این سایت هیچ مسئولیتی در قبال موارد ثبت شده ندارد.

برای معامله با افراد ناشناس بمنظور تضمین تحویل و تسویه پیشنهاد می شود قبل از معامله با دفتر گروه سنگ مصنوعی ایران تماس حاصل نمائید.

ردیف مارک کد ورق طول عرض فامیل آدرس ورق تلفن
11 استارون Ey510 163 76 صدیقی 09106754714
12 هایمکس S009 180 76 صادقی 09120366122
222 استارون FS 115 shell 180 75 شامی شهر قدس ۰۹۱۲۶۵۹۶۶۹۸
67 هایمکس W001 245 76 احمدی گرگان 09111709462
7 استارون FC158 76 60 گرامی‌فر 09203624565
8 استارون FM185 140 60 گرامی‌فر 09203624565
9 استارون FR148 120 47 گرامی‌فر 09203624565
10 استارون FR148 80 47 گرامی‌فر 09203624565
14 هایمکس Ve01 120 76 صادقی رباط کریم 09366058034
15 هایمکس Ve01 105 76 صادقی رباط کریم 09366058034
16 هایمکس S028 65 60 صفری آزادگان 09106754713
17 هایمکس G260 103 65 صفری آزادگان 09106754713
18 هایمکس G260 56 46 صفری آزادگان 09106754713
19 هایمکس G260 45 35 صفری آ زادگان 09106754713
20 هایمکس G260 110 46 صفری آ زادگان 09106754713
21 هایمکس G260 95 14 صفری آ زادگان 09106754713
22 هایمکس G260 133 46 صفری آزادگان 09106754713
23 هایمکس G102 0 0 صفری آزادگان 09106754713
24 هایمکس P001 95 76 صادقی 09120366122
25 هایمکس P001 135 76 صادقی 09120366122
26 استارون Pg840 135 76 صادقی 09120366122
27 استارون 414 130 76 صادقی 09120366122
28 استارون 414 160 76 صادقی 09120366122
29 دیگر 7519 368 76 ناصحی شهرستان ۰۹۱۳۹۹۹۸۷۵۹
30 آتیستون 7520 368 76 ناصحی شهرستان ۰۹۱۳۹۹۹۸۷۵۹
31 استارون دیگر 78 36 صفری آزادگان 09106754713
121 استارون Fp112 48 48 حیدری 09191713718
33 هایمکس G004 108 76 موسوی شهر قدس 09125643527
34 هایمکس G004 83 47 موسوی شهر قدس 09125643527
35 هایمکس G004 126 25 موسوی شهر قدس 09125643527
36 هایمکس G019 130 76 مهدی پور جاجرود 09125067625
37 هایمکس G019 91 76 مهدی پور جاجرود 09125067625
38 هایمکس G019 116 48 مهدی پور جاجرود 09125067625
39 استارون Fp112 368 60 شیدایی سی متری دوم پلاک ۱۴۵ ۰۹۱۲۲۳۴۱۸۱۳
40 استارون Fr148 240 60 شیدایی هنگام سی متری دوم پلاک ۱۴۵ جنب مدرسه سینا نوین کورین ۰۹۱۲۲۳۴۱۸۱۳
41 هانکس GAR006 120 76 میرزایی مشهدخین عرب 09150064808
42 هانکس T021 140 60 میرزایی مشهدخین عرب 09150064808
43 هایمکس G135 110 47 پیرهادی کرج ۰۹۱۹۳۶۶۸۶۹۳
44 هایمکس G135 0 0 پیرهادی کرج ۰۹۱۹۳۶۶۸۶۸۳
45 هایمکس G135 80 47 پیرهادی کرج ۰۹۱۹۳۶۶۸۶۸۳
46 هایمکس P001 135 76 صادقی 09120366122
47 هایمکس G111 100 76 سوری شهریار 09129497389
48 هایمکس P001 135 76 صادقی 09120366122
49 هایمکس M3o5 110 45 عابدی تهران ۰۹۳۵۵۳۵۳۲۴۸
50 هایمکس S028 207 67 اسدلله زاده مازندران بابل ۰۹۱۱۱۱۴۹۶۳۲
51 هایمکس S028 207 76 اسدلله زاده مازندران بابل ۰۹۱۱۱۱۴۹۶۳۲
52 هایمکس G058 368 76 سلیمانپور 09111959179
53 هایمکس g038 115 48 مهدی پور جاجرود 09125067625
54 هایمکس g038 85 47 مهدی پور جاجرود 09125067625
55 هایمکس g038 100 30 مهدی پور جاجرود 09125067625
56 هایمکس G260 250 76 صدیقی 09120204837
57 دیگر 5020 118 47 مهدی پور جاجرود 09125067625
58 دیگر 5020 سوپرستون 115 50 مهدی پور جاجرود 09125067625
59 دیگر 5020 سوپرستون 81 47 مهدی پور جاجرود 09125067625
60 هایمکس ve01 112 47 مهدی پور جاجرود 09125067625
61 هایمکس ve01 81 47 مهدی پور جاجرود 09125067625
62 هایمکس s006 368 51 مهدی پور جاجرود 09125067625
63 هایمکس s006 160 76 مهدی پور جاجرود 09125067625
64 هایمکس s006 130 76 مهدی پور جاجرود 09125067625
65 هایمکس s006 130 76 مهدی پور جاجرود 09125067625
66 هایمکس s006 60 60 مهدی پور جاجرود 09125067625
68 هایمکس W002 169 76 رضا عبدالله زاده تهران شهر زیبا.کن 09124437623
69 استارون FZ181 242 76 رضا عبدالله زاده تهران .شهر زیبا. کن 09124437623
70 هایمکس G065 215 76 رضاعبدالله زاده تهران .شهرزیبا. کن 09124437623
71 هایمکس G130 184 76 ذاکری خوزستان 09163729114
72 دیگر 095 تی بی اس 205 48 خدابی فردوس غرب 09214549047
132 استارون SB022 218 64 هیرسایی همدان ۰۹۱۸۳۱۴۰۳۸۷
131 استارون SB022 218 76 هیرسایی همدان ۰۹۱۸۳۱۴۰۳۸۷
76 هایمکس G034 368 76 متین کرج 09120266306
77 هانکس D047 368 76 مهدی قربانی شهریار 09127653463
78 G136 368 76 مهدی قربانی شهریار ۰۹۱۲۷۶۵۳۴۶۳
79 هایمکس S106 160 70 ناصحی ۰۹۱۳۴۶۱۱۱۳۴
80 هایمکس T001 300 15 ناصحی ۰۹۱۳۴۶۱۱۱۳۴
81 هایمکس G050 368 76 قربانی شهریار ۰۹۱۲۷۶۵۳۴۶۳
82 هایمکس G034 302 76 قربانید شهریار ۰۹۱۲۷۶۵۳۴۶۳
83 هانکس D047 115 90 خدایی کرج فردیس 09214549047
84 استارون To 310 93 60 علی رودهن 09902149099
85 هانکس T001 144 54 علی رودهن 09902149099
86 استارون Fc158 100 76 علی رودهن 09902149099
87 استارون Ec596 135 76 علی رودهن 09902149099
88 هانکس D015 234 51 علی رودهن 09902149099
89 استارون FR148 198 32 علی رودهن 09902149099
90 استارون EG595 209 44 علی رودهن 09902149099
91 استارون AG612 104 76 علی رودهن 09902149099
92 استارون FS115 198 53 علی رودهن 09902149099
93 اورانوس GR178 196 76 علی رودهن 09902149099
94 اورانوس GR178 130 76 علی رودهن 09902149099
95 اورانوس GR178 153 76 علی رودهن 09902149099
96 اورانوس GR178 316 76 علی رودهن 09902149099
97 اورانوس GR402 270 51 علی رودهن 09902149099
98 هانکس D034 366 76 علی رودهن 09902149099
99 استارون FR148 198 32 علی رودهن 09902149099
100 هایمکس G034 254 76 آشنا بندرعباس ۰۹۱۷۵۳۳۷۱۶۱
101 هایمکس So28 65 60 صفری تهران.ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
102 هایمکس G260 103 65 صفری تهران .ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
103 هایمکس G260 45 29 صفری تهران.ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
104 هایمکس G260 133 16 صفری تهران .ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
105 هایمکس G260 56 46 صفری تهران.ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
106 هایمکس G260 110 46 صفری تهران.ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳
107 استارون AG612 77 36 صفری تهران.ازادگان ۰۹۱۰۶۷۵۴۷۱۳