قیمت روز کورین هانکس

قیمت روز کورین هانکس

قیمت کورین هانکس کورین هانکس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور کره جنوبی
می توانید با کورین با کیفیت ایرانی جایگزین کنید
Filter by دسته‌های محصولات
هانکس

 

قیمت ها متعلق به : پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه هانکس solo
هانکس-N‐WHITE-S-008
هانکس-N‐WHITE-S-008
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-IVORY-S–004
هانکس-IVORY-S–004
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Magic
هانکس-FANTASIA-M-002
هانکس-FANTASIA-M-002
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-M‐BLACK-M-007
هانکس-M‐BLACK-M-007
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-RED-M-003
هانکس-RED-M-003
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-N‐ORANGE-M-005
هانکس-N‐ORANGE-M-005
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-N‐YELLOW-M-006
هانکس-N‐YELLOW-M-006
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-Grey
هانکس-Grey Ash M-014
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Duo
هانکس-BLACKHILL-D-015
هانکس-BLACKHILL-D-015
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-BLUEWAVE-D-021
هانکس-BLUEWAVE-D-021
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-LUTDESERT-D046
هانکس-LUTDESERT-D046
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,668,478تا4,818,478تومان

هانکس-GOLDBROWN-D-003
هانکس-GOLDBROWN-D-003
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-SANDBANK-D–009
هانکس-SANDBANK-D–009
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-SILVERSTONE-D-001
هانکس-SILVERSTONE-D-001
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-MARRONNIER-D-027
هانکس-MARRONNIER-D-027
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-SHASTA-D-036
هانکس-SHASTA-D-036
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-SILVERWHITE-D-024
هانکس-SILVERWHITE-D-024
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-CREAMCHEESE-D–047
هانکس-CREAMCHEESE-D–047
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-BLACKBEAT-D-028
هانکس-BLACKBEAT-D-028
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-MIST-D-007
هانکس-MIST-D-007
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-LIGHTSAND-D-025
هانکس-LIGHTSAND-D-025
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Cubic
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-CUBICWHITE-C-001
هانکس-CUBICWHITE-C-001
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-CUBICIVORY-C-002
هانکس-CUBICIVORY-C-002
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-cubic
هانکس-cubic transblanc-C-004
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Pearl
هانکس-SOLARIS-P-004
هانکس-SOLARIS-P-004
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 1,350,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 1,366,848تا1,516,848تومان

هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Trio
هانکس-ARCTICPURE-T-021
هانکس-ARCTICPURE-T-021
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-SPERBIA
هانکس-SPERBIA T-224
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-GLASSBLACK-T-041
هانکس-GLASSBLACK-T-041
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-HAZELNUT-T-049
هانکس-HAZELNUT-T-049
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-ICE
هانکس-ICE QUEEN T-050
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-L-MOCHA
هانکس-L-MOCHA T-222
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

هانکس-IRA-T-225
هانکس-IRA-T-225
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,680,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,717,391تا4,867,391تومان

هانکس-H‐ELDORADO-T-001
هانکس-H‐ELDORADO-T-001
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,383,152تا4,533,152تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Galleria
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,100,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,646,739تا5,796,739تومان

هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

قیمت و مشخصات گروه هانکس B rionne
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-BOSQUE-B-013
هانکس-BOSQUE-B-013
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-HELSINKI-B-031
هانکس-HELSINKI-B-031
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-CHOCOLATE-B-035
هانکس-CHOCOLATE-B-035
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-CHOCOLATE-B-013
هانکس-CHOCOLATE-B-013
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-FLORIDABEACH-B-032
هانکس-FLORIDABEACH-B-032
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-WILDEFORE-B-039
هانکس-WILDEFORE-B-039
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-OSLOWHITE-B-012
هانکس-OSLOWHITE-B-012
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-IVORYESSENCE-B-001
هانکس-IVORYESSENCE-B-001
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-COPPERBLACK-B-040
هانکس-COPPERBLACK-B-040
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

قیمت و مشخصات گروه هانکس Nativo
هانکس-MONTES-NA-06
هانکس-MONTES-NA-06
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

قیمت و مشخصات گروه هانکس bellassimo
هانکس-MACASSAR-BL-209
هانکس-MACASSAR-BL-209
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-PIETRA
هانکس-PIETRA PANNA-BL-003
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-KASHMERE-BL-201
هانکس-KASHMERE-BL-201
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

قیمت و مشخصات گروه هانکس stratum
هانکس-NUBLADO-ST-103
هانکس-NUBLADO-ST-103
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-GRENICIO-ST-106
هانکس-GRENICIO-ST-106
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 22,600,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,141,304تا7,291,304تومان

هانکس-MARELINHO-ST-102
هانکس-MARELINHO-ST-102
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-CHOCO
هانکس-CHOCO FUDGE-ST-206
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-CLARA-ST-101
هانکس-CLARA-ST-101
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-MORENO-ST-105
هانکس-MORENO-ST-105
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-ROMANO-ST-201
هانکس-ROMANO-ST-201
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

هانکس-ALBERO-ST-203
هانکس-ALBERO-ST-203
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

هانکس-ARDOSIA-ST-104
هانکس-ARDOSIA-ST-104
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,100,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,646,739تا5,796,739تومان

هانکس-TERRAZZO-REH-102
هانکس-TERRAZZO-REH-102
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 7,453,804تا7,603,804تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.06 ( 33 votes)

همچنین ببینید

کورین و کوارتز مشابه شیری دانه شیشه ای

محصولات مشابه شیری دانه شیشه ای

کورین تیسان-113TT قیمت 9,900,000 تومان طول 360 CM   عرض 76 CM ضخامت 1.2 CM …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *