قیمت روز کورین ایرانی تیسان

قیمت روز کورین ایرانی تیسان

تیسان کورین تیسان
ابعاد : ۳۶۰Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : بالا
از تولیدکنندگان برتر MDF و کورین

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه TR

تیسان-رگه
تیسان TAB501تیسان TR501
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB502
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان
تیسان-رگه
تیسان TR503تیسان TR503تیسان TR503
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB504
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB505
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان
تیسان-رگه
تیسان TAB506
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,020,548تا3,170,548تومان

قیمت و مشخصات گروه TAB

تیسان-ابرو
تیسان TAB512تیسان 512تیسان 512تیسان TAB512تیسان TAB512تیسان TAB512تیسان TAB512
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB509تیسان TAB509تیسان TAB509تیسان TAB509
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB510
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB508
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB507
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان
تیسان-ابر
تیسان TAB511تیسان 511تیسان TAB511
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,883,562تا3,033,562تومان

قیمت و مشخصات گروه TS

تیسان-TS420
تیسان-TS420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-410TS
تیسان TS410تیسان TS410
تیسان-410TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-430TS
تیسان-430TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-TS421
تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421تیسان TS421
تیسان-TS421
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-423TS
تیسان TS423تیسان TS423
تیسان-423TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-TS670
تیسان-TS670
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-440TS
تیسان TS440تیسان TS440تیسان TS440تیسان TS440
تیسان-440TS
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-TS-414
تیسان-TS-414
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان

قیمت و مشخصات گروه TT

تیسان-158TT
تیسان-158TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-147TT
تیسان TT147
تیسان-147TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-148TT
تیسان TT148تیسان TT148تیسان TT148
تیسان-148TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-142TT
تیسان-142TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-137TT
تیسان-137TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-112TT
تیسان-112TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-113TT
تیسان-113TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-114TT
تیسان TT114تیسان TT114
تیسان-114TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-100TT
تیسان tt100تیسان tt100
تیسان-100TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-115TT
تیسان-115TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-124TT
تیسان TT124تیسان TT124
تیسان-124TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-184TT
تیسان-184TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان
تیسان-116TT
تیسان-116TT
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,828,767تا2,978,767تومان

قیمت و مشخصات گروه TA

تیسان-193TA
تیسان TA193تیسان TA193تیسان TA193تیسان 193تیسان TA193
تیسان-193TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
تیسان-620TA
تیسان-620TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
تیسان-640TA
تیسان-640TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
تیسان-612TA
تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612تیسان TA612
تیسان-612TA
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان

قیمت و مشخصات گروه TB

تیسان-063TB
تیسان-063TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-056TB
تیسان-056TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-095TB
تیسان TB095تیسان TB095تیسان TB095
تیسان-095TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-052TB
تیسان-052TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-053TB
تیسان-053TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-023TB
تیسان TB023
تیسان-023TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-015TB
تیسان-015TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-042TB
تیسان-042TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تیسان-011TB
تیسان-011TB
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
تیسان-TB-022
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان

قیمت و مشخصات گروه TG

قیمت و مشخصات گروه TM

تیسان-558TM
تیسان-558TM
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,609,589تا2,759,589تومان
تیسان-595TM
تیسان TM595
تیسان-595TM
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,609,589تا2,759,589تومان

قیمت و مشخصات گروه TP

تیسان-812TP
تیسان-812TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-840TP
تیسان-840TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-851TP
تیسان-851TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-870TP
تیسان-870TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-814TP
تیسان-814TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-810TP
تیسان-810TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
تیسان-310TP
تیسان-310TP
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان

قیمت و مشخصات گروه SF

تیسان-SF020
تیسان-SF020
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,150,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,184,932تا2,334,932تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.66 ( 4 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس کورین باس ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm تولید کشور ترکیه قیمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت