکس D028هانکس D028هانکس D028
هانکس-BLACKBEAT-D-028
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-SOLARIS-P-004
هانکس P004هانکس P004
هانکس-SOLARIS-P-004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-SILVERSTONE-D-001
هانکس D001هانکس D001
هانکس-SILVERSTONE-D-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-N‐YELLOW-M-006
هانکس D001
هانکس-N‐YELLOW-M-006
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس
هانکس ST206 choco fudge
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس
هانکس B035هانکس B035
هانکس B035 Chocolate
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس
هانکس BL003هانکس BL003
هانکس BL003 PietraPanna
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس
هانکس BL201هانکس BL201
هانکس BL201 Kashmere
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس
هانکس ST203
هانکس ST203 ALBERO
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-G1-Grey
هانکس-G1-Grey Ash M014
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000تومان
هانکس-
هانکس ST101
هانکس- ST-101 Clara
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان
هانکس-ST-201
هانکس ST201هانکس ST201
هانکس-ST-201 Romano
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,570,000تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.04 ( 32 votes)

همچنین ببینید

قیمت ورق کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز   برند کوارتز – توتم تولید کشور ایران طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟