قیمت روز کورین ایرانی آتیستون

قیمت روز کورین ایرانی آتیستون

آتیستون گروه سنگ مصنوعی ایران برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش 02166908600
ID تصویر نام و کد محصول قیمت ورق-تومان طول عرض
12,499 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW122 6,100,000 368 76
12,501 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW123 6,100,000 368 76
12,503 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW212 6,100,000 368 76
12,505 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW215 6,100,000 368 76
12,507 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW812 6,100,000 368 76
12,509 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT140 5,300,000 368 76
12,511 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT145 5,300,000 368 76
12,513 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT146 5,300,000 368 76
12,515 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT147 5,300,000 368 76
12,517 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT148 5,300,000 368 76
12,519 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT150 5,300,000 368 76
12,522 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT251 5,300,000 368 76
12,524 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT311 5,300,000 368 76
12,526 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT285 5,300,000 368 76
12,528 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT330 5,300,000 368 76
12,530 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT380 5,300,000 368 76
12,532 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT451 5,300,000 368 76
12,534 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT470 5,300,000 368 76
12,536 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT480 5,300,000 368 76
12,538 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT511 5,300,000 368 76
12,540 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT520 5,300,000 368 76
12,542 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT810 5,300,000 368 76
12,544 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT825 5,300,000 368 76
12,546 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT925 5,300,000 368 76
12,548 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT935 5,300,000 368 76
12,550 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT955 5,300,000 368 76
12,552 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS220 4,100,000 368 76
12,554 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS225 4,100,000 368 76
12,556 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS230 4,100,000 368 76
12,558 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS240 4,100,000 368 76
12,560 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS250 4,100,000 368 76
12,562 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS261 4,100,000 368 76
12,564 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS310 4,100,000 368 76
12,566 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS360 4,100,000 368 76
12,568 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS510 4,100,000 368 76
12,570 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS530 4,100,000 368 76
12,572 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS711 4,100,000 368 76
12,574 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS920 4,100,000 368 76
12,576 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP010 4,100,000 368 76
12,578 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP012 4,100,000 368 76
12,580 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP015 4,100,000 368 76
12,582 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP016 4,100,000 368 76
12,584 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP017 4,100,000 368 76
12,586 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP019 4,100,000 368 76
12,588 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP020 4,100,000 368 76
12,590 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP025 4,100,000 368 76
12,592 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP026 4,100,000 368 76
12,594 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP027 4,100,000 368 76
12,596 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP030 4,100,000 368 76
12,598 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM120 4,220,000 368 76
12,600 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM130 4,220,000 368 76
12,602 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM210 4,220,000 368 76
12,604 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM260 4,220,000 368 76
12,606 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM450 4,220,000 368 76
12,608 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM460 4,220,000 368 76
12,610 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM941 4,220,000 368 76
12,612 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL100 4,600,000 368 76
12,614 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL110 4,600,000 368 76
12,616 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL160 4,600,000 368 76
12,618 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL170 4,600,000 368 76
12,620 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL190 4,600,000 368 76
12,622 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL270 4,600,000 368 76
12,624 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL280 4,600,000 368 76
12,626 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL290 4,600,000 368 76
12,628 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL370 4,600,000 368 76
12,630 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL550 4,600,000 368 76
12,632 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL900 4,600,000 368 76
12,634 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL910 4,600,000 368 76
17,208 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW948 6,100,000 368 76
17,213 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW528 6,100,000 368 76
17,217 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW198 6,100,000 368 76
17,220 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AW178 6,100,000 368 76
25,746 آتیستون-AW817 6,100,000 368 76
25,747 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT211 5,300,000 368 76
25,749 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AS921 4,100,000 368 76
26,677 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL373 4,600,000 368 76
26,678 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL911 4,600,000 368 76
26,679 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AL930 4,600,000 368 76
26,680 آتیستون-AM-115 4,220,000 368 76
26,681 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM141 4,220,000 368 76
26,682 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM263 4,220,000 368 76
26,683 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM-531 4,220,000 368 76
26,684 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM821 4,220,000 368 76
26,685 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AM931 4,220,000 368 76
26,686 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP011 4,100,000 368 76
26,687 آتیستون-AP013 4,100,000 368 76
26,688 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP014 4,100,000 368 76
26,689 آتیستون-AP018 4,100,000 368 76
26,690 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP024 4,100,000 368 76
26,691 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP035 4,100,000 368 76
26,692 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AP037 4,100,000 368 76
26,693 آتیستون-AS710 4,100,000 368 76
26,694 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT-140L 5,300,000 368 76
26,695 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT144 5,300,000 368 76
26,696 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT151 5,300,000 368 76
26,697 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT252 5,300,000 368 76
26,698 گروه سنگ مصنوعی ایران آتیستون-AT926 5,300,000 368 76
26,699 آتیستون-AW-117 6,100,000 368 76
 • ورق خام در عرض 90 سانتی متر نیز با افزایش ضریب 20% عرضه می شود.
 • ورق های در طول یک یا دو متری نیز عرضه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟