قیمت روز کورین ایرانی تیسان

قیمت روز کورین ایرانی تیسان

تیسان کورین تیسان
ابعاد : ۳۶۰Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : بالا
از تولیدکنندگان برتر MDF و کورین

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه تیسان T.S.I

تیسان-۰۵۲TB
تیسان-۰۵۲TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۸۱۰TP
تیسان-۸۱۰TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۸۱۲TP
تیسان-۸۱۲TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۰۵۳TB
تیسان-۰۵۳TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۸۱۴TP
تیسان-۸۱۴TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۰۵۶TB
تیسان-۰۵۶TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۰۱۱TB
تیسان-۰۱۱TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-015TB
تیسان-015TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۰۴۲TB
تیسان-۰۴۲TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-TB
تیسان-TB 095
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-410TS
تیسان TS410
تیسان-410TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-TS420
تیسان-TS420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-TS421
تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421
تیسان-TS421
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۴۲۳TS
تیسان TS423
تیسان-۴۲۳TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-430TS
تیسان-430TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-440TS
ts440تیسان TS440TS440
تیسان-440TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-TS670
تیسان-TS670
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-063TB
تیسان-063TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-840TP
تیسان-840TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۶۱۲TA
ta612تیسان TA612تیسان TA612
تیسان-۶۱۲TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,013,699تومان
تیسان-۶۴۰TA
تیسان-۶۴۰TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,013,699تومان
تیسان-۵۹۵TM
تیسان-۵۹۵TM
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,178,082تومان
تیسان-۵۵۸TM
تیسان-۵۵۸TM
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,178,082تومان
تیسان-023TB
تیسان-023TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-۱۱۲TT
تیسان-۱۱۲TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۰۰TT
تیسان tt100
تیسان-۱۰۰TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-113TT
تیسان-113TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۱۴TT
hashemi-1-1
تیسان-۱۱۴TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۱۵TT
تیسان-۱۱۵TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
تیسان TT142
تیسان-142TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۲۴TT
تیسان TT124تیسان TT124
تیسان-۱۲۴TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۴۷TT
تیسان TT147
تیسان-۱۴۷TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۵۸TT
تیسان-۱۵۸TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۳۷TT
تیسان-۱۳۷TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۱۹۳TA
تیسان TA193تیسان TA193تیسان TA193تیسان TA193
تیسان-۱۹۳TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,013,699تومان
تیسان-۱۴۸TT
تیسان-۱۴۸TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-۸۷۰TP
تیسان-۸۷۰TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۸۵۱TP
تیسان-۸۵۱TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۳۱۰TP
تیسان-۳۱۰TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,112,329تومان
تیسان-۶۲۰TA
تیسان-۶۲۰TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,013,699تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB510
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB502
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB501تیسان TR501
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB503
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB504
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB505
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB506
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,534,247تومان
تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB508
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB509
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB511
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-ابرو
تیسان TAB512
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,290,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,397,260تومان
تیسان-TT-184
تیسان-TT-184
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000تومان اجرای هر متر با ورق 2,369,863تومان
تیسان-TS-414
تیسان-TS-414
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان
تیسان-TS-020
تیسان-TS-020
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000تومان اجرای هر متر با ورق 1,931,507تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.87 ( 3 votes)

همچنین ببینید

قیمت ورق کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز   برند کوارتز – توتم تولید کشور ایران طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟