قیمت روز صفحات آماده نصب آرناقیمت روز صفحات آماده نصب ایرانی آرنا

صفحات آماده نصب آرنا آماده نصب آرنا
ابعاد :12 میل و دیوارپوش
360cm در 60cm
300cm در 75cm
300cm در 90cm
Filter by دسته‌های محصولات
آرنا

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه آرنا-عرض 60
آرنا-عرض60-کلکته
آرنا-عرض60-کلکته گلد-calacatta gold
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,000,000 تومان

آرنا-عرض60-کرینا-carrina
آرنا-عرض60-کرینا-carrina
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,000,000 تومان

آرنا-عرض60-بریتانیکا-britanica
آرنا-عرض60-بریتانیکا-britanica
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,000,000 تومان

آرنا-عرض60-Bianco
آرنا-عرض60-Bianco
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-وایت
آرنا-عرض60-وایت اسپایدر-white spider
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-مارکوئینا-Mariquina
آرنا-عرض60-مارکوئینا-Mariquina
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-چارکول-Charcoal
آرنا-عرض60-چارکول-Charcoal
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-ساهارا
آرنا-عرض60-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-پیتر
آرنا-عرض60-پیتر گری-Pietra Gray
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,500,000 تومان

آرنا-عرض60-پاندا-panda
آرنا-عرض60-پاندا-panda
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,500,000 تومان

آرنا-عرض60-رادیانت
آرنا-عرض60-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 360سانتیمتر
عرض 60سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,500,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه آرنا-عرض 75
آرنا-عرض75-کرینا-carrina
آرنا-عرض75-کرینا-carrina
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,000,000 تومان

آرنا-عرض75-کلکته
آرنا-عرض75-کلکته گلد-calacatta gold
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,000,000 تومان

آرنا-عرض75-بریتانیکا-britanica
آرنا-عرض75-بریتانیکا-britanica
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,000,000 تومان

آرنا-عرض75-Bianco
آرنا-عرض75-Bianco
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-وایت
آرنا-عرض75-وایت اسپایدر-white spider
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-مارکوئینا-Mariquina
آرنا-عرض75-مارکوئینا-Mariquina
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-چارکول-Charcoal
آرنا-عرض75-چارکول-Charcoal
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-ساهارا
آرنا-عرض75-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-پیتر
آرنا-عرض75-پیتر گری-Pietra Gray
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,500,000 تومان

آرنا-عرض75-پاندا-panda
آرنا-عرض75-پاندا-panda
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض75-رادیانت
آرنا-عرض75-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 300سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه آرنا-عرض 90
آرنا-عرض90-کرینا-carrina
آرنا-عرض90-کرینا-carrina
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,000,000 تومان

آرنا-عرض90-وایت
آرنا-عرض90-وایت اسپایدر-white spider
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-کلکته
آرنا-عرض90-کلکته گلد-calacatta gold
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,000,000 تومان

آرنا-عرض90-بریتانیکا-britanica
آرنا-عرض90-بریتانیکا-britanica
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,000,000 تومان

آرنا-عرض90-Bianco
آرنا-عرض90-Bianco
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-مارکوئینا-Mariquina
آرنا-عرض90-مارکوئینا-Mariquina
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-چارکول-Charcoal
آرنا-عرض90-چارکول-Charcoal
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-ساهارا
آرنا-عرض90-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-پیتر
آرنا-عرض90-پیتر گری-Pietra Gray
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,500,000 تومان

آرنا-عرض90-پاندا-panda
آرنا-عرض90-پاندا-panda
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 19,500,000 تومان

آرنا-عرض90-رادیانت
آرنا-عرض90-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 300سانتیمتر
عرض 90سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 19,500,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه آرنا-دیوارپوش
آرنا-5میل-کلکته
آرنا-5میل-کلکته گلد-calacatta gold
طول 360سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,000,000 تومان

آرنا-5میل-کرینا-carrina
آرنا-5میل-کرینا-carrina
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,000,000 تومان

آرنا-5میل-Bianco
آرنا-5میل-Bianco
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-بریتانیکا-britanica
آرنا-5میل-بریتانیکا-britanica
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,000,000 تومان

آرنا-5میل-وایت
آرنا-5میل-وایت اسپایدر-white spider
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-مارکوئینا-Mariquina
آرنا-5میل-مارکوئینا-Mariquina
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-چارکول-Charcoal
آرنا-5میل-چارکول-Charcoal
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-ساهارا
آرنا-5میل-ساهارا نویر- Sahara Noire
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-پیتر
آرنا-5میل-پیتر گری-Pietra Gray
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,500,000 تومان

آرنا-5میل-پاندا-panda
آرنا-5میل-پاندا-panda
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,500,000 تومان

آرنا-5میل-رادیانت
آرنا-5میل-رادیانت امرالد-Radiant Emerald
طول 365سانتیمتر
عرض 65سانتیمتر
ضخامت 0.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,500,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *