قیمت روز کوارتز ایرانی توتم

قیمت روز کوارتز ایرانی توتم

قیمت روز کوارتز ایرانی توتم کوارتز توتم
فلات سنگ آسیا
ابعاد : ۳۰۰CM در ۱۴۰CM
تولید کشور ایران
درجه های کیفی متفاوت دارد

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه توتم کوارتز

توتم-6909-atlanticblack-inspiration
توتم 6909توتم 6909توتم 6909توتم 6909توتم 6909
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-4100-PolarisWhite
توتم 4100توتم 4100
توتم-4100-PolarisWhite
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-autumnbrown-2208
توتم-autumnbrown-2208
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-8226-macchiato
توتم-8226-macchiato
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-6126-rollingstone
توتم 6126توتم 6126توتم 6126
توتم-6126-rollingstone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain
توتم-1102-stellabianca-finegrain
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-5903-Brown
توتم-5903-Brown
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
کوارتز توتمتوتم 6808
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-5323-darkPerla
توتم-5323-darkPerla
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-8240-oystershell
توتم-8240-oystershell
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
totem-6826
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-2300-StellaVison
توتم-2300-StellaVison
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-2203-StellaNero
توتم 2203توتم 2203توتم 2203توتم 2203
توتم-2203-StellaNero
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-1204-StellaBeige
توتم-1204-StellaBeige
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-1203-StellaBianca
توتم 1203
توتم-1203-StellaBianca
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-3906-ZuluMask
توتم-3906-ZuluMask
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-3201-SpiritodiSahara
توتم-3201-SpiritodiSahara
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-1201-StellaCelestis
توتم-1201-StellaCelestis
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-5901-Marrone
توتم-5901-Marrone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-4233-SilkyEbur
توتم 4233
توتم-4233-SilkyEbur
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium
توتم 4219توتم 4219
توتم-4219-WhiteZirconium
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-4101-SpiceWhite
توتم کوارتز 4101
توتم-4101-SpiceWhite
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-8118-alamo
توتم 8118
توتم-8118-alamo
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-8224-jasperclay
توتم-8224-jasperclay
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-6904-stardust
توتم-6904-stardust
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain
توتم 1104توتم 1104
توتم-1104-stellavison-finegrain
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-2100-Stellacimarron
توتم-2100-Stellacimarron
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-1207-Stellaaurum
توتم-1207-Stellaaurum
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-8927-goldendiamond
توتم 8927
توتم-8927-goldendiamond
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-5601-newnaro
توتم-5601-newnaro
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-4800-Mango
توتم-4800-Mango
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-4700-GreenLeave
توتم-4700-GreenLeave
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-1209-StellaRosso
توتم-1209-StellaRosso
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-1205-StellaMarrone
توتم-1205-StellaMarrone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
توتم 1103توتم 1103توتم 1103
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-5600-Nocte
توتم-5600-Nocte
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-4232-BiancoMurano
توتم 4232توتم 4232توتم 4232توتم 4232
توتم-4232-BiancoMurano
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-4218-SnowFlake
توتم 4218
توتم-4218-SnowFlake
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-9909-مارکوئینا
توتم 9909توتم 9909توتم 9909۹۹۰۹ -توتم
توتم-9909-مارکوئینا
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان
توتم-5300-Perla
توتم 5300
توتم-5300-Perla
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
توتم - 6106_Staturio Venatoتوتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-4236-DiamondMarfil
توتم-4236-DiamondMarfil
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-Black
توتم 2209
توتم-Black Galaxy-2209
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-
توتم- ۶۱۲۴
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,586,610 تومان
توتم-6116
توتم 6116
توتم-6116 – Bianco Venation Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-6211-Dark
توتم-6211-Dark Royal Botticino
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-6219-Botticino
توتم-6219-Botticino Classico
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,810 تومان
توتم-8297-Caramel
توتم-8297-Caramel Sand
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
توتم-8626-Desert Gold
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,650 تومان
توتم-6700-Green
توتم-6700-Green Galaxy
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-6226-Crema
totem-6226
توتم-6226-Crema Venato
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,070 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico
کوارتز توتم - 6225توتم 6225
توتم-6225-Botticino-Classico
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,220 تومان
توتم-9910
توتم-9910
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان
توتم-9107
توتم-9107
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.49 ( 5 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

یک نظر

  1. خیلی عالی بود.لایک داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *