لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر

 

برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه366 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس- GR-174 4,090,000
اورانوس- GR-205 4,250,000
اورانوس- GR-236 4,250,000
اورانوس- GR-238 4,250,000
اورانوس- GR-250 4,250,000
اورانوس- GR-141 4,090,000
اورانوس- GR-155 4,090,000
اورانوس- GR-167 4,090,000
اورانوس-GR-178 4,090,000
اورانوس- GR-179 4,090,000
اورانوس- MAYSIE178 3,270,000
اورانوس- MAYSIE241 3,450,000
اورانوس-MAYSIE305 3,800,000
اورانوس- GR-231 4,250,000
اورانوس- GR-321 4,650,000
اورانوس- GR-239 4,250,000
اورانوس- GR-242 4,250,000
اورانوس- GR-120 4,090,000
اورانوس- GR-149 4,090,000
اورانوس- GR-160 4,090,000
اورانوس- S-102 4,090,000
اورانوس- GR-175 4,090,000
اورانوس- GR-323 4,650,000
اورانوس- GR-235 4,250,000
اورانوس- GR-240 4,250,000
اورانوس- GR-245 4,250,000
اورانوس- GR-136 4,090,000
اورانوس- GR-150 4,090,000
اورانوس- GR-163 4,090,000
اورانوس- GR-176 4,090,000
اورانوس- S-303 4,090,000
اورانوس- MAYSIE160 3,270,000
اورانوس- MAYSIE179 3,270,000
اورانوس- MAYSIE242 3,450,000
اورانوس- GR-402 5,390,000
اورانوس- GR-410 5,390,000
اورانوس- GR-420 5,390,000
اورانوس- GR-307 4,650,000
اورانوس- S-601 4,090,000
اورانوس- MAYSIE175 3,270,000
اورانوس- MAYSIE240 3,450,000
اورانوس- MAYSIE250 3,450,000
اورانوس- MAYSIE401 4,050,000
اورانوس- GR-401 5,390,000
اورانوس- GR-403 5,390,000
اورانوس- GR-414 5,390,000
اورانوس- GR-300 4,650,000
اورانوس- GR-310 4,650,000
اورانوس- GR-304 4,650,000
اورانوس- MAYSIE152 3,270,000
اورانوس- MAYSIE206 3,450,000
اورانوس- MAYSIE211 3,450,000
اورانوس- MAYSIE214 3,450,000
اورانوس-MAYSIE239 3,450,000
اورانوس- MAYSIE400 4,050,000
اورانوس- MAYSIE420 4,050,000
اورانوس- GR-152 4,090,000
اورانوس- GR-153 4,090,000
اورانوس- GR-154 4,090,000
اورانوس- GR-171 4,090,000
اورانوس- GR-173 4,090,000
اورانوس- GR-206 4,250,000
اورانوس- GR-214 4,250,000
اورانوس- GR-241 4,250,000
اورانوس- GR-280 4,250,000
اورانوس- GR-290 4,250,000
اورانوس- GR-303 4,650,000
اورانوس- GR-305 4,650,000
اورانوس- GR-400 5,390,000
اورانوس- GR-405 5,390,000
اورانوس- GR-406 5,390,000
اورانوس- S-201 4,090,000
اورانوس- GR-170 4,090,000
اورانوس-M-501 4,750,000
اورانوس-M-502 4,750,000
اورانوس- GR-142 4,090,000
اورانوس- GR-188 4,090,000
اورانوس- GR-135 4,090,000
اورانوس- GR-291 4,250,000
اورانوس- GR-201 4,250,000
اورانوس- GR-243 4,250,000
اورانوس- MAYSIE255 3,450,000
اورانوس-MAYSIE120 3,270,000
اورانوس-MAYSIE205 3,450,000
اورانوس-M-503 4,750,000
اورانوس-MAYSIE501 4,050,000
اورانوس- GR-407 5,390,000
اورانوس- GR-408 5,390,000
اورانوس- MS-206 4,250,000
اورانوس- S-105 4,090,000

 

تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-052TB 4,100,000
تیسان-810TP 4,560,000
تیسان-812TP 4,560,000
تیسان-053TB 4,100,000
تیسان-814TP 4,560,000
تیسان-056TB 4,100,000
تیسان-011TB 4,100,000
تیسان-015TB 4,100,000
تیسان-042TB 4,100,000
تیسان-095TB 4,100,000
تیسان-410TS 4,100,000
تیسان-TS420 4,100,000
تیسان-TS421 4,100,000
تیسان-423TS 4,100,000
تیسان-430TS 4,100,000
تیسان-440TS 4,100,000
تیسان-TS670 4,100,000
تیسان-063TB 4,100,000
تیسان-840TP 4,560,000
تیسان-612TA 4,300,000
تیسان-640TA 4,300,000
تیسان-595TM 4,750,000
تیسان-558TM 4,750,000
تیسان-023TB 4,100,000
تیسان-112TT 5,450,000
تیسان-100TT 5,450,000
تیسان-113TT 5,450,000
تیسان-114TT 5,450,000
تیسان-115TT 5,450,000
تیسان-201TG 5,450,000
تیسان-142TT 5,450,000
تیسان-124TT 5,450,000
تیسان-147TT 5,450,000
تیسان-158TT 5,450,000
تیسان-137TT 5,450,000
تیسان-193TA 4,300,000
تیسان-148TT 5,450,000
تیسان-870TP 4,560,000
تیسان-202TG 5,450,000
تیسان-203TG 5,450,000
تیسان-204TG 5,450,000
تیسان-851TP 4,560,000
تیسان-310TP 4,560,000
تیسان-620TA 4,300,000

 

نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه360 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 4,600,000
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 4,200,000
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 4,050,000
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 4,050,000
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 4,050,000
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 4,050,000
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 4,050,000
نیکااستون-Ivory-S009 4,050,000
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 5,350,000
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 5,350,000
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 5,350,000
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 5,350,000
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 4,050,000
نیکااستون-Candy White-C235 4,050,000
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 4,050,000
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 4,200,000
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 5,350,000
نیکااستون-Tabasco-A808 4,050,000
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 5,350,000
نیکااستون-Solid Navy-A817 4,050,000
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 4,600,000
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 4,200,000
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 4,050,000
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 4,050,000
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 4,600,000
نیکااستون-Swany-G193 4,200,000
نیکااستون-Bright White-BW010 4,050,000
نیکااستون-Galaxy-C811 4,600,000
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 4,600,000
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 4,600,000
نیکااستون-Moon Light -P810 4,700,000
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 4,600,000
نیکااستون-Solid Steel-ST023 4,050,000
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 4,700,000
نیکااستون-Ruby-A806 4,050,000
نیکااستون-Turquoise-A816 4,050,000
نیکااستون-Violet-A818 4,050,000
نیکااستون-B801 4,050,000
نیکااستون-B818 4,050,000
نیکااستون-B811 4,050,000
نیکااستون-C806 4,050,000
نیکااستون-Aqua-P812 4,050,000
نیکااستون-FP100 5,350,000
نیکااستون-P802 4,050,000
نیکااستون-C801 4,050,000
نیکااستون-Pebble Gold-C804 4,050,000
نیکااستون-Ivory-A040 4,050,000
نیکااستون-A812 4,050,000

 

برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 4,100,000
آتیستون-AT251 5,300,000
آتیستون-AT285 5,300,000
آتیستون-AT380 5,300,000
آتیستون-AT470 5,300,000
آتیستون-AT511 5,300,000
آتیستون-AP030 4,100,000
آتیستون-AS310 4,100,000
آتیستون-AS530 4,100,000
آتیستون-AT150 5,300,000
آتیستون-AT955 5,300,000
آتیستون-AS225 4,100,000
آتیستون-AS250 4,100,000
آتیستون-AS360 4,100,000
آتیستون-AM120 4,220,000
آتیستون-AM450 4,220,000
آتیستون-AL160 4,600,000
آتیستون-AL190 4,600,000
آتیستون-AL290 4,600,000
آتیستون-AM141 4,220,000
آتیستون-AL550 4,600,000
آتیستون-AT147 5,300,000
آتیستون-AW123 6,100,000
آتیستون-AW215 6,100,000
آتیستون-AW812 6,100,000
آتیستون-AT145 5,300,000
آتیستون-AT810 5,300,000
آتیستون-AT925 5,300,000
آتیستون-AS220 4,100,000
آتیستون-AS230 4,100,000
آتیستون-AS261 4,100,000
آتیستون-AS510 4,100,000
آتیستون-AT-140L 5,300,000
آتیستون-AS711 4,100,000
آتیستون-AP010 4,100,000
آتیستون-AP015 4,100,000
آتیستون-AP017 4,100,000
آتیستون-AP020 4,100,000
آتیستون-AS710 4,100,000
آتیستون-AM130 4,220,000
آتیستون-AP027 4,100,000
آتیستون-AM460 4,220,000
آتیستون-AL170 4,600,000
آتیستون-AL100 4,600,000
آتیستون-AL270 4,600,000
آتیستون-AL900 4,600,000
آتیستون-AL911 4,600,000
آتیستون-AW122 6,100,000
آتیستون-AW212 6,100,000
آتیستون-AT140 5,300,000
آتیستون-AT148 5,300,000
آتیستون-AT311 5,300,000
آتیستون-AT146 5,300,000
آتیستون-AT330 5,300,000
آتیستون-AT451 5,300,000
آتیستون-AT480 5,300,000
آتیستون-AT520 5,300,000
آتیستون-AT825 5,300,000
آتیستون-AT935 5,300,000
آتیستون-AS240 4,100,000
آتیستون-AP012 4,100,000
آتیستون-AS920 4,100,000
آتیستون-AP016 4,100,000
آتیستون-AP019 4,100,000
آتیستون-AP025 4,100,000
آتیستون-AM210 4,220,000
آتیستون-AM260 4,220,000
آتیستون-AM941 4,220,000
آتیستون-AP011 4,100,000
آتیستون-AL110 4,600,000
آتیستون-AL280 4,600,000
آتیستون-AL370 4,600,000
آتیستون-AL910 4,600,000
آتیستون-AW948 6,100,000
آتیستون-AW528 6,100,000
آتیستون-AW198 6,100,000
آتیستون-AW178 6,100,000
آتیستون-AL373 4,600,000
آتیستون-AW817 6,100,000
آتیستون-AT211 5,300,000
آتیستون-AS921 4,100,000
آتیستون-AT144 5,300,000
آتیستون-AL930 4,600,000
آتیستون-AM-115 4,220,000
آتیستون-AM263 4,220,000
آتیستون-AM-531 4,220,000
آتیستون-AM821 4,220,000
آتیستون-AM931 4,220,000
آتیستون-AP013 4,100,000
آتیستون-AP014 4,100,000
آتیستون-AP018 4,100,000
آتیستون-AP024 4,100,000
آتیستون-AP035 4,100,000
آتیستون-AP037 4,100,000
آتیستون-AT151 5,300,000
آتیستون-AT252 5,300,000
آتیستون-AT926 5,300,000
آتیستون-AW-117 6,100,000
آتیستون-AW227 6,100,000
آتیستون-AW232 6,100,000

 

برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه368 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 13,964,000
استارون- Meteor-FM111 13,964,000
استارون- Pinnacle-FP112 13,964,000
استارون-Shimmer--FR148 13,964,000
استارون- Spinel -Ps854 8,775,000
استارون- Swan -Ps813 8,775,000
استارون- Tea rose -Pt845 8,775,000
استارون- Earthen Bark -Ql257 11,365,000
استارون- Earthen stratum -Ql287 11,365,000
استارون- Mesa -QM242 11,365,000
استارون- Cornhusk-SC443 6,245,000
استارون- Cornmeal-SC443 6,245,000
استارون- California poppy-SC052 7,268,000
استارون- Linen-SL443 6,245,000
استارون- Pastoral-VP177 1,720,000
استارون- Cloudbank-VC118 1,720,000
استارون- Dassling White -SD001 7,268,000
استارون-QuasarWhite-SQ019 6,245,000
استارون- Sunflower-SS042 7,268,000
استارون- Univers-SU053 7,268,000
استارون- Bronzestar-FB154 13,964,000
استارون- Caraway-FC155 13,964,000
استارون- Confection-FC116 13,964,000
استارون- Glimmer-FG144 13,964,000
استارون- Horizon-FH114 13,964,000
استارون- Sonoma-FS143 13,964,000
استارون- Spice-FS137 13,964,000
استارون- Prairie-FP142 13,964,000
استارون- Twilight-FT113 13,964,000
استارون- Dandelion-VD175 1,720,000
استارون- Dawn-VD126 1,720,000
استارون- Delphi-VD111 1,720,000
استارون- Loam-VL155 1,720,000
استارون- Magnolia-VM143 1,720,000
استارون- Natural Bridge-VN144 1,720,000
استارون- Shallot-FS157 13,964,000
استارون- Shell-FS115 13,964,000
استارون- Ocean view-VO171 1,720,000
استارون- Presto-VP159 1,720,000
استارون- Adamantine-FA159 13,964,000
استارون- Genesis-FG174 13,964,000
استارون- Spearmint-FS164 13,964,000
استارون- Tempest-Silvercloud-FS122 13,964,000
استارون-Bright-White-BW010 6,245,000
استارون- Ivory-SI040 7,268,000
استارون- Iris-SI056 7,268,000
استارون- Powder-Blue-SP063 7,268,000
استارون-Cream-SM421 6,245,000
استارون- Icicle-SI414 6,245,000
استارون- Papyrus-SP474 6,245,000
استارون-Vermillion-SV430 6,245,000
استارون- Blue-PB870 8,775,000
استارون- Fresco-PF844 8,775,000
استارون- Saratoga-PS820 8,775,000
استارون- Ebon-PE814 8,775,000
استارون- Brown-AB632 7,722,000
استارون-Glacier-AG612 7,722,000
استارون- Lily-AL645 7,722,000
استارون- Pepper-AP640 7,722,000
استارون- Goldrush-AG614 7,722,000
استارون- pond-AP665 7,722,000
استارون- caper-Pc821 8,775,000
استارون- chocolate-Pc855 8,775,000
استارون- flan -Pf870 8,775,000
استارون- Moon -Pm832 8,775,000
استارون-Peak-FP100 13,964,000
استارون- Rattan-FR124 13,964,000
استارون- Starfire-FS198 13,964,000
استارون- Zenith-FZ184 13,964,000
استارون- Pure-white-SP016 7,268,000
استارون- Tusk-ST015 7,268,000
استارون- Eggplant-SV037 7,268,000
استارون- Cornmeal-SC433 6,245,000
استارون-Sahara-SS440 6,245,000
استارون-Oyster-TO310 9,799,000
استارون- Aqua-PA860 8,775,000
استارون- Copper-PC851 8,775,000
استارون-Gold-PG840 8,775,000
استارون- Terrain-PT857 8,775,000
استارون- Beach-EB545 10,200,000
استارون- SatinGold-ES558 10,200,000
استارون- Yukon-EY510 10,200,000
استارون- Fiesta-AF611 7,722,000
استارون- Lava-AL650 7,722,000
استارون- Mine-AM633 7,722,000
استارون- Sky-AS670 7,722,000
استارون- Gold-Dust-SG441 6,245,000
استارون- Alder-AA625 7,722,000
استارون- Stucco-As644 7,722,000
استارون- chiffon-Pc842 8,775,000
استارون- coral -Pc817 8,775,000
استارون- lagoon -PL814 8,775,000
استارون- Seastar -Ps843 8,775,000
استارون-Steel-ST023 6,245,000
استارون- Supernova-FS192 13,964,000
استارون- Tundra-ST482 6,245,000
استارون- White-Pepper-WP410 6,245,000
استارون- Starred-QS287 11,365,000
استارون- Galaxy-EG595 10,200,000
استارون- Slate-AS661 7,722,000
استارون- concrete-AC629 7,722,000
استارون- Glow-AG636 7,722,000
استارون- Sundance-Ns955 6,597,000
استارون- pacific-Np932 6,597,000
استارون- Grey-AG620 7,722,000
استارون- Snow-AS610 7,722,000
استارون- SleekSilver-ES581 10,200,000
استارون- Grey-PG810 8,775,000
استارون- Minette-QM289 11,365,000
استارون- cosmos-Ec596 10,200,000
استارون- Ice -PI811 8,775,000
استارون- Bluff -QB244 11,365,000
استارون- Breccia Riogrande -QR790 11,365,000
استارون- Esker -QE240 11,365,000
استارون- Cinamon-FC153 13,964,000
استارون-Birch-SB412 6,245,000
استارون- Clay-SC475 6,245,000
استارون- Coffee-Bean-FC158 13,964,000
استارون- Dazzle-FD191 13,964,000
استارون- Rocksalt-TR305 11,365,000
استارون- Mosaic Nimbus -QN287 11,365,000
استارون- Mosaic Dalmatian -QD212 11,365,000
استارون-Icicle-SI411 6,245,000
استارون- frost -Pf812 8,775,000
استارون- Univers 7,268,000
استارون- Serene-SS023 7,268,000
استارون- Mosaic Blank Bean -QB299 11,365,000
استارون- BlondeSB043 7,268,000
استارون- Dark-Nebula-DN421 6,245,000
استارون- Heron-SH428 6,245,000
استارون-Grey-SG420 6,245,000
استارون- Oatmeal-SO446 6,245,000
استارون- Mocha-SM453 6,245,000
استارون- Stratus-SS418 6,245,000
استارون-Onyx-SO423 6,245,000
استارون- Stoneware -BS500 11,365,000
استارون- Palisade -QP245 11,365,000
استارون- Caviar-FC18 13,964,000
استارون- Paprika-FP136 13,964,000
استارون- Gold-Leaf-FG196 13,964,000
استارون- Dazzling-White 7,268,000
استارون- Polar-FP111 13,964,000
استارون- Natural-SV041 7,268,000
استارون- Fog-SF020 7,268,000
استارون- Quasar-White 7,268,000
استارون- Pearl-SP011 7,268,000
استارون- California Poppy 7,268,000
استارون-Bliss-SB022 6,245,000
استارون-Onyx-ON095 6,245,000
استارون- Mist-SM022 7,268,000
استارون- Sunflower 7,268,000
استارون- Placid-SP06 7,268,000
استارون- Andromed-FA198 13,964,000
استارون- Dover-SD413 6,245,000
استارون- Celadon-SC010 7,268,000
استارون- Cool mint-SC063 7,268,000
استارون- Caviar-FC188 13,964,000
استارون- Copperplate-FC156 13,964,000
استارون- Lgneous-Fl187 13,964,000
استارون- Milestone-FM185 13,964,000
استارون- Whippoorwill-FW145 13,964,000

 

برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه368 سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-T-225 7,100,000
هانکس-SANDBANK-D–009 6,420,000
هانکس-LUTDESERT-D046 6,420,000
هانکس-MIST-D-007 6,420,000
هانکس-CREAMCHEESE-D–047 6,420,000
هانکس-MARRONNIER-D-027 0
هانکس-BLACKHILL-D-015 0
هانکس-N‐ORANGE-M-005 0
هانکس-BLUEWAVE-D-021 0
هانکس-SHASTA-D-036 0
هانکس-GLASSBLACK-T-041 0
هانکس-CUBICWHITE-C-001 6,420,000
هانکس-CUBICIVORY-C-002 0
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 0
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 6,420,000
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 6,420,000
هانکس-FANTASIA-M-002 0
هانکس-HAZELNUT-T-049 0
هانکس-PALERMO-G-008 0
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 0
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 8,300,000
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 0
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 650,000
هانکس-HELSINKI-B-031 0
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 0
هانکس-MONTES-NA-06 0
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 0
هانکس-OSLOWHITE-B-012 12,300,000
هانکس-BOSQUE-B-013 0
هانکس-CHOCOLATE-B-013 0
هانکس-WILDEFORE-B-039 12,300,000
هانکس-MARELINHO-ST-102 12,300,000
هانکس-COPPERBLACK-B-040 12,300,000
هانکس-NUBLADO-ST-103 0
هانکس-ARDOSIA-ST-104 0
هانکس-MORENO-ST-105 0
هانکس-GRENICIO-ST-106 0
هانکس-MACASSAR-BL-209 12,300,000
هانکس-IVORY-S–004 6,420,000
هانکس-SILVERWHITE-D-024 6,420,000
هانکس-ARCTICPURE-T-021 6,420,000
هانکس-GOLDBROWN-D-003 6,420,000
هانکس-LIGHTSAND-D-025 6,420,000
هانکس-RED-M-003 0
هانکس-M‐BLACK-M-007 6,420,000
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 12,300,000
هانکس-N‐WHITE-S-008 6,420,000
هانکس-BLACKBEAT-D-028 6,420,000
هانکس-SOLARIS-P-004 6,420,000
هانکس-SILVERSTONE-D-001 6,420,000
هانکس-N‐YELLOW-M-006 0
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 0
هانکس-ST206 0
هانکس-B035 0
هانکس-BL003 0
هانکس-BL201 0
هانکس-ST203 0

 

– عرض تمام صفحات 75 سامنتیمتر و ضخامت 12 میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های 6 میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :
– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض 60سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض 90سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض 120 دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر 5 سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟