لیست کامل قیمت کورین و کوارتز ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی

برند کورین – فرمینو
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
فرمینو-عرض 76-طوسی پر رنگ رگه سفید 540 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه سفید Fo523 هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طلایی-Fo528 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طوسی FO533 هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفید-Fo527 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 76-کرم رگه قهوه ای-Fo521 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو- عرض 76-طوسی رگه سفید-Fo523 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 100-FO600-سفید رگه بلند طوسی-کلکته هر ورق 11,250,000 تومان
فرمینو-عرض 76-کلکته گلد -Fo601 هر ورق 10,090,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه بلند طوسی-کلکته-Fo600 هر ورق 10,090,000 تومان
فرمینو-عرض 100-کلکته گلد-Fo601 هر ورق 11,250,000 تومان
فرمینو-عرض 100-fo528-سفید رگه طلایی هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو-عرض 100-FO527-مشکی رگه سفید هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو- کرم رگه قهوه ای-FO521-عرض 100 هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو -سفید رگه طوسی عرض 76-FO533 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 76-fo 529-مشکی رگه طلایی هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 100 مشکی رگه طلایی-fo 529 هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه سفید Civileh 532 هر ورق 9,390,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه سفید Civileh 532 هر ورق 10,780,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 هر ورق 11,250,000 تومان
فرمینو-عرض 76-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 هر ورق 10,090,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مارکوئینا- FO603 هر ورق 10,090,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مارکوئینا- FO603 هر ورق 11,250,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی پر رنگ رگه سفید 540 هر ورق 10,780,000 تومان

 

قیمت کورین تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-052TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-810TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-812TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-053TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-814TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-056TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-011TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-015TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-042TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-095TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-410TS هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-TS420 هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-TS421 هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-423TS هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-430TS هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-440TS هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-TS670 هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-063TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-840TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-612TA هر ورق 7,000,000 تومان
تیسان-640TA هر ورق 7,000,000 تومان
تیسان-595TM هر ورق 7,700,000 تومان
تیسان-558TM هر ورق 7,700,000 تومان
تیسان-023TB هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-112TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-100TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-113TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-114TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-115TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-142TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-124TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-147TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-158TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-137TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-193TA هر ورق 7,000,000 تومان
تیسان-148TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-870TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-851TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-310TP هر ورق 7,400,000 تومان
تیسان-620TA هر ورق 7,000,000 تومان
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506 هر ورق 9,200,000 تومان
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512 هر ورق 8,700,000 تومان
تیسان-184TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-TS-414 هر ورق 6,600,000 تومان
تیسان-SF020 هر ورق 6,150,000 تومان
تیسان-116TT هر ورق 8,500,000 تومان
تیسان-TB-022 هر ورق 6,600,000 تومان

 

نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 هر ورق 7,241,850 تومان
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Ivory-S009 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Candy White-G235 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 هر ورق 7,241,850 تومان
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-Solid Navy-A817 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 هر ورق 7,241,850 تومان
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Swany-G193 هر ورق 7,241,850 تومان
نیکااستون-Bright White-BW010 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Galaxy-C811 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Moon Light -P810 هر ورق 7,733,000 تومان
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Solid Steel-ST023 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 هر ورق 7,733,000 تومان
نیکااستون-Pebble Gold-C804 هر ورق 7,722,550 تومان
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت هر ورق 7,722,550 تومان
نیکااستون-Tempest Peak-FP100 هر ورق 8,255,500 تومان
نیکااستون-A812 هر ورق 6,874,010 تومان
نیکا-A803-solid cream هر ورق 6,874,010 تومان
نیکااستون-Ivory-A040 هر ورق 6,874,010 تومان

 

قیمت سوپراستون برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
سوپراستون-رگه دار-PS360 هر ورق 10,290,000 تومان
سوپراستون-GS700 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-pw101 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-gs230 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-os220 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-ss240 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-dn301 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-pr401 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای هر ورق 9,790,000 تومان
سوپراستون-303 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-GS941 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-1160 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-GS900 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-GS911 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-1040 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1084 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1107 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1150 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1170 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1161 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-1610 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-1640 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-5020 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-cs210 هر ورق 8,790,000 تومان
سوپراستون-GS940 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-SR410 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-GS300 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-CI601 هر ورق 9,690,000 تومان
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید هر ورق 9,990,000 تومان
سوپراستون-pab100 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-pb130 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-GS400 هر ورق 9,190,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید هر ورق 9,790,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی هر ورق 9,790,000 تومان
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی هر ورق 9,990,000 تومان
سوپراستون-1160عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید هر ورق 9,990,000 تومان
سوپراستون- 1040عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1084عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1107عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1150عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1170عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1610عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 1640عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- 5020عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- CI601عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- DN301عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- GS911عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- GS940عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- GS941عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- PR401عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- SR410عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-1161عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-303عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-cs210عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-gs230عرض 120 هر ورق 0 تومان
سوپراستون-Os220عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-pw101عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-ss240عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-سفید رگه طلایی-PS56 هر ورق 9,990,000 تومان
سوپراستون-طوسی رگه سفید اکلیلی-PS770 هر ورق 10,290,000 تومان

 

قیمت کورین اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس-ابروبادی-Poloton-603 هر ورق 8,200,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Mercury-604 هر ورق 8,200,000 تومان
اورانوس-GR-174 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Venus-602 هر ورق 8,200,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Zeus-601 هر ورق 8,200,000 تومان
اورانوس-GR-205 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-236 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-238 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-250 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-141 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-155 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-167 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-179 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE178 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE241 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE305 هر ورق 6,480,000 تومان
اورانوس-GR-231 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-321 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-239-Aspen Glacier هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-242 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-120 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-149 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-160 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-S-102 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-175-Sanded Cream هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-323 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-235 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-240 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-245 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-136 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-150 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-163 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-176 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-S-303 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE160 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE179 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE242 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-GR-402 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-410 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-420 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-307 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-S-601 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE175 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE240 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE250 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE401 هر ورق 6,912,000 تومان
اورانوس-GR-401 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-403 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-414 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-300 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-310 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-304 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-S-180 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE152 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE206 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE211 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE214 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE239 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE400 هر ورق 6,912,000 تومان
اورانوس-MAYSIE420 هر ورق 6,912,000 تومان
اورانوس-GR-152 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-153 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-154 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-171 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-173 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-206 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-214 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-241 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-280 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-290 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-303 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-305 هر ورق 7,400,000 تومان
اورانوس-GR-400 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-405 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-GR-406 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس-S-201 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-170 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-M-501 هر ورق 7,600,000 تومان
اورانوس-M-502 هر ورق 7,600,000 تومان
اورانوس-GR-142 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-188 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-135 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-GR-291 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-201 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-GR-243 هر ورق 7,000,000 تومان
اورانوس-MAYSIE255 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-MAYSIE120 هر ورق 5,508,000 تومان
اورانوس-MAYSIE205 هر ورق 5,886,000 تومان
اورانوس-M-503 هر ورق 7,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE501 هر ورق 6,912,000 تومان
اورانوس-GR-407 هر ورق 8,100,000 تومان
اورانوس- MS-206 هر ورق 4,250,000 تومان
اورانوس-S-105 هر ورق 6,600,000 تومان
اورانوس-MAYSIE421 هر ورق 6,912,000 تومان
اورانوس-M-504 هر ورق 7,600,000 تومان
اورانوس-S-181 هر ورق 6,600,000 تومان

 

کورین روکان برند کورین – روکان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
روکان استون- Selenite-RM520- عرض 100 هر ورق 10,100,000 تومان
روکان استون-کلکته گلد – RM510 عدم عرضه یا تامین
روکان استون- Biolite-RM525- عرض 100 هر ورق 10,100,000 تومان
روکان استون- مارکوئینا – RM505 هر ورق 8,990,000 تومان
روکان استون-هانس – Hansa-RM530 هر ورق 8,590,000 تومان
روکان استون-Arenite-RM515 هر ورق 8,590,000 تومان
رکان اسون- RM520 هر ورق 7,700,000 تومان
روکان استون-Biolite-RM525 هر ورق 8,590,000 تومان
روکان استون-Monza-RM540- عرض 100 هر ورق 10,100,000 تومان
روکان استون-مارکوئینا – RM505 – عرض 100 هر ورق 10,500,000 تومان
روکان استون-کلکته گلد – RM510 – عرض 100 عدم عرضه یا تامین
روکان استون-هانس – Hansa-RM530 – عرض 100 هر ورق 10,100,000 تومان
روکان استون-Arenite-RM515-عرض 100 هر ورق 10,100,000 تومان
روکان استون-Selenite-RM520 هر ورق 8,590,000 تومان
روکان استون-Monza-RM540 هر ورق 8,990,000 تومان

 

قیمت کورین آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AT251 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT285 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT380 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT470 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT511 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AP030 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS310 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS530 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AT150 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT955 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AS225 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS250 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS360 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AM120 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM450 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AL160 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL190 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL290 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AM141 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AL550 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AT147 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AW123 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW215 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW812 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AT145 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT810 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT925 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AS220 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS230 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS261 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS510 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AT-140L هر ورق 8,680,000 تومان
آتیستون-AS711 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP010 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP015 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP017 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP020 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS710 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AM130 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AP027 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AM460 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AL170 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL100 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL270 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL900 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL911 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AW122 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW212 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AT140 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT148 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT311 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT146 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT330 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT451 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT480 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT520 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT825 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT935 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AS240 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP012 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AS920 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP016 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP019 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP025 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AM210 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM260 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM941 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AP011 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AL110 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL280 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL370 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AL910 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AW948 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW528 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW198 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW178 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AL373 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AW817 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AT211 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AS921 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AT144 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AL930 هر ورق 7,280,000 تومان
آتیستون-AM-115 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM263 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM-531 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM821 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AM931 هر ورق 6,880,000 تومان
آتیستون-AP013 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP014 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP018 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP024 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP035 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AP037 هر ورق 6,680,000 تومان
آتیستون-AT151 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT252 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AT926 هر ورق 8,118,000 تومان
آتیستون-AW-117 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW-227 هر ورق 8,580,000 تومان
آتیستون-AW232 هر ورق 8,580,000 تومان

 

زنتکس برند کورین – زنتکس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
زنتکس-zn101-carrara calcatte هر ورق 10,990,000 تومان
زنتکس-zn105-amber vein هر ورق 10,990,000 تومان
زنتکس-zn104-magma river هر ورق 11,440,000 تومان
زنتکس-zn103-galaxy river هر ورق 11,440,000 تومان
زنتکس-zn102-cream copper هر ورق 10,990,000 تومان

 

قیمت کورین استارون سامسونگ برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Meteor-FM111 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Pinnacle-FP112 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Shimmer–FR148 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Spinel-Ps854 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Swan-Ps813 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Tearose-Pt845 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-EarthenBark-Ql257 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Earthenstratum-Ql287 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Mesa-QM242 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Cornhusk-SC443 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Cornmeal-SC443 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Californiapoppy-SC052 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Linen-SL443 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Pastoral-VP177 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Cloudbank-VC118 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-DasslingWhite-SD001 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-QuasarWhite-SQ019 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Sunflower-SS042 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Univers-SU053 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Bronzestar-FB154 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Caraway-FC155 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Confection-FC116 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Glimmer-FG144 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Horizon-FH114 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Sonoma-FS143 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Spice-FS137 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Prairie-FP142 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Twilight-FT113 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Dandelion-VD175 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Dawn-VD126 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Delphi-VD111 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Loam-VL155 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Magnolia-VM143 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-NaturalBridge-VN144 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Shallot-FS157 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Shell-FS115 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Oceanview-VO171 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Presto-VP159 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Adamantine-FA159 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Genesis-FG174 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Spearmint-FS164 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Bright-White-BW010 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Ivory-SI040 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Iris-SI056 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Powder-Blue-SP063 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Cream-SM421 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Icicle-SI414 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Papyrus-SP474 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Vermillion-SV430 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Blue-PB870 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Fresco-PF844 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Saratoga-PS820 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Ebon-PE814 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Brown-AB632 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Glacier-AG612 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Lily-AL645 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Pepper-AP640 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Goldrush-AG614 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-pond-AP665 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-caper-Pc821 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-chocolate-Pc855 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-flan-Pf870 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Moon-Pm832 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Peak-FP100 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Rattan-FR124 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Starfire-FS198 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Zenith-FZ184 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Pure-white-SP016 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Tusk-ST015 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Eggplant-SV037 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Cornmeal-SC433 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Sahara-SS440 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Oyster-TO310 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Aqua-PA860 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Copper-PC851 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Gold-PG840 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Terrain-PT857 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Beach-EB545 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-SatinGold-ES558 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Yukon-EY510 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Fiesta-AF611 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Lava-AL650 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Mine-AM633 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Sky-AS670 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Gold-Dust-SG441 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Alder-AA625 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Stucco-As644 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-chiffon-Pc842 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-coral-Pc817 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-lagoon-PL814 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Seastar-Ps843 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Steel-ST023 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Supernova-FS192 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Tundra-ST482 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-White-Pepper-WP410 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Starred-QS287 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Galaxy-EG595 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Slate-AS661 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-concrete-AC629 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Glow-AG636 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Sundance-Ns955 عدم عرضه یا تامین
استارون-pacific-Np932 عدم عرضه یا تامین
استارون-Grey-AG620 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-Snow-AS610 هر ورق 16,500,000 تومان
استارون-SleekSilver-ES581 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Grey-PG810 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Minette-QM289 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-cosmos-Ec596 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Ice-PI811 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Bluff-QB244 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Esker-QE240 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Cinamon-FC153 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Birch-SB412 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Clay-SC475 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Coffee-Bean-FC158 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Dazzle-FD191 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Rocksalt-TR305 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-MosaicNimbus-QN287 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-MosaicDalmatian-QD212 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Icicle-SI411 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-frost-Pf812 هر ورق 18,200,000 تومان
استارون-Serene-SS023 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-MosaicBlankBean-QB299 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-BlondeSB043 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Dark-Nebula-DN421 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Heron-SH428 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Grey-SG420 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Oatmeal-SO446 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Mocha-SM453 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Stratus-SS418 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Onyx-SO423 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Stoneware-BS500 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Palisade-QP245 هر ورق 21,100,000 تومان
استارون-Paprika-FP136 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Gold-Leaf-FG196 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Polar-FP111 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Natural-SV041 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Fog-SF020 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Pearl-SP011 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Bliss-SB022 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Onyx-ON095 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Mist-SM022 هر ورق 12,300,000 تومان
استارون-Placid-SP06 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Andromed-FA198 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Dover-SD413 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-Celadon-SC010 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Coolmint-SC063 هر ورق 13,500,000 تومان
استارون-Caviar-FC188 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Copperplate-FC156 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Lgneous-Fl187 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Milestone-FM185 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Whippoorwill-FW145 هر ورق 29,700,000 تومان
استارون-Ridge QR278 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-mirage PM879 هر ورق 11,900,000 تومان
استارون-bright MU010 هر ورق 12,950,000 تومان
استارون-meadow SM465 هر ورق 8,990,000 تومان

 

قیمت کورین کره ای هنکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-cubic transblanc-C-004 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-TERRAZZO-REH-102 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-L-MOCHA T-222 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-SPERBIA T-224 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-ICE QUEEN T-050 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-N‐ORANGE-M-005 عدم عرضه یا تامین
هانکس-IRA-T-225 هر ورق 11,130,000 تومان
هانکس-SANDBANK-D–009 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-LUTDESERT-D046 هر ورق 11,300,000 تومان
هانکس-MIST-D-007 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-CREAMCHEESE-D–047 هر ورق 11,300,000 تومان
هانکس-MARRONNIER-D-027 عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLACKHILL-D-015 عدم عرضه یا تامین
هانکس-ARDOSIA-ST-104 عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLUEWAVE-D-021 عدم عرضه یا تامین
هانکس-SHASTA-D-036 عدم عرضه یا تامین
هانکس-GLASSBLACK-T-041 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICWHITE-C-001 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-CUBICIVORY-C-002 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 عدم عرضه یا تامین
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-FANTASIA-M-002 عدم عرضه یا تامین
هانکس-HAZELNUT-T-049 عدم عرضه یا تامین
هانکس-PALERMO-G-008 عدم عرضه یا تامین
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 عدم عرضه یا تامین
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 هر ورق 13,910,000 تومان
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 عدم عرضه یا تامین
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 عدم عرضه یا تامین
هانکس-HELSINKI-B-031 عدم عرضه یا تامین
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 عدم عرضه یا تامین
هانکس-MONTES-NA-06 عدم عرضه یا تامین
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 عدم عرضه یا تامین
هانکس-OSLOWHITE-B-012 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-BOSQUE-B-013 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-013 عدم عرضه یا تامین
هانکس-WILDEFORE-B-039 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-MARELINHO-ST-102 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-COPPERBLACK-B-040 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-NUBLADO-ST-103 عدم عرضه یا تامین
هانکس-MORENO-ST-105 عدم عرضه یا تامین
هانکس-GRENICIO-ST-106 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-MACASSAR-BL-209 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-IVORY-S–004 هر ورق 10,120,000 تومان
هانکس-SILVERWHITE-D-024 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-ARCTICPURE-T-021 هر ورق 11,300,000 تومان
هانکس-GOLDBROWN-D-003 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-LIGHTSAND-D-025 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-RED-M-003 عدم عرضه یا تامین
هانکس-M‐BLACK-M-007 هر ورق 11,300,000 تومان
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-N‐WHITE-S-008 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-BLACKBEAT-D-028 هر ورق 11,300,000 تومان
هانکس-SOLARIS-P-004 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-SILVERSTONE-D-001 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-N‐YELLOW-M-006 عدم عرضه یا تامین
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCO FUDGE-ST-206 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-035 عدم عرضه یا تامین
هانکس-PIETRA PANNA-BL-003 عدم عرضه یا تامین
هانکس-KASHMERE-BL-201 عدم عرضه یا تامین
هانکس-ALBERO-ST-203 عدم عرضه یا تامین
هانکس-G1-Grey Ash M014 هر ورق 10,400,000 تومان
هانکس-CLARA-ST-101 هر ورق 19,320,000 تومان
هانکس-ROMANO-ST-201 هر ورق 19,320,000 تومان

 

برند کورین – آرته
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
Arte-Germany-مشکی ساده – S001 هر ورق 8,500,000 تومان
Arte-Germany-Sanded Cream-CD-046 هر ورق 8,500,000 تومان
Arte-Germany-SandedSahara-CD-047 هر ورق 8,500,000 تومان
Arte-Germany-سفید دونه برفی-CP-456 هر ورق 8,500,000 تومان
Arte-Germany-سفید اکلیلی-cp-004 هر ورق 8,900,000 تومان
Arte-Germany-مشکی رگه سفید-CV-598 هر ورق 11,100,000 تومان
Arte-Germany-مشکی دانه سفید-cd-028cd هر ورق 8,500,000 تومان
Arte-Germany-مشکی اکلیلی-CP005 هر ورق 8,900,000 تومان
Arte-Germany-سفید flora FS 003 هر ورق 9,000,000 تومان
Arte-Germany-سفید ساده – S-003 هر ورق 8,500,000 تومان

 

برند کورین – باس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
باس – s072 عدم عرضه یا تامین
باس – b001 عدم عرضه یا تامین
باس – g090 عدم عرضه یا تامین
باس – natural – 206 عدم عرضه یا تامین
باس – 207-pearl-s عدم عرضه یا تامین
یاس – 208– p- white عدم عرضه یا تامین
باس – d-white-209 هر ورق 7,440,000 تومان
باس – s-white-211 هر ورق 7,440,000 تومان
باس – solid red-301 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid flame-303 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid rose-305 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid sun-307 هر ورق 7,920,000 تومان
باس solid grey -309 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid titan-311 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid fume-313 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – 315- solid lead هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid bean-319 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – olid cinna-321 عدم عرضه یا تامین
باس – solid cement-323 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid beige-325 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid bole-327 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid silk-3210 هر ورق 7,920,000 تومان
باس solid talus -331 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – solid beige-325 هر ورق 7,920,000 تومان
باس – 402– sanded ivory هر ورق 8,700,000 تومان
باس – sanded pepper-405 هر ورق 8,700,000 تومان
باس -sanded salep-406 هر ورق 8,700,000 تومان
باس – 407– sanded sahara هر ورق 8,700,000 تومان
باس – sanded gold-409 هر ورق 8,700,000 تومان
باس – sanded coffee-411 هر ورق 8,700,000 تومان
باس – sanded crag-417 هر ورق 8,700,000 تومان
باس – 425– sanded flax هر ورق 8,700,000 تومان
باس – 433– sanded coal هر ورق 8,700,000 تومان
باس – sanded brown-440 هر ورق 8,700,000 تومان
باس – 612– pebble flax هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble ice whilte-615 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble shake-619 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble blister-620 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble brown-635 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble daisy-640 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble bice-646 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble blur-653 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble frost-670 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble pome-671 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble avone-675 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – pebble pole-680 هر ورق 9,240,000 تومان
باس – spark pearl-775 هر ورق 9,960,000 تومان
باس – spark aurora-785 هر ورق 9,960,000 تومان
باس – spark night-795 هر ورق 9,960,000 تومان
باس – macula beach-810 هر ورق 10,680,000 تومان
باس – macula universe-820 هر ورق 10,680,000 تومان
باس – macula silver-840 هر ورق 10,680,000 تومان
باس – macula black-875 هر ورق 10,680,000 تومان
باس – galaxy whirpool-920 هر ورق 11,220,000 تومان
باس – galaxy andromeda-930 هر ورق 11,220,000 تومان
باس – galaxy mosaic-960 هر ورق 11,220,000 تومان

 

 

لیست کامل قیمت کوارتز ایرانی

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4100-PolarisWhite هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-autumnbrown-2208 هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8226-macchiato هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6126-rollingstone هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5903-Brown هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-5323-darkPerla هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8240-oystershell هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-2300-StellaVison هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-2203-StellaNero هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-1204-StellaBeige هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1203-StellaBianca هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-3906-ZuluMask هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-3201-SpiritodiSahara هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1201-StellaCelestis هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5901-Marrone هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-4233-SilkyEbur هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4101-SpiceWhite هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1109 هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-8118-alamo هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8224-jasperclay هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6904-stardust هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-2100-Stellacimarron هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-1207-Stellaaurum هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8927-goldendiamond هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-5601-newnaro هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4800-Mango هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4700-GreenLeave هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1209-StellaRosso هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1205-StellaMarrone هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5600-Nocte هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4232-BiancoMurano هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4218-SnowFlake هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-9909-مارکوئینا هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-5300-Perla هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-9914 هر ورق 16,749,700 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4236-DiamondMarfil هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-Black Galaxy-2209 هر ورق 10,638,070 تومان
توتم- 6124 هر ورق 12,586,610 تومان
توتم-6116- Bianco Venation Inspiration هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6211-Dark Royal Botticino هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6219-Botticino Classico هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-8297-Caramel Sand هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8626-Desert Gold هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6700-Green Galaxy هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6226-Crema Venato هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-9910 هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9107 هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9110 هر ورق 16,749,700 تومان

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
کاینداستون-سفید رگه طلایی- 616-calacatta semi هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کرم رگه دار-528-Phonix هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-golden marquina 698 هر ورق 13,920,000 تومان
کاینداستون-741-eternal gray calacatta هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 هر ورق 13,440,000 تومان
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream هر ورق 10,080,000 تومان
کاینداستون-148-Sanded Grey هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-343-Galaxy Grey هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-711-eternal white calacatta هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven هر ورق 9,600,000 تومان
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-721-eternal cream calacatta هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-618 هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611 هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611 هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691 هر ورق 16,320,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 هر ورق 13,750,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791 هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso هر ورق 13,730,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691 هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 هر ورق 14,790,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 هر ورق 9,500,000 تومان
کاینداستون-مشکی ساده-190-( Super Black ( Jet Black هر ورق 12,480,000 تومان

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015 گلبهی درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-8323 کرم درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2-1015 آلبالویی ریز دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015 گلبهی ریز دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-9626-سفید شیری ریز دانه هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-134-2013 مشکی پودری هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-3878 کرم پودری هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2878 سفید پودری هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-1-1166 طوسی پودری هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1009 سفید قهوه ای هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1008 سفید مشکی هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2012 کرم قهوه ای هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-6939 مشکی قهوه ای هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-1006سفید رگه دار هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ هر ورق 12,150,000 تومان
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید هر ورق 11,250,000 تومان

 

سایلستون برند کوارتز – سایلستون
تولید کشور اسپانیا
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
سایلستون-Amazon هر ورق 27,500,000 تومان
سایلستون-zynite هر ورق 34,900,000 تومان
سایلستون-vortium هر ورق 36,700,000 تومان
سایلستون-arctic هر ورق 37,800,000 تومان
سایلستون-iron bark هر ورق 26,300,000 تومان
سایلستون-blanco capri هر ورق 24,200,000 تومان

 
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :

– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت