قیمت روز کورین ایرانی تیسان

قیمت روز کورین ایرانی تیسان

تیسان کورین تیسان
ابعاد : ۳۶۰Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : بالا
از تولیدکنندگان برتر MDF و کورین

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه TR

تیسان-رگه
تیسان TAB501تیسان TR501
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB502
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان
تیسان-رگه
تیسان TR503تیسان TR503تیسان TR503
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB504
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB505
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB506
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,798,630تا2,948,630تومان

قیمت و مشخصات گروه TAB

تیسان-ابرو
تیسان TAB512تیسان 512تیسان 512تیسان TAB512تیسان TAB512تیسان TAB512تیسان TAB512
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB509تیسان TAB509تیسان TAB509تیسان TAB509
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB510
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB508
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB507
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB511تیسان 511تیسان TAB511
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,661,644تا2,811,644تومان

قیمت و مشخصات گروه TS

تیسان-TS420
تیسان-TS420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS410
تیسان TS410تیسان TS410
تیسان-TS410
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS430
تیسان-TS430
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS421
تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421
تیسان-TS421
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS423
تیسان TS423تیسان TS423
تیسان-TS423
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS670
تیسان-TS670
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS440
تیسان TS440تیسان TS440تیسان TS440تیسان TS440
تیسان-TS440
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TS-414
تیسان-TS-414
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان

قیمت و مشخصات گروه TT

تیسان-TT158
تیسان-TT158
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,250,685تا2,400,685تومان
تیسان-TT147
تیسان TT147
تیسان-TT147
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT148
تیسان TT148تیسان TT148
تیسان-TT148
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT142
تیسان-TT142
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT137
تیسان-TT137
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT112
تیسان-TT112
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT113
تیسان-TT113
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT114
تیسان TT114تیسان TT114
تیسان-TT114
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT100
تیسان tt100تیسان tt100
تیسان-TT100
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT115
تیسان-TT115
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT124
تیسان TT124تیسان TT124
تیسان-TT124
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT184
تیسان-TT184
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان
تیسان-TT116
تیسان-TT116
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,606,849تا2,756,849تومان

قیمت و مشخصات گروه TA

تیسان-TA193
تیسان TA193تیسان TA193تیسان TA193تیسان 193تیسان TA193
تیسان-TA193
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,390,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,250,685تا2,400,685تومان
تیسان-TA620
تیسان-TA620
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TA640
تیسان-TA640
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TA612
تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612
تیسان-TA612
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان

قیمت و مشخصات گروه TB

تیسان-TB063
تیسان-TB063
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-056TB
تیسان-056TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB095
تیسان TB095تیسان TB095تیسان TB095
تیسان-TB095
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB052
تیسان-TB052
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-053TB
تیسان-053TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB023
تیسان TB023
تیسان-TB023
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB015
تیسان-TB015
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB042
تیسان-TB042
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تیسان-TB011
تیسان-TB011
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
تیسان-TB-022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,127,717تا2,277,717تومان

قیمت و مشخصات گروه TG

قیمت و مشخصات گروه TM

تیسان-TM558
تیسان-TM558
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,415,068تا2,565,068تومان
تیسان-TM595
تیسان TM595
تیسان-TM595
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,415,068تا2,565,068تومان

قیمت و مشخصات گروه TP

تیسان-TP812
تیسان-TP812
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP840
تیسان-TP840
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP851
تیسان-TP851
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP870
تیسان-TP870
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP814
تیسان-TP814
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP810
تیسان-TP810
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان
تیسان-TP310
تیسان-TP310
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,690,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,332,877تا2,482,877تومان

قیمت و مشخصات گروه SF

تیسان-SF020
تیسان-SF020
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.87 ( 3 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟