هیدروکسید آلومینیوم اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی

ماهیت ماده

هیدروکسید آلومینیوم  نام شیمیاىى
هیدرات آلومینیوم، ترى هیدرات آلومینیوم، هیدروکسید آلومینیوم، ترى هیدروکسید آلومینیوم، هیدرات آلومینا، ترى هیدرات آلومینا، ترى هیدروکسى آلومینیوم   نامهاى  مترادف              
 ٢١۶۴۵-۵١-٢   شمارهCAS
 ٢۴۴-۴٩٢-٧     EINECS شماره
آلومینیوم و ترکیبات آن / ترکیب غیرآلى آلومینیوم / هیدروکسید  خانواده شیمیاىى
 ٧٧/٩٩  وزن مولکولى
 Al(OH)3  فرمول شیمیاىى

اطلاعات عمومى (علائم حفاظتى)

مواد خورنده مواد محرک مواد آتش گیر
مواد اکسید کننده مواد منفجر شونده خطرناک براى محیط زىست

هشدارهای حفاظتی

تماس با چشم گرد و غبار هیدروکسید آلومینیوم محرک چشم نیست، و سبب انجماد نمى شود. اشک رىزش، سوسو زدن و درد مختصر در چشم مى تواند دلاىلى از ورود ذرات اىن ماده به چشم باشد. اطلاعاتى در مورد تأثیر اىنماده بر چشم انسانها و حیوانات در دسترس نمى باشد.
تماس با پوست در مطالعات محدودى که بر روى حیوانات آزماىشگاهى انجام شده است، گرد و غبار اىن ماده سبب تحرىک پوستى نمى شود . اطلاعاتى در مورد تأثیر اىن ماده بر روى انسانها در دسترس نمى باشد. بطور عمومىمشخص شده است که آلومینیوم از راه پوست به مقدار کمى جذب بدن مى شود.
بلعیدن و خوردن اثرات سمى کوتاه مدت اىن ماده از راه خوراکى بساىر پاىین است. آلومینیوم بطور طبیعى در رژىم روزانه انسانها وجود دارد. در رژىم غذاىى بزرگسالان روزانه ٩ تا ١۴ میلى گرم و در مرجع دىگرى ١ تا ١٠٠ میلى گرم آلومینیوم وجود دارد.
تنفس گرد و غبارهاى اىن ماده در غلظت هاى پاىین سبب تحرىک نمى شود. بطور عمومى غلظت هاى بالاى گرد وغبار اىن ماده سبب سرفه و تحرىکات مختصر و زودگذر مى شود. 
حرىق اىن ماده نمى سوزد.

کمک های اولیه

تماس با چشم فرد مصدوم نباىد چشم هاى خود را بمالد. چشم ها را به مدت چند دقیقه با آب طبیعى شستشو دهید و مصدوم مى باىست چشم هاى خود را به طرفین حرکت دهد.
اگر در اىنصورت ذرات از چشم مصدوم خارج نشد، چشم هاى مصدوم را با آب ولرم به مدت ۵ دقیقه شسته تا آلودگى برطرف شود. پلکها در زمان شستشومى باىست باز نگه داشته شوند. اگر تحرىکات چشمى ادامه داشت، فرد را بهپزشک ببرىد.
تماس با پوست انتظار مشکل و ناراحتى نمى رود. با اىن حال اگر تحرىکات پوستى رخ داد،
سرىعًاً موضع آلوده را با آب و صابون غیر جاذب شستشو دهید. اگر تحرىکاتپوستى ادامه داشت، به پزشک مراجعه نمائید.
بلعیدن و خوردن اگر تحرىک و ىا ناراحتى رخ داد، سرىعًاً به پزشک مراجعه نمائید.
تنفس اگر مشکل تنفسى رخ داد، منبع مولد آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آزاد بره به پزشک مراجعه نمائید.
اطلاعات پزشکى کلیه روش هاى کمک هاى اولیه مى باىست توسط دکتر کنترل و تکرار شود.

اطفاء حریق

خطر آتش گیرى هیدروکسید آلومینیوم نمى سوزد و همچنین باعث گسترش حرىق نمى شود.
نحوه مناسب اطفاء اىن ماده نمى سوزد. از وساىل اطفاء حرىقى که آتش را احاطه مى کند استفاده شود.
سایر توضیحات خطر حرىق ندارد. اىن ماده نمى سوزد و سبب گسترش حرىق نمى شود. روش هاى اطفاء حرىق وىژه اى مورد نیاز نیست.

احتیاطات شخصی

راهنماى خاصى در اىن مورد وجود ندارد، اما براى اىمنى بیشتر بهتر است ازتماس اىن ماده با پوست بوسیله دستکش ها و البسه حفاظتى جلوگیرى کرد. حفاظت پوست  
راهنماى خاصى در اىن مورد وجود ندارد. اما براى اىمنى بیشتر بهتر است ازگوگل هاى اىمنى مخصوص مواد شیمیاىى استفاده کرد.  حفاظت چشم
راهنماى خاصى در اىن مورد وجود ندارد اما بهتر است از تماس اىن ماده باپوست جلوگیرى کرد. حفاظت بدن
راهنماى خاصى در اىن مورد وجود ندارد. اما سیستم هاى حفاظت تنفسىمخصوص گردوغبارات و میستها مناسب هستند. حفاظت تنفسى
افراد از وساىل اىمنى فردى مناسب استفاده نماىند. حفاظت محیط
جلوى نشت مواد را بطور اىمن بگیرىد. مواد رىخته شده را توسط بیل درون ظروف تمیز، خشک و داراىبرچسب مخصوص برىزىد و درب ظروف را ببندىد. محیط را با آب شستشو دهید.  نظافت محیط آلوده

دفع ضایعات

طبق قوانین کشورى، منطقه اى و محلى عمل شود.  دفع ضاىعات مواد
هرآنچه که نمى توان نگه دارى کرد براى بازىافت و استفاده مجدد مى بابست طبق روش هاىمدىرىتى و بطور مناسب براى دفن اقدام شود.  دفع بسته بندى شده

جابجایی و انبار

احتیاطات جابجاىى اىن ماده غیرقابل احتراق و بطور اساسى غیرسمى است. ظروف حاوى اىن ماده مى باىست داراى برچسب مخصوص باشند واز صدمه به اىن ظروف باىد خوددارى کرد. اىن ماده نباىد با مواد ناسازگار از قبیل اسیدهاى قوى استفاده شود. بعد ازحمل و نقل و کار با اىن ماده دستها را بشوئید.
شراىط انباردارى اىن مواد مى باىست به دور از مواد ناسازگار از قبیل اسیدهاى قوى انبار شوند. همچنین در ظروف مناسب، داراى برچسب و سرپوشیده نگهدارى شوند. از صدمهرسیدن به اىن ظروف جلوگیرى شود.

مشخصات فیزىکى و شیمیاىى

جامد حالت فیزىکى
کرىستال، پودر ىا گرانول شکل فیزىکى
کرىستال، پودر ىا گرانول هاى سفید رنگ
بدون بو بو
تقرىبًاً ۴ تا ۵/١٠  PH
بطور واقعى غیر قابل حل است (٠١/٠ گرم در ١٠٠ میلى لیتر آب ١٨ درجه سانتیگراد).  حلالیت آب 
در اتانول غیرقابل حل است، در حلال هاى اسیدى و قلیاىى حل مى شود. حلالیت در حلالهاى آلى
 ٢/۴٢ وزن مخصوص/دانسیته
مشخص نشده است.  LEL
مشخص نشده است. دماى خود آتشگیرى
مشخص نشده است. (جامد غیرقابل احتراق)  نقطه اشتعال(F.P)
در دماى ٣٠٠ درجه سانتیگراد (۵٧٢ درجه فارنهاىت) آب خود را از دست مى دهد.  نقطه ذوب(m.p)
در دماى ٣٠٠ درجه سانتیگراد آب خود را از دست مى دهد.  نقطه جوش(b.p)
بطور واقعى در دماى اتاق صفر است. فشار بخار
  وىسکوزىته
هیدروکسید آلومینیوم داراى خواص اسیدى و قلیاىى است. ساىر اطلاعات

پایداری و بر هم کنش ها

پاىدارى معمولى دارد. دى اکسیدکربن هوا را جذب مى کند . و در دماى بالاتر از ٣٠٠ درجه سانتیگراد آب خود را از دست مى دهد. پاىدارى
مواجهه با هوا، تماس با آب، اىن ماده شدىدًاً با لاستیکهاى آغشته به کلر واکنش مى دهد. محیطهاى مورد اجتناب
اسیدهاى قوى (براى مثال اسید سولفورىک ىا اسیدهیدروکلرىک)، موادى با بیس قوى (براى مثالهیدروکسیدسدىم)، لاستیک هاى آغشته به کلر. مواد نا سازگار
گازها و فیوم هاى محرک و سمى، اکسید آلومینیوم. خطرات ناشى از تجزىه
  ساىر اطلاعات

سایر اطلاعات

در تولید آلومینیوم آهن آزاد، آلومینا فعال، کالسینید آلومینا و نمک هاى آلومینیوم، شیشه، آتش خاک رس، ظروف سفالى و چاپ جوهر و مرکب، پارچه هاى ضد آب، ضدعرق ها، خمیردندان ها، دترژنت ها، مواد روان کننده ها و ظروف بسته بندى مورد استفاده است. همچنین بعنوان پرکننده کاغذ، پلاستیک، لاستیک و وساىل آراىشى، براى تهیه سرامیک هاى آلومینى، مواد نسوز،محصولات پلیشى، کاتالیست کننده و حماىت کننده کاتالیست، بعنوان جاذب، کاهش دهنده شعله، تعوىض کننده ىون، در کروماتوگرافى، ماده امولسیون کننده، ماده ثابت کننده رنگ، فیلترکنندهمتوسط، ماده تراش دهنده فلز برنج و پلاستیک مورد استفاده است. همچنین هیدروکسید آلومینیوم در تهیه ژل و ژل خشک در مواد داروئى مورد استفاده قرار مى گیرد.

سم شناسی

هیدروکسید آلومینیوم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *