قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

قیمت روز کورین ایرانی سوپراستون

قیمت کورین سوپراستون کورین سوپر استون
ابعاد در دو سایز:
۳۶۸Cm در ۷۶Cm و 300 در 120
کیفیت  
تنوع رنگ
توان تامین
پشتیبانی
قیمت ارزان
Filter by دسته‌های محصولات
سوپراستون

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون 368در76
سوپراستون-GS700
سوپراستون-GS700
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1160
سوپراستون-1160
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-1040
سوپراستون-1040
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1084
سوپراستون-1084
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1107
سوپراستون-1107
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1150
سوپراستون-1150
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1170
سوپراستون-1170
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1610
سوپراستون-1610
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-1640
سوپراستون-1640
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-5020
سوپراستون-5020
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-CI601
سوپراستون-CI601
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-GS911
سوپراستون-GS911
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-dn301
سوپراستون-dn301
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-GS941
سوپراستون-GS941
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-pr401
سوپراستون-pr401
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-SR410
سوپراستون-SR410
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-1161
سوپراستون-1161
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-cs210
سوپراستون-cs210
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-303
سوپراستون-303
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-os220
سوپراستون-os220
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-gs230
سوپراستون-gs230
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-ss240
سوپراستون-ss240
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-pw101
سوپراستون-pw101
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,428,804تا3,578,804تومان

سوپراستون-GS900
سوپراستون-GS900
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-pb130
سوپراستون-pb130
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-GS400
سوپراستون-GS400
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-GS940
سوپراستون-GS940
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,390,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,673,370تا3,823,370تومان

سوپراستون-GS300
سوپراستون-GS300
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-pab100
سوپراستون-pab100
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,700,543تا3,850,543تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,700,543تا3,850,543تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,490,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,700,543تا3,850,543تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی-عرض100
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR10-مشکی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,713,333تا4,863,333تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR20-سفید رگه مشکی
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,713,333تا4,863,333تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,713,333تا4,863,333تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون ابر و بادی-6میل
سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR10-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,369,022تا2,519,022تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR40-سفید رگه قهوه ای
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,369,022تا2,519,022تومان

سوپراستون-ابر
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR20-سفید رگه مشکی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,369,022تا2,519,022تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار
سوپراستون-PS70-طوسی
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,809,239تا3,959,239تومان

سوپراستون-PS60-مشکی
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,809,239تا3,959,239تومان

سوپراستون-PS50-سفید
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,809,239تا3,959,239تومان

سوپراستون-PS56-سفید
سوپراستون-PS56-سفید رگه طلایی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,809,239تا3,959,239تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار-عرض100
سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS50-سفید رگه طوسی
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS60-مشکی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS70-طوسی رگه سفید
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-عرض
سوپراستون-عرض 100-PS56-سفید رگه طلایی
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار-6 میل
سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-PS50-سفید رگه طوسی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,423,370تا2,573,370تومان

سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-PS60-مشکی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,423,370تا2,573,370تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
سوپراستون-6 میل-PS70-طوسی رگه سفید
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,423,370تا2,573,370تومان

سوپراستون-6
سوپراستون-6 میل-PS56-سفید رگه طلایی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,790,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,423,370تا2,573,370تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار اکلیلی
سوپراستون-رگه
سوپراستون-رگه دار اکلیلی-PS770-طوسی رگه سفید اکلیلی
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
سوپراستون-رگه دار اکلیلی-PS360
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,290,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,917,935تا4,067,935تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون رگه دار اکلیلی 6میل
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
سوپراستون-رگه دار اکلیلی6میل-PS360
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

سوپراستون-رگه
سوپراستون-رگه دار اکلیلی6میل-PS770
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.6سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,477,717تا2,627,717تومان

قیمت و مشخصات گروه سوپراستون 300در120
سوپراستون-
سوپراستون- 1040عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1107عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1150عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1170عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1610عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 1640عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- 5020عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- CI601عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- GS911عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- GS940عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-
سوپراستون- DN301عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- PR401عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-
سوپراستون- SR410عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-1160عرض
سوپراستون-1160عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-1161عرض
سوپراستون-1161عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-cs210عرض
سوپراستون-cs210عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-303عرض
سوپراستون-303عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-gs230عرض
سوپراستون-gs230عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-Os220عرض
سوپراستون-Os220عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-ss240عرض
سوپراستون-ss240عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-pw101عرض
سوپراستون-pw101عرض 120
طول 300سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,850,000تا5,000,000تومان

سوپراستون-
سوپراستون- GS941عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
عدم عرضه یا تامین

سوپراستون-GS300
سوپراستون-GS300 عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-GS400
سوپراستون-GS400 عرض 120
طول 305سانتیمتر
عرض 120سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,700,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 5,013,934تا5,163,934تومان

سوپراستون-GS700
سوپراستون-GS700 عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-PAB100
سوپراستون-PAB100 عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

سوپراستون-PB130
سوپراستون-PB130 عرض 120
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,890,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,537,500تا3,687,500تومان

 

 

 

 


 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.09 ( 32 votes)

۱۰ نظر

 1. سلام وقت بخیر
  من سمپل آتیستون و سوپر استون میخوام چون تازه کارگاه راه اندازی کردم

  • سلام
   لطفاً با دفتر مرکزی تماس حاصل نمائید تا راهنمائیتان کنند.
   ترجیحاً با شماره 02166908600

 2. رامين عظيم زاده

  قيمت هاتون به رياله يا تومان

  • تومان هستش.
   البته قیمت های اجرا خیلی تقریبی و حدودی است. اما قیمت های ورق دقیقه

 3. سلام.
  صفحه ی کورین آماده ی نصب هم دارید. قیمتش چنده؟

  • گروه سنگ

   کورین آماده نصب در حال حاضر برندهای هارکس و گرانکس موجود می باشد که در صفحه ورق های آماده نصب مدل ها و طرح ها و قیمت های آنها را ملاحظه نمایید.

 4. سلام برای استفاده از سنگهای مصنوعی ان شرکت محترم ایا کارشناس اعزام مینمایید ؟

  • سلام و ادب
   بله مشکلی نیست.
   از صفحه مجریان فعال سایت نیز می توانید خودتان با یک کارشناس هماهنگ کنید:
   depoo.org/mojri

 5. سلام آیا سنگ سوپر استون در طول ۲ متر هم موجود و فروش دارید.ممنون از پاسخویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *