قیمت روز کورین ایرانی مارمونایت

فروش ویژه مارموکو

قیمت روز کورین ایرانی مارمونایت

قیمت روز صفحات چاپی مارمونایت کورین مارمونایت
۳۶۸Cm در ۷۶Cm با ضخامت ۲ میل
۳۶۸Cm در ۷۶Cm با ضخامت ۱۲ میل
۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm با ضخامت ۱۲ میل
۳۲۰Cm در ۱۳۰Cm با ضخامت ۱۲ میل
قیمت ها از کم به زیاد به ترتیب بالا در ابعاد می باشد
تولید کشور ایران
Filter by دسته‌های محصولات
مارمونایت

قیمت ها متعلق به : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

قیمت و مشخصات گروه مارمونایت 368 در 76
مارمونایت-ms4125-(
مارمونایت-ms4125-( ساهارا نویر )
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,390,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 76-ms7121-کوپا کابانا
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,190,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 76-ms3123-وایت اسپایدر
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,990,000 تومان

مارمونایت-ms2123-(کلکته
مارمونایت-ms2123-(کلکته گلد)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,790,000 تومان

مارمونایت-ms3122-(کارینا)
مارمونایت-ms3122-(کارینا)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,990,000 تومان

مارمونایت-mc4124-(پیترا
مارمونایت-mc4124-(پیترا گری)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,390,000 تومان

مارمونایت-mr4122-(چارکول)
مارمونایت-mr4122-(چارکول)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,190,000 تومان

مارمونایت-msr5321-(رادیانتامرالد)
مارمونایت-msr5321-(رادیانتامرالد)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 16,590,000 تومان

مارمونایت-mr4121-(مارکوئینا)
مارمونایت-mr4121-(مارکوئینا)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,190,000 تومان

مارمونایت-ms6121-(پاندا)
مارمونایت-ms6121-(پاندا)
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 16,790,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 76-ms8121-کوپا کابانا رادیانت
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,160,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارمونایت 300 در 100
مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 100-ms7121-کوپا کابانا
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,450,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 100-ms3123-وایت اسپایدر
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,840,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 100-ms8121-کوپا کابانا رادیانت
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 21,600,000 تومان

مارمونایت100-ms2123-(کلکته
مارمونایت100-ms2123-(کلکته گلد)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,600,000 تومان

مارمونایت100-ms3122-(کارینا)
مارمونایت100-ms3122-(کارینا)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,840,000 تومان

مارمونایت100-mr4122-(چارکول)
مارمونایت100-mr4122-(چارکول)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,100,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 100-mc4124-(پیترا گری)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,320,000 تومان

مارمونایت100-mr4121-(مارکوئینا)
مارمونایت100-mr4121-(مارکوئینا)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,100,000 تومان

مارمونایت100-msr5321-(رادیانتامرالد)
مارمونایت100-msr5321-(رادیانتامرالد)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 19,750,000 تومان

مارمونایت100-ms6121-(پاندا)
مارمونایت100-ms6121-(پاندا)
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 19,980,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 100-ms4125-( ساهارا نویر )
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,320,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارمونایت 320 در 130
مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 130-ms7121-کوپا کابانا
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 28,200,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 130-ms3123-وایت اسپایدر
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,590,000 تومان

مارمونایت130-ms2123-(کلکته
مارمونایت130-ms2123-(کلکته گلد)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,260,000 تومان

مارمونایت130-ms3122-(کارینا)
مارمونایت130-ms3122-(کارینا)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,590,000 تومان

مارمونایت130-mr4122-(چارکول)
مارمونایت130-mr4122-(چارکول)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,900,000 تومان

مارمونایت-
مارمونایت- 130-mc4124- پیترا گری
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 25,240,000 تومان

مارمونایت130-mr4121-(مارکوئینا)
مارمونایت130-mr4121-(مارکوئینا)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 24,900,000 تومان

مارمونایت130-msr5321-(رادیانتامرالد)
مارمونایت130-msr5321-(رادیانتامرالد)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 27,210,000 تومان

مارمونایت130-ms6121-(پاندا)
مارمونایت130-ms6121-(پاندا)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 27,550,000 تومان

مارمونایت-
مارمونایت- 130-ms4125-( ساهارا نویر)
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 25,240,000 تومان

مارمونایت-عرض
مارمونایت-عرض 130-ms8121-کوپا کابانا رادیانت
طول 320سانتیمتر
عرض 130سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 29,780,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه مارمونایت-۲میل ۳۶۸ در ۷۶
مارمونایت-2میل-ms7121-کوپا
مارمونایت-2میل-ms7121-کوپا کابانا
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,730,000 تومان

مارمونایت-2میل-ms3123-وایت
مارمونایت-2میل-ms3123-وایت اسپایدر
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

مارمونایت-2میل-ms8121-کوپا
مارمونایت-2میل-ms8121-کوپا کابانا رادیانت
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,450,000 تومان

مارمونایت-2میل-ms2123-کلکته
مارمونایت-2میل-ms2123-کلکته گلد
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,930,000 تومان

مارمونایت-2میل-ms3122-کارینا
مارمونایت-2میل-ms3122-کارینا
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

مارمونایت-2میل-mr4122-چارکول
مارمونایت-2میل-mr4122-چارکول
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,060,000 تومان

مارمونایت-2میل-mr4121-
مارمونایت-2میل-mr4121- مارکوینا
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,060,000 تومان

مارمونایت-2میل-ms6121-پاندا
مارمونایت-2میل-ms6121-پاندا
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان

مارمونایت-2میل-mv4125-
مارمونایت-2میل-mv4125- ساهارا نویر
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,130,000 تومان

مارمونایت-2میل-msr5321-
مارمونایت-2میل-msr5321- رادیانت امرالد
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,950,000 تومان

مارمونایت2
مارمونایت2 میل-mc4124-(پیترا گری)
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,130,000 تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.32 ( 9 votes)

۲۴ نظر

 1. خیلی گرونه،خیلی ناراحتم،سر خورده شدم،همیشه حسرت?

  • ورق های مشابه به تقریباً همین طرح و رنگ ها در سایت موجود است. می تونید اونها را ببینید.
   اونها هم قشنگ هستند

 2. این طرحها خیلی خوشگلن و هیچکدوم طرحی رو که من دنبالش میگردم نیستن ???

  • با سلام
   پیشنهاد می کنیم بقیه طرح ها را از داخل سایت بازدید کنید. تنوع در سایت دپو کورین و کوارتز بسیار بالاست.

   • سلام ببخشید من الان برای صفحه کابینت ۵ متر طول و ۶۰ سانت عرض لازم دارم…ورق ساهارانویر هزینش چقدر میشه؟

   • گروه سنگ

    با سلام
    کلیه قیمت ها در سایزهای مختلف در بالا آمده. ولی برای ۵ متر شما یک و نیم ورق همین کد را نیاز دارید. به لیست بالا قسمت ورق های ۱۲ میل را ملاحظه کنید و ضربدر یک و نیم کنید میشه قیمت ورق. بعلاوه دستمزد کورین کار کنید.

 3. حالا قیمت خودش به کنار قیمت نصب و اجراش هم سر سام آوره

 4. سلام
  ضخامت ها رو هم ای کاش می نوشتید؟

  • سلام
   ضخامت ها در صفحات کورین بطور ثابت ۱۲ میلیمیتر است. ولی در مارمونایت در دو ضخامت ۱۲ میل و ۲ میل عرضه می گردد.
   ممنونیم از پیشنهادتان

 5. قیمت یک متر توی کار رو چطور حساب میکنن؟

  • قیمت ورق خام تقسیم بر طول ورق میشه. که یه قیمتی بعنوان هزینه دستمزد و هزینه چسب به قیمت هر متر ورق اضافه می شه.
   فرض کنید ورق باشه مثلاً ۱۰ میلیون تومان که تقسیم بر طول مثلاً ۳٫۶۸ متر میشه که میشه ۲۷۱۷۰۰۰ تومان که فرض کنیم متری ۵۰۰هزارتومان هم دستمزد یک کورین کار باشه جمعاً میشه ۳۲۱۷۰۰۰ تومان هزینه نهایی
   البته این عددها که گفتم مثالی بود. چون دستمزد کورین کار با کورین کار بسته به برند و دست و کار و منطقه متفاوت است و ورق هم کد به کد فرق داره.

 6. ممنون بابت راهنمایی تون.
  اینکه میگن کد چسب و صفحه باید یکی باشه درسته؟ یعنی هر صفحه چسب مخصوص خودش داره؟

  • بله
   هر ورقی چسب هم رنگ خودش را باید داشته باشد.
   البته الزامی نیست که حتماً چسب همان برند باشه. بالفرض ورق مشکی چسب مشکی می خوره، این مشکی می تونه از هر برندی که چسب مشکی داشته باشه که به رنگ چسب بخوره بهش می خوره. و ورق سفید همینطور و ورق کرم هم همینطور و …

  • البته یه نکته ای که هست در بعضی مواقع چسبی که می گیرید یه کوچولو اختلاف رنگ داره. می تونید یک مقدار پودر خود ورق را با چسب قاتی کنید که رنگش نزدیک یا یکی بشه.

 7. مصارف این سنگ ها برای کجاها استفاده میشه

  • بیشتر برای کانترتاپ و یونیت های آشپزخانه ها و رستوران ها و هر جایی که قرار باشه یک سطح صاف و بهداشتی داشته باشیم.
   البته در بعضی موارد بعنوان پشت تی وی و تلوزیون و امثالهم نیز مصرف دارد.

 8. سلام وقتتون بخیر
  مارمونایت پاندا در حدود ۶ متر با نصب برای کابینت جزیره و صبحانه خوری حدودا چقدر هزینه میشه ؟

 9. سلام وقت بخیر بین صفحات spl و مارمونایت و کورین کدومش لکه روشون راحت پاک میشه و در واقع رنگ به خودشون نمیگیرن

  • دغدغه اصلی در نگهداری مارمونایت و SPL لکه نیست در اصل، مسئله اصلی عدم ترمیم پذیری است. و شرایط نگهداری حساس و خاصی دارد. اگر شرایط نگهداری صحیح را ندارید متریالی به غیر از این دو متریال استفاده کنید. کورین اگر مشکلی هم بخوره قابل ترمیم است. مارمونایت و اس پی ال بیشتر به خاطر زیبایی در جاهای خیلی خاص استفاده می شود.
   در کل کورین جنس خوب مقاومت بالایی نسبت به لک داره و اگر احیاناً هم لک یا خط یا خش یا شکست یا هر مشکلی بخوره به شکل روز اولش قابل ترمیم است.

 10. علیرضا عظیم پور

  سلام
  لطفا بفرمائید آیا از صفحات ۲ میل مارمونایت میتوان به عنوان دیوارپوش سرویس حمام نیز استفاده نمود

 11. سلام
  برای جلا و برق انداختن مارمونایت (مارکوئینا) از چی استفاده کنیم؟
  ممنونم راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *