قیمت روز ورق ساوان

قیمت روز ورق ساوان

قیمت روز ورق ساوان ابعاد ورق ساوان
360Cm در 68Cm با ضخامت 12 میل
360Cm در 75Cm با ضخامت 12 میل
360Cm در 64Cm با ضخامت 3 میل
320Cm در 100Cm با ضخامت 12 میل
عرض پیشانی 5cm
محصول مشترک ایران و ایتالیا
تخفیف ویژه برای نمایشگاه ها و شورم ها

 

قیمت ها متعلق به : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

قیمت و مشخصات گروه ساوان-عرض68
ساوان-noire
ساوان-noire
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-white
ساوان-white noire
طول 368سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-Berela
ساوان-Berela Light
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-Enzo
ساوان-Enzo gold
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-galaxy
ساوان-galaxy
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-volcano
ساوان-volcano
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-berela
ساوان-berela dark
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-Marbel
ساوان-Marbel
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-Wood
ساوان-Wood Stone
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

ساوان-Lightning
ساوان-Lightning
طول 360سانتیمتر
عرض 68سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه ساوان-عرض75
ساوان-عرض75-noire
ساوان-عرض75-noire
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-white noire
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-Berela Light
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-Enzo gold
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-galaxy
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-volcano
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-berela dark
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-Marbel
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-Wood Stone
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 75-Lightning
طول 360سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,200,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه ساوان-عرض100
ساوان-عرض100-noire
ساوان-عرض100-noire
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-Berela Light
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-white noire
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-Enzo gold
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-galaxy
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-volcano
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-berela dark
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-Marbel
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-Wood Stone
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

ساوان-عرض
ساوان-عرض 100-Lightning
طول 320سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه ساوان-3میل
ساوان-3میل-noire
ساوان-3میل-noire
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-white noire
طول 368سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-Berela Light
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-Enzo gold
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-galaxy
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-volcano
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-berela dark
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-Marbel
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-Wood Stone
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

ساوان-3
ساوان-3 میل-Lightning
طول 360سانتیمتر
عرض 64سانتیمتر
ضخامت 0.3سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,440,000 تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.83 ( 12 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *