لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
13,522 سوپراستون-pw101 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
13,526 سوپراستون-gs230 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
13,528 سوپراستون-os220 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
13,530 سوپراستون-ss240 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
13,532 سوپراستون-dn301 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
13,534 سوپراستون-pr401 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,524 سوپراستون-1050 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,526 سوپراستون-303 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,646 سوپراستون-851 سوپراستون 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
19,648 سوپراستون-1040 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,650 سوپراستون-1080 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,652 سوپراستون-1084 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,654 سوپراستون-1107 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,658 سوپراستون-1150 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,660 سوپراستون-1161 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,662 سوپراستون-1170 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,666 سوپراستون-1430 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,668 سوپراستون-1610 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,670 سوپراستون-1640 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,672 سوپراستون-5020 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,679 سوپراستون-cs210 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,681 سوپراستون-gs930 سوپراستون 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
19,683 سوپراستون-gs940 سوپراستون 57,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,685 سوپراستون-gs960 سوپراستون 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
19,687 سوپراستون-gs980 سوپراستون 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
19,690 سوپراستون-sr410 سوپراستون 57,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,997 سوپراستون-GS900 سوپراستون 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
20,001 سوپراستون-GS911 سوپراستون 57,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
20,003 سوپراستون-GS941 سوپراستون 57,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
20,005 سوپراستون-1320 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
20,007 سوپراستون-1160 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
24,386 سوپراستون-1319 سوپراستون 48,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
24,388 سوپراستون-1001 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
24,392 سوپراستون-GS300 سوپراستون 52,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
24,394 سوپراستون-CI601 سوپراستون 57,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder

 

گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کوریناورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه366 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
12,636 اورانوس- GR-401 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,638 اورانوس- GR-402 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,640 اورانوس- GR-403 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,642 اورانوس- GR-410 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,644 اورانوس- GR-414 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,646 اورانوس- GR-420 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,648 اورانوس- GR-300 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,650 اورانوس- GR-307 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,652 اورانوس- GR-310 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,654 اورانوس- GR-321 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,656 اورانوس- GR-323 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,658 اورانوس- GR-205 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,660 اورانوس- GR-231 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,662 اورانوس- GR-235 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,664 اورانوس- GR-236 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,666 اورانوس- GR-238 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,668 اورانوس- GR-239 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,670 اورانوس- GR-240 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,672 اورانوس- GR-242 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,674 اورانوس- GR-245 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,676 اورانوس- GR-250 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,678 اورانوس- GR-120 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,680 اورانوس- GR-136 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,682 اورانوس- GR-141 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,684 اورانوس- GR-149 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,686 اورانوس- GR-150 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,688 اورانوس- GR-155 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,690 اورانوس- GR-160 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,692 اورانوس- GR-163 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,694 اورانوس- GR-167 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,696 اورانوس- GR-175 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,698 اورانوس- GR-176 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,700 اورانوس-GR-178 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,702 اورانوس- GR-179 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,704 اورانوس- S-102 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,706 اورانوس- S-303 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,708 اورانوس- S-601 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,712 اورانوس- MAYSIE160 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,714 اورانوس- MAYSIE175 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,716 اورانوس- MAYSIE178 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,718 اورانوس- MAYSIE179 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,720 اورانوس- MAYSIE240 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,722 اورانوس- MAYSIE241 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,724 اورانوس- MAYSIE242 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,726 اورانوس- MAYSIE250 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,728 اورانوس-MAYSIE305 اورانوس 38,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,732 اورانوس- MAYSIE401 اورانوس 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,105 اورانوس- GR-304 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,183 اورانوس- GR-174 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,590 اورانوس- MAYSIE152 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,592 اورانوس- MAYSIE206 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,594 اورانوس- MAYSIE211 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,597 اورانوس- MAYSIE214 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,599 اورانوس-MAYSIE239 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,601 اورانوس- MAYSIE400 اورانوس 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,605 اورانوس- MAYSIE420 اورانوس 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,610 اورانوس- GR-152 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,612 اورانوس- GR-153 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,614 اورانوس- GR-154 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,616 اورانوس- GR-171 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,618 اورانوس- GR-173 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,620 اورانوس- GR-206 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,622 اورانوس- GR-214 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,624 اورانوس- GR-241 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,626 اورانوس- GR-280 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,628 اورانوس- GR-290 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,630 اورانوس- GR-303 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,632 اورانوس- GR-305 اورانوس 46,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,634 اورانوس- GR-400 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,636 اورانوس- GR-405 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,638 اورانوس- GR-406 اورانوس 53,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,640 اورانوس- S-201 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
20,016 اورانوس- GR-170 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
20,017 اورانوس-M-501 اورانوس 47,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
20,019 اورانوس-M-502 اورانوس 47,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
25,754 اورانوس- GR-142 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,757 اورانوس- GR-188 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,759 اورانوس- GR-135 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,761 اورانوس- GR-291 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
25,762 اورانوس- GR-201 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
25,764 اورانوس- GR-243 اورانوس 42,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
25,774 اورانوس- MAYSIE255 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,775 اورانوس-MAYSIE120 اورانوس 32,700,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,776 اورانوس-MAYSIE205 اورانوس 34,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
26,707 اورانوس-M-503 اورانوس 47,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,713 اورانوس-MAYSIE501 اورانوس 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,986 اورانوس-S-105 اورانوس 40,900,000 368cm*76*1/2*60kg 0 onbackorder

 

تیسان گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
19,128 تیسان-056TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,141 تیسان-011TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
19,144 تیسان-015TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,145 تیسان-042TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,146 تیسان-095TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,147 تیسان-410TS تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,148 تیسان-TS420 تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,149 تیسان-TS421 تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,150 تیسان-423TS تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,151 تیسان-430TS تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,152 تیسان-440TS تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,153 تیسان-TS670 تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,250 تیسان-063TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,251 تیسان-052TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,252 تیسان-053TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,254 تیسان-023TB تیسان T.S.I 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,256 تیسان-814TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,258 تیسان-558TM تیسان T.S.I 47,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,261 تیسان-840TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,262 تیسان-612TA تیسان T.S.I 43,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
24,264 تیسان-640TA تیسان T.S.I 43,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
24,265 تیسان-810TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,266 تیسان-595TM تیسان T.S.I 47,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
24,267 تیسان-812TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,727 تیسان-100TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,728 تیسان-112TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,729 تیسان-113TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,730 تیسان-114TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,731 تیسان-115TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,732 تیسان-142TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,733 تیسان-124TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,734 تیسان-147TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,735 تیسان-137TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,736 تیسان-148TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,737 تیسان-158TT تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,738 تیسان-193TA تیسان T.S.I 43,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
26,739 تیسان-201TG تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,740 تیسان-202TG تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,741 تیسان-203TG تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,742 تیسان-204TG تیسان T.S.I 54,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,743 تیسان-310TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,744 تیسان-620TA تیسان T.S.I 43,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
26,745 تیسان-851TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,746 تیسان-870TP تیسان T.S.I 45,600,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock

 

نیکا استون گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه360 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
18,754 نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,777 نیکااستون-Tempest Rattan-P124 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,783 نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,784 نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,786 نیکااستون-Ivory-S009 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,788 نیکااستون-Sanded Grey-SG420 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,790 نیکااستون-Sanded Cream-SM421 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,792 نیکااستون-423-Aspen نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,794 نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,796 نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,798 نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 نیکا 42,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
18,800 نیکااستون-Pebble Gold-PG840 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,709 نیکااستون-Solid Onyx-ON095 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,711 نیکااستون-Candy White-C235 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,713 نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,715 نیکااستون-Aspen Brown-AB632 نیکا 42,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,717 نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,719 نیکااستون-Tabasco-A808 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,721 نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 نیکا 53,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,723 نیکااستون-Solid Navy-A817 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,725 نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,727 نیکااستون-Aspen Snow-AS610 نیکا 42,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,729 نیکااستون-Sanded White Pepper-410 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,731 نیکااستون-Solid Bliss-SB022 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,733 نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,735 نیکااستون-Swany-B193 نیکا 42,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
19,737 نیکااستون-Bright White-BW010 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,576 نیکااستون-Galaxy-C811 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
26,577 نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,578 نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,579 نیکااستون-Moon Light -P810 نیکا 47,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
26,580 نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 نیکا 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,581 نیکااستون-Solid Steel-ST023 نیکا 40,500,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
26,582 نیکااستون-Talus Oyster-TO310 نیکا 47,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
28,882 نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 نیکا 40,500,000 368cm*76*12*60kg 100 instock
28,888 نیکااستون-Apple-A812 نیکا 40,500,000 368cm*76*12*60kg 100 instock
28,895 نیکااستون-Zebra-C801 نیکا 40,500,000 368cm*76*12*60kg 100 instock
28,897 نیکااستون-Forest-C804 نیکا 40,500,000 368cm*76*12*60kg 100 instock

 

گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه368 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
12,499 آتیستون-AW122 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,501 آتیستون-AW123 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,503 آتیستون-AW212 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,505 آتیستون-AW215 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,507 آتیستون-AW812 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
12,509 آتیستون-AT140 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,511 آتیستون-AT145 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,513 آتیستون-AT146 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,515 آتیستون-AT147 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,517 آتیستون-AT148 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,519 آتیستون-AT150 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,522 آتیستون-AT251 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,524 آتیستون-AT311 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,526 آتیستون-AT285 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,528 آتیستون-AT330 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,530 آتیستون-AT380 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,532 آتیستون-AT451 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,534 آتیستون-AT470 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,536 آتیستون-AT480 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,538 آتیستون-AT511 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,540 آتیستون-AT520 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,542 آتیستون-AT810 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,544 آتیستون-AT825 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,546 آتیستون-AT925 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,548 آتیستون-AT935 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,550 آتیستون-AT955 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,552 آتیستون-AS220 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,554 آتیستون-AS225 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,556 آتیستون-AS230 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,558 آتیستون-AS240 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,560 آتیستون-AS250 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,562 آتیستون-AS261 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,564 آتیستون-AS310 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 8 outofstock
12,566 آتیستون-AS360 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,568 آتیستون-AS510 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,570 آتیستون-AS530 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,572 آتیستون-AS711 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,574 آتیستون-AS920 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,576 آتیستون-AP010 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,578 آتیستون-AP012 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,580 آتیستون-AP015 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,582 آتیستون-AP016 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,584 آتیستون-AP017 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,586 آتیستون-AP019 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,588 آتیستون-AP020 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,590 آتیستون-AP025 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,592 آتیستون-AP026 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,594 آتیستون-AP027 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,596 آتیستون-AP030 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,598 آتیستون-AM120 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,600 آتیستون-AM130 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,602 آتیستون-AM210 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,604 آتیستون-AM260 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,606 آتیستون-AM450 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,608 آتیستون-AM460 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,610 آتیستون-AM941 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,612 آتیستون-AL100 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,614 آتیستون-AL110 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,616 آتیستون-AL160 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,618 آتیستون-AL170 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,620 آتیستون-AL190 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,622 آتیستون-AL270 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,624 آتیستون-AL280 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,626 آتیستون-AL290 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,628 آتیستون-AL370 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,630 آتیستون-AL550 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,632 آتیستون-AL900 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
12,634 آتیستون-AL910 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
17,208 آتیستون-AW948 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,213 آتیستون-AW528 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,217 آتیستون-AW198 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
17,220 آتیستون-AW178 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock
25,746 آتیستون-AW817 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 onbackorder
25,747 آتیستون-AT211 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
25,749 آتیستون-AS921 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,677 آتیستون-AL373 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,678 آتیستون-AL911 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,679 آتیستون-AL930 آتیستون 46,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,680 آتیستون-AM-115 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,681 آتیستون-AM141 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,682 آتیستون-AM263 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,683 آتیستون-AM-531 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,684 آتیستون-AM821 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,685 آتیستون-AM931 آتیستون 42,200,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,686 آتیستون-AP011 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,687 آتیستون-AP013 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,688 آتیستون-AP014 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,689 آتیستون-AP018 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,690 آتیستون-AP024 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,691 آتیستون-AP035 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,692 آتیستون-AP037 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,693 آتیستون-AS710 آتیستون 41,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,694 آتیستون-AT-140L آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,695 آتیستون-AT144 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,696 آتیستون-AT151 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,697 آتیستون-AT252 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,698 آتیستون-AT926 آتیستون 53,000,000 368cm*76*1/2*60kg 0 outofstock
26,699 آتیستون-AW-117 آتیستون 61,000,000 368cm*76*1/2*60kg 100 instock

 

گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه368 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
12,730 استارون-Adamantine-FA159 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
12,734 استارون-Blaze-FB147 استارون 139,640,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,736 استارون-Caviar-FC18 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
12,738 استارون-Coffee-Bean-FC158 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,740 استارون-Dazzle-FD191 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,742 استارون-Genesis-FG174 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,744 استارون-Gold-Leaf-FG196 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,746 استارون-Meteor-FM111 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,748 استارون-Paprika-FP136 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,750 استارون-Peak-FP100 استارون 139,640,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,752 استارون-Pinnacle-FP112 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,754 استارون-Polar-FP111 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,756 استارون-Rattan-FR124 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,758 استارون-Shimmer--FR148 استارون 139,640,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,760 استارون-Spearmint-FS164 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,762 استارون-Starfire-FS198 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,764 استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,766 استارون-Zenith-FZ184 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,768 استارون-Bright-White-BW010 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,770 استارون-Dazzling-White استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,772 استارون-Fog-SF020 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,774 استارون-Ivory-SI040 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,776 استارون-Natural-SV041 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,778 استارون-Pearl-SP011 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,780 استارون-Pure-white-SP016 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,782 استارون-Quasar-White استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,784 استارون-Tusk-ST015 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,786 استارون-Bliss-SB022 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,788 استارون-CaliforniaPoppy استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,790 استارون-Eggplant-SV037 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,792 استارون-Iris-SI056 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,794 استارون-Mist-SM022 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,796 استارون-Onyx-ON095 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,798 استارون-Placid-SP06 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,800 استارون-Powder-Blue-SP063 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,802 استارون-Sunflower استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,804 استارون-Steel-ST023 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,806 استارون-Serene-SS023 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,808 استارون-Univers استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,810 استارون-BlondeSB043 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,812 استارون-Birch-SB412 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,814 استارون-Clay-SC475 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,816 استارون-Cornmeal-SC433 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,818 استارون-Cream-SM421 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,820 استارون-Dark-Nebula-DN421 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,822 استارون-Gold-Dust-SG441 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,824 استارون-Grey-SG420 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,826 استارون-Heron-SH428 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,828 استارون-Icicle-SI414 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,830 استارون-Mocha-SM453 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,832 استارون-Oatmeal-SO446 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,834 استارون-Onyx-SO423 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,836 استارون-Papyrus-SP474 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,838 استارون-Sahara-SS440 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,840 استارون-Stratus-SS418 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,842 استارون-Tundra-ST482 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,844 استارون-Vermillion-SV430 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,846 استارون-White-Pepper-WP410 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,848 استارون-Minette-QM289 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,850 استارون-Oyster-TO310 استارون 97,990,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,852 استارون-Starred-QS287 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,854 استارون-Aqua-PA860 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,856 استارون-Blue-PB870 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,858 استارون-Copper-PC851 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,860 استارون-Fresco-PF844 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,862 استارون-Gold-PG840 استارون 87,750,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,864 استارون-Grey-PG810 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,866 استارون-Saratoga-PS820 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,868 استارون-Terrain-PT857 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,870 استارون-Ebon-PE814 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,872 استارون-Beach-EB545 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,874 استارون-Galaxy-EG595 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,876 استارون-SatinGold-ES558 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,878 استارون-SleekSilver-ES581 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,880 استارون-Yukon-EY510 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,882 استارون-Brown-AB632 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,884 استارون-Fiesta-AF611 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,886 استارون-Glacier-AG612 استارون 77,220,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
12,888 استارون-Lava-AL650 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,890 استارون-Lily-AL645 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,892 استارون-Mine-AM633 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,894 استارون-Pepper-AP640 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
12,896 استارون-Sky-AS670 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,898 استارون-Slate-AS661 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
12,900 استارون-Snow-AS610 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 0 onbackorder
13,230 استارون-Alder-AA625 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,232 استارون-concrete-AC629 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,234 استارون-Glow-AG636 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,236 استارون-Goldrush-AG614 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,238 استارون-Grey-AG620 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,240 استارون-pond-AP665 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,242 استارون-Stucco-As644 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,244 استارون- pacific-Np932 استارون 65,970,000 368cm*76*1/2*60kg 3 instock
13,246 استارون- Sundance-Ns955 استارون 65,970,000 368cm*76*1/2*60kg 3 instock
13,248 استارون-cosmos-Ec596 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,250 استارون-caper-Pc821 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,252 استارون-chiffon-Pc842 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,254 استارون-chocolate-Pc855 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,256 استارون-coral-Pc817 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,258 استارون-flan-Pf870 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,260 استارون-frost-Pf812 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,262 استارون-Ice-PI811 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,264 استارون-lagoon-PL814 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,266 استارون-Moon-Pm832 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,268 استارون-Seastar-Ps843 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,270 استارون-Spinel-Ps854 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,272 استارون-Swan-Ps813 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,274 استارون-Tearose-Pt845 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,276 استارون-Bluff-QB244 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,278 استارون-BrecciaRiogrande-QR790 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,280 استارون-EarthenBark-Ql257 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,282 استارون-Earthenstratum-Ql287 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,284 استارون-Esker-QE240 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,286 استارون-Mesa-QM242 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,288 استارون-MosaicBlankBean-QB299 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,290 استارون-MosaicDalmatian-QD212 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,292 استارون-MosaicNimbus-QN287 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,296 استارون-Palisade-QP245 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,298 استارون-Rocksalt-TR305 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,302 استارون-Stoneware-BS500 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,303 استارون-Cornhusk-SC443 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,305 استارون-Dover-SD413 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,307 استارون-Cornmeal-SC443 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,309 استارون-Icicle-SI411 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
13,310 استارون-Linen-SL443 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,312 استارون-Californiapoppy-SC052 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,314 استارون-Celadon-SC010 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,316 استارون-Coolmint-SC063 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,318 استارون-DasslingWhite-SD001 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,320 استارون-QuasarWhite-SQ019 استارون 62,450,000 368cm*76*1.2*60kg 20 instock
13,322 استارون-Sunflower-SS042 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,324 استارون-Univers-SU053 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,326 استارون-Cloudbank-VC118 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,328 استارون-Andromed-FA198 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,330 استارون-Bronzestar-FB154 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,332 استارون-Caraway-FC155 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,334 استارون-Caviar-FC188 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,336 استارون-Cinamon-FC153 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,338 استارون-Confection-FC116 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,340 استارون-Copperplate-FC156 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,342 استارون-Glimmer-FG144 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,344 استارون-Horizon-FH114 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,346 استارون-Lgneous-Fl187 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,348 استارون-Milestone-FM185 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,350 استارون-Prairie-FP142 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,352 استارون-Shallot-FS157 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,354 استارون-Shell-FS115 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,356 استارون-Sonoma-FS143 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,358 استارون-Spice-FS137 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,360 استارون-Supernova-FS192 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,362 استارون-Twilight-FT113 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,364 استارون-Whippoorwill-FW145 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,366 استارون-Dandelion-VD175 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,368 استارون-Dawn-VD126 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,370 استارون-Delphi-VD111 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,372 استارون-Loam-VL155 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,374 استارون-Magnolia-VM143 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,376 استارون-NaturalBridge-VN144 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,378 استارون-Oceanview-VO171 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,380 استارون-Pastoral-VP177 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 3 instock
13,382 استارون-Presto-VP159 استارون 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock

 

گروه سنگ مصنوعی  ایران برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه368 سانتیمتر
ID نام محصول دسته قیمت-ریال ابعاد ورق موجودی شرایط تامین
13,202 هانکس-IVORY-S–004 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,204 هانکس-N‐WHITE-S-008 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,206 هانکس-SILVERWHITE-D-024 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,208 هانکس-BLACKBEAT-D-028 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,210 هانکس-ARCTICPURE-T-021 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,212 هانکس-SOLARIS-P-004 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,214 هانکس-GOLDBROWN-D-003 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,216 هانکس-LIGHTSAND-D-025 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,218 هانکس-SILVERSTONE-D-001 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,220 هانکس-RED-M-003 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,222 هانکس-N‐YELLOW-M-006 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,224 هانکس-M‐BLACK-M-007 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,226 هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,228 هانکس-FLORIDABEACH-B-032 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,384 هانکس-SANDBANK-D–009 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,386 هانکس-LUTDESERT-D046 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,387 هانکس-CREAMCHEESE-D–047 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,388 هانکس-MIST-D-007 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,390 هانکس-BLACKHILL-D-015 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,392 هانکس-MARRONNIER-D-027 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,394 هانکس-N‐ORANGE-M-005 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,396 هانکس-BLUEWAVE-D-021 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,398 هانکس-SHASTA-D-036 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,400 هانکس-GLASSBLACK-T-041 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,402 هانکس-CUBICWHITE-C-001 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,404 هانکس-CUBICIVORY-C-002 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,406 هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,408 هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,410 هانکس-H‐ELDORADO-T-001 هانکس 64,200,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,412 هانکس-FANTASIA-M-002 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,414 هانکس-HAZELNUT-T-049 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,416 هانکس-PALERMO-G-008 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,418 هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,420 هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 هانکس 83,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,422 هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,424 هانکس-IVORYESSENCE-B-001 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,426 هانکس-HELSINKI-B-031 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,428 هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,430 هانکس-MONTES-NA-06 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,432 هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,434 هانکس-OSLOWHITE-B-012 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,436 هانکس-BOSQUE-B-013 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,438 هانکس-CHOCOLATE-B-013 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,440 هانکس-WILDEFORE-B-039 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,442 هانکس-COPPERBLACK-B-040 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,444 هانکس-MARELINHO-ST-102 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,446 هانکس-NUBLADO-ST-103 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,448 هانکس-ARDOSIA-ST-104 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,450 هانکس-MORENO-ST-105 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,452 هانکس-GRENICIO-ST-106 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
13,454 هانکس-MACASSAR-BL-209 هانکس 123,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
20,021 هانکس-ST206 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 onbackorder
20,023 هانکس-B035 هانکس 84,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock
20,025 هانکس-BL003 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 onbackorder
20,027 هانکس-BL201 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 onbackorder
20,029 هانکس-ST203 هانکس 1 368cm*76*1.2*60kg 100 onbackorder
26,778 هانکس-T-225 هانکس 71,000,000 368cm*76*1.2*60kg 100 instock

 

– عرض تمام صفحات 75 سامنتیمتر و ضخامت 12 میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های 6 میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :
– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض 60سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض 90سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض 120 دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر 5 سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟