قیمت روز کورین ایرانی تکسانیت

قیمت روز کورین ایرانی تکسانیت

تکسانیت برند کورین – تکسانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰
قیمت های تکسانیت بسیار با تاخیر به روز می شود. احتیاط شود

قیمت و مشخصات گروه Sahand-1

تکسانیت
تکسانیت Sahand 11030
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11032
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11033
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11036
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11037
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11410
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11423
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11012
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11018
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11021
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11025
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11027
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11430
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
440440
تکسانیت Sahand 11440
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11452
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 12421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,910,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Alvand-2

تکسانیت
تکسانیت Alvand 22621
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22011
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22014
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22019
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22023
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22670
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22029
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22013
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22015
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22026
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Alvand 22612
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Diamond-6

تکسانیت
تکسانیت Diamond 66128
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66150
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66111
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66137
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66115
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66148
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66151
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66164
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66196
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66149
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66158
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66115
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66175
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66112
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66124
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Diamond 66147
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,310,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Marble-7

تکسانیت
تکسانیت Marble 77001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77004
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77006
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77008
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت-۷۷۰۱۱
تکسانیت-۷۷۰۱۱
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت-۷۷۰۱۲
تکسانیت-۷۷۰۱۲
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77007
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Marble 77009
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Parou-3

تکسانیت
تکسانیت Parou 33044
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33137
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33033
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33002
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33301
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33612
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33003
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33045
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33170
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33474
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33810
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33840
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33152
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 35420
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33017
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33005
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33041
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33111
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33171
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33523
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33820
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33850
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Parou 33031
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Taftan-4

تکسانیت
تکسانیت Taftan 44385
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Taftan 45240
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Taftan 44310
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Taftan 44510
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Taftan 44240
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان
تکسانیت
تکسانیت Taftan 44395
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,960,000تومان

قیمت و مشخصات گروه گلستون

گلستون-۴۱۰
گلستون-410seyedjavadaliyeki4
گلستون-۴۱۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون
گلستون-612612
گلستون ۶۱۲
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۳۱۰
گلستون-۳۱۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۴۳۰
گلستون-430
گلستون-۴۳۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۰۳۲
گلستون-032seyedjavadaliyeki1
گلستون-۰۳۲
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۲۴۰
گلستون-240
گلستون-۲۴۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۱۲۴
گلستون-124
گلستون-۱۲۴
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۱۲۸
گلستون-128
گلستون-۱۲۸
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۴۴۰
گلستون-440seyedjavadaliyeki0
گلستون-۴۴۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون
گلستون-840
گلستون ۸۴۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۱۱۲
گلستون-112seyedjavadaliyeki11
گلستون-۱۱۲
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۴۲۱
گلستون-421seyedjavadaliyeki3
گلستون-۴۲۱
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۱۵۱
گلستون-151seyedjavadaliyeki6
گلستون-۱۵۱
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون-۱۱۵
گلستون-۱۱۵
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون
گلستون ۱۵۵
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
گلستون
گلستون ۵۱۰
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین

قیمت و مشخصات گروه GEMSTONE

جم
جم استون-۶۰۸۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۴۰۰۴۰
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۴۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۷۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۵۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۶۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۴۰۰۲۱
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۰۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۹۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۱۰۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین
جم
جم استون-۶۰۱۱۲
طول 368سانتیمتر عرض CM ضخامت CM
عدم عرضه یا تامین

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

حالا بخرید
رتبه کاربران: 3.95 ( 30 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟