قیمت روز کورین ایرانی نیکا

قیمت روز کورین ایرانی نیکا

نیکا استون کورین نیکا
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : بالا
خط تولید ADM آلمان

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه نیکا G1

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکا A803
نیکا-A803-solid cream
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Bright
نیکااستون-Bright White-BW010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Candy
نیکااستون-Candy White-G235
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Ivory-A040
نیکااستون-Ivory-A040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Ivory-S009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا A421
نیکااستون-Sanded Cream-SM421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Grey-SG420
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا A423
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکا SS440
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded White Pepper-410
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Bliss-SB022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Navy-A817
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Onyx-ON095
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Steel-ST023
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان
نیکااستون-A812
نیکااستون-A812
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,980,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,125,000تا2,275,000تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G2

نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Brown-AB632
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,211,957تا2,361,957تومان
نیکااستون-Aspen
نیکا B612نیکا B612نیکا B612
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,211,957تا2,361,957تومان
نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Snow-AS610
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,211,957تا2,361,957تومان
نیکااستون-Swany-G193
نیکااستون-Swany-G193
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,211,957تا2,361,957تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G3

نیکااستون-Galaxy-C811
نیکا c811نیکا c811
نیکااستون-Galaxy-C811
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکا-G3-812-Frost-سفید
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Metalic
نیکا استون C510
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-C804
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-PG840
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G4

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Moon Light -P810
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,375,000تا2,525,000تومان
نیکااستون-Talus
نیکااستون-Talus Oyster-TO310
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,375,000تا2,525,000تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا G5

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Peak-FP100
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکا P112
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Rattan-P124
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان
نیکااستون-Tempest
نیکا استون- P148
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,565,217تا2,715,217تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.48 ( 4 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

۲ نظر

 1. سلام من 2عدد سنگ کورین عرض 60 سانتی متر درطول225وضخامت 3 سانتی متر میخواستم

  • با سلام
   شما باید این مورد با یک مجری هماهنگ کنید و از صفحه مجریان فعال در سایت با یک مجری در هر شهری که مدنظرتان هست همکاری نمایید:
   depoo.org/mojri
   سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *