لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

قیمت سوپراستون برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر

 

قیمت کورین اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس- GR-174 4,090,000
اورانوس- GR-205 4,250,000
اورانوس- GR-236 4,250,000
اورانوس- GR-238 4,250,000
اورانوس- GR-250 4,250,000
اورانوس- GR-141 4,090,000
اورانوس- GR-155 4,090,000
اورانوس- GR-167 4,090,000
اورانوس-GR-178 4,090,000
اورانوس- GR-179 4,090,000
اورانوس- MAYSIE178 3,270,000
اورانوس- MAYSIE241 3,450,000
اورانوس-MAYSIE305 3,800,000
اورانوس- GR-231 4,250,000
اورانوس- GR-321 4,650,000
اورانوس- GR-239 4,250,000
اورانوس- GR-242 4,250,000
اورانوس- GR-120 4,090,000
اورانوس- GR-149 4,090,000
اورانوس- GR-160 4,090,000
اورانوس- S-102 4,090,000
اورانوس- GR-175 4,090,000
اورانوس- GR-323 4,650,000
اورانوس- GR-235 4,250,000
اورانوس- GR-240 4,250,000
اورانوس- GR-245 4,250,000
اورانوس- GR-136 4,090,000
اورانوس- GR-150 4,090,000
اورانوس- GR-163 4,090,000
اورانوس- GR-176 4,090,000
اورانوس- S-303 4,090,000
اورانوس- MAYSIE160 3,270,000
اورانوس- MAYSIE179 3,270,000
اورانوس- MAYSIE242 3,450,000
اورانوس- GR-402 5,390,000
اورانوس- GR-410 5,390,000
اورانوس- GR-420 5,390,000
اورانوس- GR-307 4,650,000
اورانوس- S-601 4,090,000
اورانوس- MAYSIE175 3,270,000
اورانوس- MAYSIE240 3,450,000
اورانوس- MAYSIE250 3,450,000
اورانوس- MAYSIE401 4,050,000
اورانوس- GR-401 5,390,000
اورانوس- GR-403 5,390,000
اورانوس- GR-414 5,390,000
اورانوس- GR-300 4,650,000
اورانوس- GR-310 4,650,000
اورانوس- GR-304 4,650,000
اورانوس- MAYSIE152 3,270,000
اورانوس- MAYSIE206 3,450,000
اورانوس- MAYSIE211 3,450,000
اورانوس- MAYSIE214 3,450,000
اورانوس-MAYSIE239 3,450,000
اورانوس- MAYSIE400 4,050,000
اورانوس- MAYSIE420 4,050,000
اورانوس- GR-152 4,090,000
اورانوس- GR-153 4,090,000
اورانوس- GR-154 4,090,000
اورانوس- GR-171 4,090,000
اورانوس- GR-173 4,090,000
اورانوس- GR-206 4,250,000
اورانوس- GR-214 4,250,000
اورانوس- GR-241 4,250,000
اورانوس- GR-280 4,250,000
اورانوس- GR-290 4,250,000
اورانوس- GR-303 4,650,000
اورانوس- GR-305 4,650,000
اورانوس- GR-400 5,390,000
اورانوس- GR-405 5,390,000
اورانوس- GR-406 5,390,000
اورانوس- S-201 4,090,000
اورانوس- GR-170 4,090,000
اورانوس-M-501 4,750,000
اورانوس-M-502 4,750,000
اورانوس- GR-142 4,090,000
اورانوس- GR-188 4,090,000
اورانوس- GR-135 4,090,000
اورانوس- GR-291 4,250,000
اورانوس- GR-201 4,250,000
اورانوس- GR-243 4,250,000
اورانوس- MAYSIE255 3,450,000
اورانوس-MAYSIE120 3,270,000
اورانوس-MAYSIE205 3,450,000
اورانوس-M-503 4,750,000
اورانوس-MAYSIE501 4,050,000
اورانوس- GR-407 5,390,000
اورانوس- GR-408 5,390,000
اورانوس- MS-206 4,250,000
اورانوس- S-105 4,090,000

 

قیمت کورین تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-052TB 4,100,000
تیسان-۸۱۰TP 4,560,000
تیسان-812TP 4,560,000
تیسان-053TB 4,100,000
تیسان-814TP 4,560,000
تیسان-056TB 4,100,000
تیسان-011TB 4,100,000
تیسان-015TB 4,100,000
تیسان-042TB 4,100,000
تیسان-095TB 4,100,000
تیسان-۴۱۰TS 4,100,000
تیسان-TS420 4,100,000
تیسان-TS421 4,100,000
تیسان-۴۲۳TS 4,100,000
تیسان-۴۳۰TS 4,100,000
تیسان-۴۴۰TS 4,100,000
تیسان-TS670 4,100,000
تیسان-063TB 4,100,000
تیسان-840TP 4,560,000
تیسان-612TA 4,300,000
تیسان-640TA 4,300,000
تیسان-595TM 4,750,000
تیسان-558TM 4,750,000
تیسان-023TB 4,100,000
تیسان-۱۱۲TT 5,450,000
تیسان-۱۰۰TT 5,450,000
تیسان-۱۱۳TT 5,450,000
تیسان-۱۱۴TT 5,450,000
تیسان-۱۱۵TT 5,450,000
تیسان-201TG 5,450,000
تیسان-۱۴۲TT 5,450,000
تیسان-۱۲۴TT 5,450,000
تیسان-۱۴۷TT 5,450,000
تیسان-۱۵۸TT 5,450,000
تیسان-۱۳۷TT 5,450,000
تیسان-193TA 4,300,000
تیسان-۱۴۸TT 5,450,000
تیسان-۸۷۰TP 4,560,000
تیسان-۲۰۲TG 5,450,000
تیسان-203TG 5,450,000
تیسان-204TG 5,450,000
تیسان-851TP 4,560,000
تیسان-310TP 4,560,000
تیسان-۶۲۰TA 4,300,000

 

نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 4,600,000
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 4,200,000
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 4,050,000
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 4,050,000
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 4,050,000
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 4,050,000
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 4,050,000
نیکااستون-Ivory-S009 4,050,000
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 5,350,000
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 5,350,000
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 5,350,000
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 5,350,000
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 4,050,000
نیکااستون-Candy White-C235 4,050,000
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 4,050,000
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 4,200,000
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 5,350,000
نیکااستون-Tabasco-A808 4,050,000
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 5,350,000
نیکااستون-Solid Navy-A817 4,050,000
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 4,600,000
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 4,200,000
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 4,050,000
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 4,050,000
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 4,600,000
نیکااستون-Swany-G193 4,200,000
نیکااستون-Bright White-BW010 4,050,000
نیکااستون-Galaxy-C811 4,600,000
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 4,600,000
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 4,600,000
نیکااستون-Moon Light -P810 4,700,000
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 4,600,000
نیکااستون-Solid Steel-ST023 4,050,000
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 4,700,000
نیکااستون-Ruby-A806 4,050,000
نیکااستون-Turquoise-A816 4,050,000
نیکااستون-Violet-A818 4,050,000
نیکااستون-B801 4,050,000
نیکااستون-B818 4,050,000
نیکااستون-B811 4,050,000
نیکااستون-C806 4,050,000
نیکااستون-Aqua-P812 4,050,000
نیکااستون-FP100 5,350,000
نیکااستون-P802 4,050,000
نیکااستون-C801 4,050,000
نیکااستون-Pebble Gold-C804 4,050,000
نیکااستون-Ivory-A040 4,050,000
نیکااستون-A812 4,050,000

 

قیمت کورین آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 4,100,000
آتیستون-AT251 5,300,000
آتیستون-AT285 5,300,000
آتیستون-AT380 5,300,000
آتیستون-AT470 5,300,000
آتیستون-AT511 5,300,000
آتیستون-AP030 4,100,000
آتیستون-AS310 4,100,000
آتیستون-AS530 4,100,000
آتیستون-AT150 5,300,000
آتیستون-AT955 5,300,000
آتیستون-AS225 4,100,000
آتیستون-AS250 4,100,000
آتیستون-AS360 4,100,000
آتیستون-AM120 4,220,000
آتیستون-AM450 4,220,000
آتیستون-AL160 4,600,000
آتیستون-AL190 4,600,000
آتیستون-AL290 4,600,000
آتیستون-AM141 4,220,000
آتیستون-AL550 4,600,000
آتیستون-AT147 5,300,000
آتیستون-AW123 6,100,000
آتیستون-AW215 6,100,000
آتیستون-AW812 6,100,000
آتیستون-AT145 5,300,000
آتیستون-AT810 5,300,000
آتیستون-AT925 5,300,000
آتیستون-AS220 4,100,000
آتیستون-AS230 4,100,000
آتیستون-AS261 4,100,000
آتیستون-AS510 4,100,000
آتیستون-AT-140L 5,300,000
آتیستون-AS711 4,100,000
آتیستون-AP010 4,100,000
آتیستون-AP015 4,100,000
آتیستون-AP017 4,100,000
آتیستون-AP020 4,100,000
آتیستون-AS710 4,100,000
آتیستون-AM130 4,220,000
آتیستون-AP027 4,100,000
آتیستون-AM460 4,220,000
آتیستون-AL170 4,600,000
آتیستون-AL100 4,600,000
آتیستون-AL270 4,600,000
آتیستون-AL900 4,600,000
آتیستون-AL911 4,600,000
آتیستون-AW122 6,100,000
آتیستون-AW212 6,100,000
آتیستون-AT140 5,300,000
آتیستون-AT148 5,300,000
آتیستون-AT311 5,300,000
آتیستون-AT146 5,300,000
آتیستون-AT330 5,300,000
آتیستون-AT451 5,300,000
آتیستون-AT480 5,300,000
آتیستون-AT520 5,300,000
آتیستون-AT825 5,300,000
آتیستون-AT935 5,300,000
آتیستون-AS240 4,100,000
آتیستون-AP012 4,100,000
آتیستون-AS920 4,100,000
آتیستون-AP016 4,100,000
آتیستون-AP019 4,100,000
آتیستون-AP025 4,100,000
آتیستون-AM210 4,220,000
آتیستون-AM260 4,220,000
آتیستون-AM941 4,220,000
آتیستون-AP011 4,100,000
آتیستون-AL110 4,600,000
آتیستون-AL280 4,600,000
آتیستون-AL370 4,600,000
آتیستون-AL910 4,600,000
آتیستون-AW948 6,100,000
آتیستون-AW528 6,100,000
آتیستون-AW198 6,100,000
آتیستون-AW178 6,100,000
آتیستون-AL373 4,600,000
آتیستون-AW817 6,100,000
آتیستون-AT211 5,300,000
آتیستون-AS921 4,100,000
آتیستون-AT144 5,300,000
آتیستون-AL930 4,600,000
آتیستون-AM-115 4,220,000
آتیستون-AM263 4,220,000
آتیستون-AM-531 4,220,000
آتیستون-AM821 4,220,000
آتیستون-AM931 4,220,000
آتیستون-AP013 4,100,000
آتیستون-AP014 4,100,000
آتیستون-AP018 4,100,000
آتیستون-AP024 4,100,000
آتیستون-AP035 4,100,000
آتیستون-AP037 4,100,000
آتیستون-AT151 5,300,000
آتیستون-AT252 5,300,000
آتیستون-AT926 5,300,000
آتیستون-AW-117 6,100,000
آتیستون-AW227 6,100,000
آتیستون-AW232 6,100,000

 

قیمت کورین استارون سامسونگ برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 15,750,000
استارون- Meteor-FM111 13,950,000
استارون- Pinnacle-FP112 13,950,000
استارون-Shimmer--FR148 15,750,000
استارون- Spinel -Ps854 8,790,000
استارون- Swan -Ps813 8,790,000
استارون- Tea rose -Pt845 8,790,000
استارون- Earthen Bark -Ql257 9,850,000
استارون- Earthen stratum -Ql287 9,850,000
استارون- Mesa -QM242 9,850,000
استارون- Cornhusk-SC443 7,100,000
استارون- Cornmeal-SC443 7,100,000
استارون- California poppy-SC052 6,245,000
استارون- Linen-SL443 7,100,000
استارون- Pastoral-VP177 13,950,000
استارون- Cloudbank-VC118 13,950,000
استارون- Dassling White -SD001 6,245,000
استارون-QuasarWhite-SQ019 6,995,000
استارون- Sunflower-SS042 6,245,000
استارون- Univers-SU053 6,245,000
استارون- Bronzestar-FB154 13,950,000
استارون- Caraway-FC155 13,950,000
استارون- Confection-FC116 13,950,000
استارون- Glimmer-FG144 13,950,000
استارون- Horizon-FH114 13,950,000
استارون- Sonoma-FS143 13,950,000
استارون- Spice-FS137 13,950,000
استارون- Prairie-FP142 13,950,000
استارون- Twilight-FT113 13,950,000
استارون- Dandelion-VD175 13,950,000
استارون- Dawn-VD126 13,950,000
استارون- Delphi-VD111 13,950,000
استارون- Loam-VL155 13,950,000
استارون- Magnolia-VM143 13,950,000
استارون- Natural Bridge-VN144 13,950,000
استارون- Shallot-FS157 13,950,000
استارون- Shell-FS115 13,950,000
استارون- Ocean view-VO171 13,950,000
استارون- Presto-VP159 13,950,000
استارون- Adamantine-FA159 13,950,000
استارون- Genesis-FG174 13,950,000
استارون- Spearmint-FS164 13,950,000
استارون- Tempest-Silvercloud-FS122 13,950,000
استارون-Bright-White-BW010 6,995,000
استارون- Ivory-SI040 6,245,000
استارون- Iris-SI056 6,245,000
استارون- Powder-Blue-SP063 6,245,000
استارون-Cream-SM421 7,100,000
استارون- Icicle-SI414 7,100,000
استارون- Papyrus-SP474 7,100,000
استارون-Vermillion-SV430 7,100,000
استارون- Blue-PB870 8,790,000
استارون- Fresco-PF844 8,790,000
استارون- Saratoga-PS820 8,790,000
استارون- Ebon-PE814 8,790,000
استارون- Brown-AB632 7,770,000
استارون-Glacier-AG612 8,700,000
استارون- Lily-AL645 7,770,000
استارون- Pepper-AP640 7,770,000
استارون- Goldrush-AG614 7,770,000
استارون- pond-AP665 7,770,000
استارون- caper-Pc821 8,790,000
استارون- chocolate-Pc855 8,790,000
استارون- flan -Pf870 8,790,000
استارون- Moon -Pm832 8,790,000
استارون-Peak-FP100 15,750,000
استارون- Rattan-FR124 13,950,000
استارون- Starfire-FS198 13,950,000
استارون- Zenith-FZ184 13,950,000
استارون- Pure-white-SP016 6,245,000
استارون- Tusk-ST015 6,245,000
استارون- Eggplant-SV037 6,245,000
استارون- Cornmeal-SC433 7,100,000
استارون-Sahara-SS440 7,100,000
استارون-Oyster-TO310 11,050,000
استارون- Aqua-PA860 8,790,000
استارون- Copper-PC851 8,790,000
استارون-Gold-PG840 9,870,000
استارون- Terrain-PT857 8,790,000
استارون- Beach-EB545 8,790,000
استارون- SatinGold-ES558 8,790,000
استارون- Yukon-EY510 8,790,000
استارون- Fiesta-AF611 7,770,000
استارون- Lava-AL650 7,770,000
استارون- Mine-AM633 7,770,000
استارون- Sky-AS670 7,770,000
استارون- Gold-Dust-SG441 7,100,000
استارون- Alder-AA625 7,770,000
استارون- Stucco-As644 7,770,000
استارون- chiffon-Pc842 8,790,000
استارون- coral -Pc817 8,790,000
استارون- lagoon -PL814 8,790,000
استارون- Seastar -Ps843 8,790,000
استارون-Steel-ST023 6,995,000
استارون- Supernova-FS192 13,950,000
استارون- Tundra-ST482 7,100,000
استارون- White-Pepper-WP410 7,100,000
استارون- Starred-QS287 9,850,000
استارون- Galaxy-EG595 8,790,000
استارون- Slate-AS661 7,770,000
استارون- concrete-AC629 7,770,000
استارون- Glow-AG636 7,770,000
استارون- Sundance-Ns955 6,597,000
استارون- pacific-Np932 6,597,000
استارون- Grey-AG620 7,770,000
استارون- Snow-AS610 7,770,000
استارون- SleekSilver-ES581 8,790,000
استارون- Grey-PG810 8,790,000
استارون- Minette-QM289 9,850,000
استارون- cosmos-Ec596 8,790,000
استارون- Ice -PI811 8,790,000
استارون- Bluff -QB244 9,850,000
استارون- Breccia Riogrande -QR790 9,850,000
استارون- Esker -QE240 9,850,000
استارون- Cinamon-FC153 13,950,000
استارون-Birch-SB412 7,100,000
استارون- Clay-SC475 7,100,000
استارون- Coffee-Bean-FC158 13,950,000
استارون- Dazzle-FD191 13,950,000
استارون- Rocksalt-TR305 9,850,000
استارون- Mosaic Nimbus -QN287 9,850,000
استارون- Mosaic Dalmatian -QD212 9,850,000
استارون-Icicle-SI411 7,100,000
استارون- frost -Pf812 8,790,000
استارون- Univers 6,245,000
استارون- Serene-SS023 6,245,000
استارون- Mosaic Blank Bean -QB299 9,850,000
استارون- BlondeSB043 6,245,000
استارون- Dark-Nebula-DN421 7,100,000
استارون- Heron-SH428 7,100,000
استارون-Grey-SG420 7,100,000
استارون- Oatmeal-SO446 7,100,000
استارون- Mocha-SM453 7,100,000
استارون- Stratus-SS418 7,100,000
استارون-Onyx-SO423 7,100,000
استارون- Stoneware -BS500 9,850,000
استارون- Palisade -QP245 9,850,000
استارون- Caviar-FC18 13,950,000
استارون- Paprika-FP136 13,950,000
استارون- Gold-Leaf-FG196 13,950,000
استارون- Dazzling-White 6,245,000
استارون- Polar-FP111 13,950,000
استارون- Natural-SV041 6,245,000
استارون- Fog-SF020 6,245,000
استارون- Quasar-White 6,245,000
استارون- Pearl-SP011 6,245,000
استارون- California Poppy 6,245,000
استارون-Bliss-SB022 6,995,000
استارون-Onyx-ON095 6,995,000
استارون- Mist-SM022 6,245,000
استارون- Sunflower 6,245,000
استارون- Placid-SP06 6,245,000
استارون- Andromed-FA198 13,950,000
استارون- Dover-SD413 7,100,000
استارون- Celadon-SC010 6,245,000
استارون- Cool mint-SC063 6,245,000
استارون- Caviar-FC188 13,950,000
استارون- Copperplate-FC156 13,950,000
استارون- Lgneous-Fl187 13,950,000
استارون- Milestone-FM185 13,950,000
استارون- Whippoorwill-FW145 13,950,000

 

قیمت کورین کره ای هنکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-T-225 7,450,000
هانکس-SANDBANK-D–009 6,740,000
هانکس-LUTDESERT-D046 6,740,000
هانکس-MIST-D-007 6,740,000
هانکس-CREAMCHEESE-D–047 6,740,000
هانکس-MARRONNIER-D-027 0
هانکس-BLACKHILL-D-015 0
هانکس-N‐ORANGE-M-005 0
هانکس-BLUEWAVE-D-021 0
هانکس-SHASTA-D-036 0
هانکس-GLASSBLACK-T-041 0
هانکس-CUBICWHITE-C-001 6,740,000
هانکس-CUBICIVORY-C-002 0
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 0
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 6,740,000
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 6,740,000
هانکس-FANTASIA-M-002 0
هانکس-HAZELNUT-T-049 0
هانکس-PALERMO-G-008 0
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 0
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 8,720,000
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 0
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 0
هانکس-HELSINKI-B-031 0
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 0
هانکس-MONTES-NA-06 0
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 0
هانکس-OSLOWHITE-B-012 12,920,000
هانکس-BOSQUE-B-013 0
هانکس-CHOCOLATE-B-013 0
هانکس-WILDEFORE-B-039 12,920,000
هانکس-MARELINHO-ST-102 12,920,000
هانکس-COPPERBLACK-B-040 12,920,000
هانکس-NUBLADO-ST-103 0
هانکس-ARDOSIA-ST-104 0
هانکس-MORENO-ST-105 0
هانکس-GRENICIO-ST-106 0
هانکس-MACASSAR-BL-209 12,920,000
هانکس-IVORY-S–004 6,740,000
هانکس-SILVERWHITE-D-024 6,740,000
هانکس-ARCTICPURE-T-021 6,740,000
هانکس-GOLDBROWN-D-003 6,740,000
هانکس-LIGHTSAND-D-025 6,740,000
هانکس-RED-M-003 0
هانکس-M‐BLACK-M-007 6,740,000
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 12,920,000
هانکس-N‐WHITE-S-008 6,740,000
هانکس-BLACKBEAT-D-028 6,740,000
هانکس-SOLARIS-P-004 6,740,000
هانکس-SILVERSTONE-D-001 6,740,000
هانکس-N‐YELLOW-M-006 0
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 0
هانکس-ST206 0
هانکس-B035 0
هانکس-BL003 0
هانکس-BL201 0
هانکس-ST203 0

 

– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :
– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
اگه به قیمت دقیقی که مدنظرت هست نرسیدی بهمون پیام بده؟؟؟