قیمت روز صفحات چاپی ایرانی مارموکو

قیمت روز صفحات چاپی ایرانی مارموکو

 مارموکو صفحات چاپی مارموکو
۳۶۵Cm در ۷۶Cm با ضخامت 5 میل
۳۶۵Cm در ۷۶Cm با ضخامت ۱۲ میل
۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm با ضخامت ۱۲ میل
قیمت ها از کم به زیاد به ترتیب بالا در ابعاد می باشد
تولید کشور ایران

Filter by دسته‌های محصولات
مارموکو

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه مارموکو عرض ۷۶
مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 کوپاکابانا-Copacabana
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 پاندا-panda
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 رادیانت کوپاکاپانا-Radiant Copacaba
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 کرینا-carrina
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 بریتانیکا-britanica
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76 کلکته گلد-calacatta gold
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-مارکوئینا-Mariquina
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-چارکول-Charcoal
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-پیتر گری-Pietra Gray
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-Brela Light
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,600,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-Bianco
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 76-ماربل-Marble
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,000,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارموکو عرض ۱۰۰
مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100 رادیانت کوپاکاپانا-Radiant Copacab
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,200,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100 کوپاکابانا-Copacabana
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,750,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-Bianco
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100 پاندا-panda
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,200,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-کرینا-carrina
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-چارکول- Charcoal
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100 بریتانیکا-britanica
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100 کلکته گلد-calacatta gold
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-مارکوئینا-Mariquina
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-پیتر گری- Pietra Gray
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,200,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-Brela Light
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,400,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 100-ماربل-Marble
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارموکو عرض ۱3۰
مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,800,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-پاندا-panda
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,800,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-مارکوئینا-Mariquina
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-پیتر گری-Pietra Gray
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-چارکول-Charcoal
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-کرینا-carrina
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 22,300,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-Bianco
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 23,100,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-بریتانیکا-britanica
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 22,300,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-کلکته گلد-calacatta gold
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 22,300,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-کوپاکابانا-Copacabana
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,980,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-رادیانت کوپاکاپانا-Radiant Copacaba
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,200,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-Brela Light
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,400,000 تومان

مارموکو-عرض
مارموکو-عرض 130-ماربل-Marble
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارموکو 5میل
مارموکو-5
مارموکو-5 میل-رادیانت کوپاکاپانا-Radiant Copacaban
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,200,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-کوپاکابانا-Copacabana
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 400,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-Bianco
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-پاندا-panda
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,300,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,300,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-کلکته گلد-calacatta gold
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-کرینا-carrina
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-مارکوئینا-Mariquina
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-بریتانیکا-britanica
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-پیتر گری- Pietra Gray
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-چارکول- Charcoal
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-Brela Light
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان

مارموکو-5
مارموکو-5 میل-ماربل-Marble
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,800,000 تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.38 ( 10 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *