قیمت روز کورین ایرانی نیکا

قیمت روز کورین ایرانی نیکا

نیکا استون کورین نیکا
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
خط تولید ADM آلمان
کیفیت  
تنوع رنگ
توان تامین
پشتیبانی
قیمت ارزان
Filter by دسته‌های محصولات
نیکا

 

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه نیکا sanded solid
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکا-A803-solid cream
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Bright
نیکااستون-Bright White-BW010
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Candy
نیکااستون-Candy White-G235
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Ivory-A040
نیکااستون-Ivory-A040
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Ivory-S009
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Cream-SM421
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Grey-SG420
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Sanded
نیکااستون-Sanded White Pepper-410
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Bliss-SB022
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Navy-A817
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Onyx-ON095
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-Solid
نیکااستون-Solid Steel-ST023
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

نیکااستون-A812
نیکااستون-A812
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,241,304تا3,391,304تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا Aspen
نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Brown-AB632
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,100,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,826تا3,472,826تومان

نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,100,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,826تا3,472,826تومان

نیکااستون-Aspen
نیکااستون-Aspen Snow-AS610
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,100,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,826تا3,472,826تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا Metalic
نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,621,739تا3,771,739تومان

نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,621,739تا3,771,739تومان

نیکااستون-Metalic
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,621,739تا3,771,739تومان

نیکااستون-Swany-G193
نیکااستون-Swany-G193
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,621,739تا3,771,739تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا Pebble
نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکااستون-Galaxy-C811
نیکااستون-Galaxy-C811
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-PG840
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکا-G3-812-Frost-سفید
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکااستون-Pebble
نیکااستون-Pebble Gold-C804
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا Tempest
نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Peak-FP100
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Rattan-P124
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

نیکااستون-Tempest
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,650,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,744,022تا3,894,022تومان

قیمت و مشخصات گروه نیکا Talus
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
نیکااستون-Moon Light -P810
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

نیکااستون-Talus
نیکااستون-Talus Oyster-TO310
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,485,870تا3,635,870تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.6 ( 5 votes)

همچنین ببینید

کورین و کوارتز مشابه قهوه ای دانه شیشه ای

محصولات مشابه قهوه ای دانه شیشه ای

کورین تیسان-158TT قیمت 9,900,000 تومان طول 360 CM   عرض 76 CM ضخامت 1.2 CM …

۲ نظر

 1. سلام من 2عدد سنگ کورین عرض 60 سانتی متر درطول225وضخامت 3 سانتی متر میخواستم

  • با سلام
   شما باید این مورد با یک مجری هماهنگ کنید و از صفحه مجریان فعال در سایت با یک مجری در هر شهری که مدنظرتان هست همکاری نمایید:
   depoo.org/mojri
   سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *