قیمت روز کورین ایرانی تیسان

قیمت روز کورین ایرانی تیسان

تیسان کورین تیسان
ابعاد : 365Cm در ۷۶Cm
از تولیدکنندگان برتر MDF و کورین

 

کیفیت  
تنوع رنگ
توان تامین
پشتیبانی
قیمت ارزان
Filter by دسته‌های محصولات
تیسان T S I

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه TS
تیسان-TS420
تیسان-TS420
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-410TS
تیسان-410TS
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-430TS
تیسان-430TS
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-TS421
تیسان-TS421
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-423TS
تیسان-423TS
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-TS670
تیسان-TS670
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-440TS
تیسان-440TS
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-TS-414
تیسان-TS-414
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

قیمت و مشخصات گروه TT
تیسان-158TT
تیسان-158TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-147TT
تیسان-147TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-148TT
تیسان-148TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-142TT
تیسان-142TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-137TT
تیسان-137TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-112TT
تیسان-112TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-113TT
تیسان-113TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-114TT
تیسان-114TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-100TT
تیسان-100TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-115TT
تیسان-115TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-124TT
تیسان-124TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-184TT
تیسان-184TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-116TT
تیسان-116TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

تیسان-185TT
تیسان-185TT
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,600,000تا3,750,000تومان

قیمت و مشخصات گروه TA
تیسان-TA193
تیسان-TA193
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

تیسان-620TA
تیسان-620TA
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

تیسان-640TA
تیسان-640TA
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

تیسان-612TA
تیسان-612TA
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

تیسان-632TA
تیسان-632TA
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

تیسان-636TA
تیسان-636TA
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,183,333تا3,333,333تومان

قیمت و مشخصات گروه TB
تیسان-063TB
تیسان-063TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-056TB
تیسان-056TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-095TB
تیسان-095TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-052TB
تیسان-052TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-053TB
تیسان-053TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-023TB
تیسان-023TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-015TB
تیسان-015TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-042TB
تیسان-042TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-011TB
تیسان-011TB
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-TB022
تیسان-TB022
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

تیسان-TB020
تیسان-TB020
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,072,222تا3,222,222تومان

قیمت و مشخصات گروه TM
تیسان-558TM
تیسان-558TM
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,300,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,433,333تا3,583,333تومان

تیسان-595TM
تیسان-595TM
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,300,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,433,333تا3,583,333تومان

قیمت و مشخصات گروه TP
تیسان-812TP
تیسان-812TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-840TP
تیسان-840TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-851TP
تیسان-851TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-870TP
تیسان-870TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-814TP
تیسان-814TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-810TP
تیسان-810TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

تیسان-310TP
تیسان-310TP
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,322,222تا3,472,222تومان

قیمت و مشخصات گروه TR
تیسان-مشکی
تیسان-مشکی رگه بلند-TR501
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

تیسان-سفید
تیسان-سفید رگه بلند-TR502
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

تیسان-سفید
تیسان-سفید رگه بلند طوسی-TR503
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

تیسان-طوسی
تیسان-طوسی رگه بلند-TR504
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

تیسان-مشکی
تیسان-مشکی رگه بلند طلایی-TR505
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

تیسان-سفید
تیسان-سفید رگه بلند طلایی-TR506
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,200,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,961,111تا4,111,111تومان

قیمت و مشخصات گروه TAB
تیسان-ابرو
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

تیسان-ابر
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511
طول 360سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,800,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,850,000تا4,000,000تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.66 ( 4 votes)

همچنین ببینید

کورین و کوارتز مشابه شیری دانه شیشه ای

محصولات مشابه شیری دانه شیشه ای

کورین تیسان-113TT قیمت 9,900,000 تومان طول 360 CM   عرض 76 CM ضخامت 1.2 CM …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *