بایگانی/آرشیو برچسب ها : سمپل استارون

نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

اپالی- Shimmer-FR148

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Tempest-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی هر شیت خام : 297,000,000ریال استارون-Dazzle-FD191 قیمت شرکتی هر شیت خام : 297,000,000ریال استارون-Pinnacle-FP112 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid Pop

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Solid-0 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Californiapoppy-SC052 قیمت شرکتی هر شیت خام : 135,000,000ریال استارون-Celadon-SC010 قیمت شرکتی هر شیت خام : 135,000,000ریال استارون-Coolmint-SC063 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Solid-0 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Californiapoppy-SC052 قیمت شرکتی هر شیت خام : 135,000,000ریال استارون-Celadon-SC010 قیمت شرکتی هر شیت خام : 135,000,000ریال استارون-Coolmint-SC063 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Sanded

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Sanded-4 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Cornhusk-SC443 قیمت شرکتی هر شیت خام : 138,000,000ریال استارون-Dover-SD413 قیمت شرکتی هر شیت خام : 138,000,000ریال استارون-Cornmeal-SC443 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Quarry-2 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-EarthenBark-Ql257 قیمت شرکتی هر شیت خام : 211,000,000ریال استارون-Earthenstratum-Ql287 قیمت شرکتی هر شیت خام : 211,000,000ریال استارون-Mesa-QM242 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Pebble

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Pebble-8 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Spinel-Ps854 قیمت شرکتی هر شیت خام : 182,000,000ریال استارون-Swan-Ps813 قیمت شرکتی هر شیت خام : 182,000,000ریال استارون-Tearose-Pt845 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Supreme

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Supreme-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Pastoral-VP177 قیمت شرکتی هر شیت خام : 297,000,000ریال استارون-Cloudbank-VC118 قیمت شرکتی هر شیت خام : 297,000,000ریال استارون-Dandelion-VD175 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Metallic

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Metallic-5 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Galaxy-EG595 قیمت شرکتی هر شیت خام : 182,000,000ریال استارون-SleekSilver-ES581 قیمت شرکتی هر شیت خام : 182,000,000ریال استارون-Beach-EB545 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Crystal

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Crystal-9 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-pacific-Np932 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال استارون-Sundance-Ns955 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Aspen

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Aspen-6 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Brown-AB632 قیمت شرکتی هر شیت خام : 165,000,000ریال استارون-Glacier-AG612 قیمت شرکتی هر شیت خام : 165,000,000ریال استارون-Lily-AL645 قیمت …

بیشتر بخوانید »
پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت