قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

لیست قیمت موقت

 

قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

قیمت کورین سوپراستون کورین سوپر استون
ابعاد در دو سایز:
۳۶۸Cm در ۷۶Cm و 300 در 120
کیفیت  
تنوع رنگ
توان تامین
پشتیبانی
قیمت ارزان
Filter by دسته‌های محصولات
سوپراستون

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون 368در76
سوپراستون-GS700
سوپراستون-GS700
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1160
سوپراستون-1160
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-1040
سوپراستون-1040
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1084
سوپراستون-1084
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1107
سوپراستون-1107
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1150
سوپراستون-1150
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1170
سوپراستون-1170
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1610
سوپراستون-1610
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-1640
سوپراستون-1640
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-5020
سوپراستون-5020
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-CI601
سوپراستون-CI601
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-GS911
سوپراستون-GS911
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-dn301
سوپراستون-dn301
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-GS941
سوپراستون-GS941
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-pr401
سوپراستون-pr401
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-SR410
سوپراستون-SR410
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-1161
سوپراستون-1161
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-cs210
سوپراستون-cs210
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-303
سوپراستون-303
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-os220
سوپراستون-os220
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-gs230
سوپراستون-gs230
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-ss240
سوپراستون-ss240
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-pw101
سوپراستون-pw101
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,646,196تا3,796,196تومان

سوپراستون-GS900
سوپراستون-GS900
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-pb130
سوپراستون-pb130
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-GS400
سوپراستون-GS400
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

سوپراستون-GS940
سوپراستون-GS940
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,890,761تا4,040,761تومان

سوپراستون-GS300
سوپراستون-GS300
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,690,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,891تا3,904,891تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی-عرض100
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR10-مشکی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,946,667تا5,096,667تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,946,667تا5,096,667تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی-6میل
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR10-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,423,370تا2,573,370تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,972,283تا4,122,283تومان

سوپراستون-PS60-مشکی
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,972,283تا4,122,283تومان

سوپراستون-PS50-سفید
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,972,283تا4,122,283تومان

سوپراستون-سفید
سوپراستون-سفید رگه طلایی-PS56
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,972,283تا4,122,283تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار-عرض100
سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS50-سفید رگه طوسی
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,333تا5,163,333تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS60-مشکی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,333تا5,163,333تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS70-طوسی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,333تا5,163,333تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-سفید رگه طلایی-PS56
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,972,283تا4,122,283تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار-6 میل
سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-PS50-سفید رگه طوسی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-PS60-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
سوپراستون-6 میل-PS70-طوسی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-سفید رگه طلایی-PS56
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون 300در120
سوپراستون-
سوپراستون- 1040عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1107عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1150عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1170عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1610عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1640عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 5020عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- CI601عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- GS911عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- GS940عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- DN301عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- PR401عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-
سوپراستون- SR410عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-1160عرض
سوپراستون-1160عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-1161عرض
سوپراستون-1161عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-cs210عرض
سوپراستون-cs210عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-303عرض
سوپراستون-303عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-gs230عرض
سوپراستون-gs230عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-Os220عرض
سوپراستون-Os220عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,190,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,434,239تا4,584,239تومان

سوپراستون-ss240عرض
سوپراستون-ss240عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-pw101عرض
سوپراستون-pw101عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,113,333تا5,263,333تومان

سوپراستون-
سوپراستون- GS941عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

 

 

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.09 ( 32 votes)

۱۰ نظر

 1. سلام وقت بخیر
  من سمپل آتیستون و سوپر استون میخوام چون تازه کارگاه راه اندازی کردم

  • سلام
   لطفاً با دفتر مرکزی تماس حاصل نمائید تا راهنمائیتان کنند.
   ترجیحاً با شماره 02166908600

 2. رامين عظيم زاده

  قيمت هاتون به رياله يا تومان

  • تومان هستش.
   البته قیمت های اجرا خیلی تقریبی و حدودی است. اما قیمت های ورق دقیقه

 3. سلام.
  صفحه ی کورین آماده ی نصب هم دارید. قیمتش چنده؟

  • گروه سنگ

   کورین آماده نصب در حال حاضر برندهای هارکس و گرانکس موجود می باشد که در صفحه ورق های آماده نصب مدل ها و طرح ها و قیمت های آنها را ملاحظه نمایید.

 4. سلام برای استفاده از سنگهای مصنوعی ان شرکت محترم ایا کارشناس اعزام مینمایید ؟

  • سلام و ادب
   بله مشکلی نیست.
   از صفحه مجریان فعال سایت نیز می توانید خودتان با یک کارشناس هماهنگ کنید:
   depoo.org/mojri

 5. سلام آیا سنگ سوپر استون در طول ۲ متر هم موجود و فروش دارید.ممنون از پاسخویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *