قیمت روز کورین هانکس

قیمت روز کورین هانکس

قیمت کورین هانکس کورین هانکس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور کره جنوبی
می توانید با کورین با کیفیت ایرانی جایگزین کنید

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه هانکس Duo, Cubic, Magic, Pearl, Solo, Trio, Galleria, Nativo

هانکس-N‐ORANGE-M-005
هانکس M005هانکس M005
هانکس-N‐ORANGE-M-005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLUEWAVE-D-021
هانکس D021
هانکس-BLUEWAVE-D-021
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-MARRONNIER-D-027
هانکس D027
هانکس-MARRONNIER-D-027
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-M‐BLACK-M-007
هانکس M007هانکس M007
هانکس-M‐BLACK-M-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,570,652تا3,720,652تومان
هانکس-SILVERSTONE-D-001
هانکس D001هانکس D001
هانکس-SILVERSTONE-D-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-LIGHTSAND-D-025
هانکس D025هانکس D025
هانکس-LIGHTSAND-D-025
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-MONTES-NA-06
هانکس NA06هانکس NA06
هانکس-MONTES-NA-06
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-MIST-D-007
هانکس D007هانکس D007
هانکس-MIST-D-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-L-MOCHA
هانکس-L-MOCHA T-222
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-ICE
هانکس-ICE QUEEN T-050هانکس-ICE QUEEN T-050
هانکس-ICE QUEEN T-050
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-cubic
هانکس C004 - cubic transblanc
هانکس-cubic transblanc-C-004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-G1-Grey
هانکس-G1-Grey Ash M014
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
هانکس GAR007
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
هانکس GAR006
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,910,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,279,891تا4,429,891تومان
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
هانکس GAM004
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-PALERMO-G-008
هانکس G008
هانکس-PALERMO-G-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-HAZELNUT-T-049
هانکس T049
هانکس-HAZELNUT-T-049
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-FANTASIA-M-002
هانکس M002هانکس M002
هانکس-FANTASIA-M-002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
هانکس P005هانکس P005
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
هانکس s008هانکس C008هانکس C008
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICIVORY-C-002
هانکس C002هانکس C002
هانکس-CUBICIVORY-C-002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICWHITE-C-001
هانکس C001هانکس C001
هانکس-CUBICWHITE-C-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-GLASSBLACK-T-041
هانکس-GLASSBLACK-T-041
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-SHASTA-D-036
هانکس D036
هانکس-SHASTA-D-036
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLACKHILL-D-015
هانکس D015هانکس D015
هانکس-BLACKHILL-D-015
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-N‐YELLOW-M-006
هانکس D001
هانکس-N‐YELLOW-M-006
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-RED-M-003
هانکس-RED-M-003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-GOLDBROWN-D-003
هانکس D003هانکس D003
هانکس-GOLDBROWN-D-003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-ARCTICPURE-T-021
هانکس T021هانکس T021هانکس T021هانکس T021هانکس T021هانکس T021هانکس T021
هانکس-ARCTICPURE-T-021
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,570,652تا3,720,652تومان
هانکس-IRA-T-225
هانکس T225هانکس T225هانکس T225
هانکس-IRA-T-225
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,130,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,524,457تا3,674,457تومان
هانکس-SANDBANK-D–009
هانکس d009
هانکس-SANDBANK-D–009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-SPERBIA
هانکس-SPERBIA T-224
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-LUTDESERT-D046
هانکس d 046
هانکس-LUTDESERT-D046
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,570,652تا3,720,652تومان
هانکس-CREAMCHEESE-D–047
هانکس d047هانکس d047هانکس D047هانکس D047هانکس D047
هانکس-CREAMCHEESE-D–047
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,570,652تا3,720,652تومان
هانکس-H‐ELDORADO-T-001
هانکس T001هانکس T001
هانکس-H‐ELDORADO-T-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-IVORY-S–004
هانکس s004هانکس s004
هانکس-IVORY-S–004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,120,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,250,000تا3,400,000تومان
هانکس-SILVERWHITE-D-024
هانکس D024هانکس D024هانکس D024
هانکس-SILVERWHITE-D-024
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-SOLARIS-P-004
هانکس P004هانکس P004
هانکس-SOLARIS-P-004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-N‐WHITE-S-008
هانکس S008هانکس s008هانکس s008هانکس s008
هانکس-N‐WHITE-S-008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,326,087تا3,476,087تومان
هانکس-BLACKBEAT-D-028
هانکس D028هانکس D028هانکس D028هانکس D028هانکس D028هانکس D028هانکس D028
هانکس-BLACKBEAT-D-028
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,570,652تا3,720,652تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس bellassimo , stratum

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
هانکس-TERRAZZO-REH-102
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-HELSINKI-B-031
هانکس B031هانکس B031
هانکس-HELSINKI-B-031
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-ARDOSIA-ST-104
هانکس-ARDOSIA-ST-104
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-IVORYESSENCE-B-001
هانکس B001هانکس B001
هانکس-IVORYESSENCE-B-001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-ROMANO-ST-201
هانکس ST201هانکس ST201
هانکس-ROMANO-ST-201
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-CLARA-ST-101
هانکس ST101
هانکس-CLARA-ST-101
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-OSLOWHITE-B-012
هانکس B012هانکس B012هانکس B012هانکس B012
هانکس-OSLOWHITE-B-012
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-BOSQUE-B-013
هانکس-BOSQUE-B-013
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-013
هانکس B013
هانکس-CHOCOLATE-B-013
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-WILDEFORE-B-039
هانکس B-039هانکس B-039
هانکس-WILDEFORE-B-039
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-COPPERBLACK-B-040
هانکس B040هانکس B040هانکس B040هانکس B040هانکس B040
هانکس-COPPERBLACK-B-040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-MARELINHO-ST-102
هانکس ST102هانکس ST102هانکس ST102
هانکس-MARELINHO-ST-102
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-NUBLADO-ST-103
هانکس ST103هانکس ST103
هانکس-NUBLADO-ST-103
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-MORENO-ST-105
هانکس st105
هانکس-MORENO-ST-105
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-GRENICIO-ST-106
هانکس ST106
هانکس-GRENICIO-ST-106
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-MACASSAR-BL-209
هانکس BL209
هانکس-MACASSAR-BL-209
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-FLORIDABEACH-B-032
هانکس-FLORIDABEACH-B-032
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 19,320,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,750,000تا5,900,000تومان
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCO
هانکس-CHOCO FUDGE-ST-206
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-035
هانکس B035هانکس B035
هانکس-CHOCOLATE-B-035
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-PIETRA
هانکس BL003هانکس BL003
هانکس-PIETRA PANNA-BL-003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-KASHMERE-BL-201
هانکس BL201هانکس BL201
هانکس-KASHMERE-BL-201
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
هانکس-ALBERO-ST-203
هانکس ST203
هانکس-ALBERO-ST-203
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.06 ( 33 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس کورین باس ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm تولید کشور ترکیه قیمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت