قیمت روز کامپکت اس پی ال

قیمت روز کامپکت اس پی ال

کامپکت SPL کامپکت اس پی ال
۴۲۰Cm در ۱۴۰Cm با ضخامت ۲ میل
۴۲۰Cm در ۱۴۰Cm با ضخامت ۱۲ میل

این محصول وارداتی است
در صورت تقاضا به صورت تکه ورق و ابعاد خاص با اعمال هزینه برش، انجام می شود
Filter by دسته‌های محصولات
SPL

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه spl-ضخامت 12میل
spl-12
spl-12 میل-calcatte plus- رنگ مغزی مشکی
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-12
spl-12 میل-elara- رنگ مغزی مشکی
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-berela
spl-berela dark مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

SPL-Britanicca
SPL-Britanicca رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon White رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo gold رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Galexy
spl-Galexy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 255سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-
spl- noire رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-solid
spl-solid gray رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Britanicca
spl-Britanicca رنگ مغری سفید 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 46,452,000 تومان

spl-Berela
spl-Berela Light مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Gray رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo Light رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo Dark رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Black رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Gray Light رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Beige رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

SPL-
SPL- Brela dark رنگ مغری مشکی
طول 140سانتیمتر
عرض 420سانتیمتر
ضخامت 12سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,250,000 تومان

spl-edora
spl-edora رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-zohal
spl-zohal رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-jasper
spl-jasper touch رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-jasper
spl-jasper glossy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-volcano
spl-volcano مغز مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Willow
spl-Willow رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Stone
spl-Stone wood رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-spl-Finger
spl-spl-Finger joint glossy رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Finger
spl-Finger joint touch رنگ مغزی مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Titanium-A-
spl-Titanium-A- رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

spl-Titanium-B-
spl-Titanium-B- رنگ مغری مشکی 12 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 34,692,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl-رگه دار 12میل
SPL-
SPL- Berela Dark رنگ مغری مشکی رگه دار
طول 140سانتیمتر
عرض 420سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان

spl-
spl- Noire رنگ مغزی مشکی رگه دار
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

spl-berela
spl-berela dark مغز مشکی رگه دار
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 40,572,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl-ضخامت 3میل
spl-berela
spl-berela dark مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Britanicca
spl-Britanicca رنگ مغری مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Galexy
spl-Galexy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo gold رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-
spl- Noire رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-solid
spl-solid gray رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-
spl- Britanicca رنگ مغری سفید 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

spl-Berela
spl-Berela Light مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo Light رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Enzo
spl-Enzo Dark رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-edora
spl-edora رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-zohal
spl-zohal رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-jasper
spl-jasper touch رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-jasper
spl-jasper glossy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-volcano
spl-volcano مغز مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Willow
spl-Willow رنگ مغزی مشکی 3 ldg
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Stone
spl-Stone wood رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Finger
spl-Finger joint touch رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-spl-Finger
spl-spl-Finger joint glossy رنگ مغزی مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-3
spl-3 میل-calacatte plus- رنگ مغزی مشکی
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-3
spl-3 میل-elara- رنگ مغزی مشکی
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Titanium-A-
spl-Titanium-A- رنگ مغری مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

spl-Titanium-B-
spl-Titanium-B- رنگ مغری مشکی 3 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,172,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه spl-ضخامت 2میل
spl-Carbon
spl-Carbon White رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Gray رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Gray Light رنگ مغزی مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Black رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

spl-Carbon
spl-Carbon Beige رنگ مغری مشکی 2 میل
طول 420سانتیمتر
عرض 140سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,052,000 تومان

 

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.77 ( 11 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *