قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

قیمت کورین سوپراستون کورین سوپر استون
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی : عالی
خط تولید آمریکایی

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار

سوپراستون-PS70-طوسی
سوپراستون PS70سوپراستون PS70
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-PS60-مشکی
سوپراستون ps60سوپراستون ps60سوپراستون ps60سوپراستون PS60سوپراستون PS60سوپراستون PS60
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-PS50-سفید
سوپراستون ps50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی

سوپراستون-ابر
سوپراستون SR40سوپراستون SR40سوپراستون SR40سوپراستون SR40
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان
سوپراستون-ابر
سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون SR20سوپراستون RS20سوپراستون RS20سوپراستون RS20
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,390,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ۳۶۸ در ۷۶

سوپراستون-GS700
سوپراستون-GS700
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1160
superstone-1160
سوپراستون-1160
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-1040
سوپراستون 1040
سوپراستون-1040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1084
سوپراستون 1084سوپراستون 1084سوپراستون 1084
سوپراستون-1084
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1107
سوپراستون 1107سوپراستون 1107
سوپراستون-1107
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1150
superstone-1150
سوپراستون-1150
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1170
سوپراستون-1170
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1610
سوپراستون-1610
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-1640
سوپراستون-1640
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-5020
superstone-5020
سوپراستون-5020
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-CI601
سوپراستون CL601سوپراستون CL601سوپراستون CL601سوپراستون CL601سوپراستون CL601
سوپراستون-CI601
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان
سوپراستون-GS911
سوپراستون GR119سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون - GS911سوپراستون - GS911سوپراستون - GS911
سوپراستون-GS911
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان
سوپراستون-dn301
سوپراستون-dn301
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-GS941
سوپراستون-GS941
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان
سوپراستون-pr401
سوپراستون-pr401
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-SR410
superstone-SR410سوپراستون - SR410سوپراستون - SR410
سوپراستون-SR410
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان
سوپراستون-1161
سوپراستون-1161
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-cs210
سوپراستون ps60سوپراستون CS210سوپراستون CS210
سوپراستون-cs210
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-303
سوپراستون 303سوپراستون 303
سوپراستون-303
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-os220
os220سوپراستون OS220سوپراستون OS220
سوپراستون-os220
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-gs230
سوپراستون-gs230
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-ss240
superstone-ss240سوپراستون SS240سوپراستون SS240
سوپراستون-ss240
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-pw101
سوپراستون pw101سوپراستون pw101سوپراستون pw101سوپراستون 101
سوپراستون-pw101
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,590,000 تومان
سوپراستون-GS900
سوپراستون - GS900
سوپراستون-GS900
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان
سوپراستون-pb130
سوپراستون PB130سوپراستون PB130سوپراستون PB130سوپراستون PB130
سوپراستون-pb130
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-GS400
سوپراستون-GS400
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,790,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- GS940
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,290,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ۳۰۰ در ۱۲۰

سوپراستون-
سوپراستون 1040
سوپراستون- ۱۰۴۰عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون 1107سوپراستون 1107
سوپراستون- 1107عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- ۱۱۵۰عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- 1170عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- 1610عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- 1640عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
superstone-5020سوپراستون 5020سوپراستون 5020سوپراستون 5020سوپراستون 5020سوپراستون 5020
سوپراستون- ۵۰۲۰عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون CL601سوپراستون CL601سوپراستون CL601
سوپراستون- CI601عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون GR119سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون PS50سوپراستون - GS911سوپراستون - GS911سوپراستون - GS911
سوپراستون- GS911عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- GS940عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- DN301عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- PR401عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-
superstone-SR410
سوپراستون- SR410عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
سوپراستون-1160عرض
superstone-1160
سوپراستون-1160عرض 120
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-1161عرض
سوپراستون-1161عرض 120
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-cs210عرض
سوپراستون ps60سوپراستون CS210سوپراستون CS210
سوپراستون-cs210عرض ۱۲۰
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-۳۰۳عرض
سوپراستون 303سوپراستون 303سوپراستون 303
سوپراستون-۳۰۳عرض ۱۲۰
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-gs230عرض
سوپراستون-gs230عرض 120
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-Os220عرض
os220سوپراستون OS220سوپراستون OS220
سوپراستون-Os220عرض ۱۲۰
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,690,000 تومان
سوپراستون-ss240عرض
superstone-ss240سوپراستون SS240سوپراستون SS240سوپراستون SS240سوپراستون SS240
سوپراستون-ss240عرض ۱۲۰
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-pw101عرض
سوپراستون pw101سوپراستون pw101سوپراستون pw101سوپراستون 101
سوپراستون-pw101عرض ۱۲۰
طول 300سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,190,000 تومان
سوپراستون-
سوپراستون- GS941عرض 120
طول 368سانتیمتر عرض 120CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان

 

 

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.09 ( 32 votes)

۱۰ نظر

 1. سلام وقت بخیر
  من سمپل آتیستون و سوپر استون میخوام چون تازه کارگاه راه اندازی کردم

  • سلام
   لطفاً با دفتر مرکزی تماس حاصل نمائید تا راهنمائیتان کنند.
   ترجیحاً با شماره 02166908600

 2. رامين عظيم زاده

  قيمت هاتون به رياله يا تومان

  • تومان هستش.
   البته قیمت های اجرا خیلی تقریبی و حدودی است. اما قیمت های ورق دقیقه

 3. سلام.
  صفحه ی کورین آماده ی نصب هم دارید. قیمتش چنده؟

  • گروه سنگ

   کورین آماده نصب در حال حاضر برندهای هارکس و گرانکس موجود می باشد که در صفحه ورق های آماده نصب مدل ها و طرح ها و قیمت های آنها را ملاحظه نمایید.

 4. سلام برای استفاده از سنگهای مصنوعی ان شرکت محترم ایا کارشناس اعزام مینمایید ؟

  • سلام و ادب
   بله مشکلی نیست.
   از صفحه مجریان فعال سایت نیز می توانید خودتان با یک کارشناس هماهنگ کنید:
   depoo.org/mojri

 5. سلام آیا سنگ سوپر استون در طول ۲ متر هم موجود و فروش دارید.ممنون از پاسخویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *