قیمت روز کامپکت ایرانی اس پی ال

قیمت روز کامپکت ایرانی اس پی ال

کامپکت SPL کامپکت اس پی ال
۴۲۰Cm در ۱۴۰Cm با ضخامت ۲ میل
۴۲۰Cm در ۱۴۰Cm با ضخامت ۱۲ میل

این محصول وارداتی است
در صورت تقاضا به صورت تکه ورق و ابعاد خاص با اعمال هزینه برش، انجام می شود

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه spl- ضخامت ۱۲میل

spl-berela
Spl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkbereladark-1
spl-berela dark مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
SPL-Britanicca
SPL-Britanicca رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Carbon
carbon.w
spl-Carbon White رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
spl-Enzo
spl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogold
spl-Enzo gold رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Galexy
spl-galaxyspl-galaxyspl-galaxygalaxy-1
spl-Galexy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 255CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-
spl-noirespl-noirespl-noireNoir - SPLspl-noireاس پی ال Noireاس پی ال Noire
spl- noire رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-solid
spl-solid gray رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Britanicca
spl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britanicca
spl-Britanicca رنگ مغری سفید 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 33,516,000 تومان
spl-Brela
spl-Brela Light مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Gray رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
spl-Enzo
spl-EnzoLightspl-EnzoLight
spl-Enzo Light رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Enzo
spl-EnzoDarkspl-EnzoDark
spl-Enzo Dark رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Black رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
spl-Carbon
spl Carbon Gray Light
spl-Carbon Gray Light رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Beige رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
SPL-
SPL- Brela dark رنگ مغری مشکی
طول 140سانتیمتر عرض 420CM ضخامت 12CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,250,000 تومان
spl-edora
spl-edora رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-zohal
spl-zohal رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-jasper
spl-jasper touch رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-jasper
spl-jasper glossy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-volcano
spl volcanovolcano
spl-volcano مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Willow
اس پی ال willow
spl-Willow رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Stone
اس پی ال stone wood
spl-Stone wood رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-spl-Finger
اس پی ال Finger joint
spl-spl-Finger joint glossy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان
spl-Finger
اس پی ال Finger joint
spl-Finger joint touch رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 24,990,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl- رگه دار ضخامت ۱۲میل

SPL-
Spl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkbereladark-1
SPL- Berela Dark رنگ مغری مشکی رگه دار
طول 140سانتیمتر عرض 420CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان
spl-
spl-noirespl-noirespl-noireNoir - SPLspl-noireاس پی ال Noireاس پی ال Noire
spl- Noire رنگ مغزی مشکی رگه دار
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان
spl-brela
spl-brela dark مغز مشکی رگه دار
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,106,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl- ضخامت ۳میل

spl-brela
Spl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkSpl-bereladarkbereladark-1
spl-brela dark مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Britanicca
spl-Britanicca رنگ مغری مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Galexy
spl-galaxyspl-galaxyspl-galaxygalaxy-1
spl-Galexy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Enzo
spl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogoldspl-enzogold
spl-Enzo gold رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-
spl-noirespl-noirespl-noireNoir - SPLspl-noireاس پی ال Noireاس پی ال Noire
spl- Noire رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-solid
spl-solid gray رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-
spl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britaniccaspl_Britanicca
spl- Britanicca رنگ مغری سفید 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
spl-Brela
spl-Brela Light مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Enzo
spl-EnzoLightspl-EnzoLight
spl-Enzo Light رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Enzo
spl-EnzoDarkspl-EnzoDark
spl-Enzo Dark رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-edora
spl-edora رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-zohal
spl-zohal رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-jasper
spl-jasper touch رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-jasper
spl-jasper glossy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-volcano
spl volcanovolcano
spl-volcano مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Willow
اس پی ال willow
spl-Willow رنگ مغزی مشکی 3 ldg
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Stone
اس پی ال stone wood
spl-Stone wood رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-Finger
اس پی ال Finger joint
spl-Finger joint touch رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان
spl-spl-Finger
اس پی ال Finger joint
spl-spl-Finger joint glossy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.3CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,644,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl- ضخامت ۲میل

spl-Carbon
carbon.w
spl-Carbon White رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,466,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Gray رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,466,000 تومان
spl-Carbon
spl Carbon Gray Light
spl-Carbon Gray Light رنگ مغزی مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,466,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Black رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,466,000 تومان
spl-Carbon
spl-Carbon Beige رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 0.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,466,000 تومان

 
 

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.37 ( 8 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *