قیمت روز کورین ایرانی نیکا

قیمت روز کورین ایرانی نیکا

نیکا استون کورین نیکا
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
خط تولید ADM آلمان
کیفیت  
تنوع رنگ
توان تامین
پشتیبانی
قیمت ارزان
Filter by دسته‌های محصولات
نیکا


قیمت ها متعلق به : شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه نیکا G1
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکا A803
نیکا-A803-solid cream
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Bright
نیکااستون-Bright White-BW010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Candy
نیکااستون-Candy White-G235
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Ivory-A040
نیکااستون-Ivory-A040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Ivory-S009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا A421
نیکااستون-Sanded Cream-SM421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Grey-SG420
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا A423
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا SS440
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded White Pepper-410
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Bliss-SB022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Navy-A817
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Onyx-ON095
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Steel-ST023
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-A812
نیکااستون-A812
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G2
نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Brown-AB632
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Aspen
نیکا B612نیکا B612نیکا B612
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Snow-AS610
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,846,739تا2,996,739تومان
نیکااستون-Swany-G193
نیکااستون-Swany-G193
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,200,000تا3,350,000تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G3
نیکااستون-Galaxy-C811
نیکا c811نیکا c811
نیکااستون-Galaxy-C811
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکا-G3-812-Frost-سفید
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,200,000تا3,350,000تومان
نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,200,000تا3,350,000تومان
نیکااستون-Metalic
نیکا استون C510
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,200,000تا3,350,000تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-C804
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-PG840
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G4
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Moon Light -P810
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان
نیکااستون-Talus
نیکااستون-Talus Oyster-TO310
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,091,304تا3,241,304تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G5
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Peak-FP100
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکا P112
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Rattan-P124
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان
نیکااستون-Tempest
نیکا استون- P148
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,281,522تا3,431,522تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.48 ( 4 votes)

همچنین ببینید

کوارتین

قیمت روز کوارتین

قیمت روز کوارتین کورین کوارتین ۳۰۰Cm در ۷۶Cm با ضخامت ۷ میل ۳۰۰Cm در ۷۶Cm با …

۲ نظر

 1. سلام من 2عدد سنگ کورین عرض 60 سانتی متر درطول225وضخامت 3 سانتی متر میخواستم

  • با سلام
   شما باید این مورد با یک مجری هماهنگ کنید و از صفحه مجریان فعال در سایت با یک مجری در هر شهری که مدنظرتان هست همکاری نمایید:
   depoo.org/mojri
   سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *