قیمت روز کورین استارون

قیمت روز کورین استارون

قیمت کورین استارون کورین استارون
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور کره جنوبی
می توانید با کورین با کیفیت ایرانی جایگزین کنید

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه Aspen-6

استارون-Brown-AB632
استارون-Brown-AB632
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Glacier-AG612
استارون AG612استارون AG612استارون AG612
استارون-Glacier-AG612
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Lily-AL645
استارون AL645استارون AL645استارون AL645
استارون-Lily-AL645
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Pepper-AP640
استارون AP640استارون AP640
استارون-Pepper-AP640
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Slate-AS661
استارون AS661
استارون-Slate-AS661
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-concrete-AC629
استارون AC629استارون AC629
استارون-concrete-AC629
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Goldrush-AG614
استارون AG614استارون AG614استارون AG614استارون AG614
استارون-Goldrush-AG614
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-pond-AP665
استارون-pond-AP665
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Fiesta-AF611
استارون AF611استارون AF611استارون AF611استارون AF611
استارون-Fiesta-AF611
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Lava-AL650
استارون AL650استارون AL650استارون AL650استارون AL650
استارون-Lava-AL650
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Mine-AM633
استارون AM633استارون AM633استارون AM633استارون AM633
استارون-Mine-AM633
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Sky-AS670
استارون AS670استارون AS670استارون AS670استارون AS670
استارون-Sky-AS670
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Snow-AS610
استارون AS610استارون AS610استارون AS610استارون AS610
استارون-Snow-AS610
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Alder-AA625
استارون-Alder-AA625
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Glow-AG636
استارون AG636
استارون-Glow-AG636
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Grey-AG620
استارون-Grey-AG620
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان
استارون-Stucco-As644
استارون AS644استارون AS644
استارون-Stucco-As644
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,983,696تا5,133,696تومان

قیمت و مشخصات گروه Crystal-9

استارون-pacific-Np932
استارون-pacific-Np932
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
استارون-Sundance-Ns955
استارون NS955
استارون-Sundance-Ns955
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین

قیمت و مشخصات گروه Metallic-5

استارون-Galaxy-EG595
استارون-Galaxy-EG595
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-SleekSilver-ES581
استارون ES581
استارون-SleekSilver-ES581
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Beach-EB545
استارون EB545استارون EB545
استارون-Beach-EB545
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-SatinGold-ES558
استارون ES558استارون ES558استارون ES558
استارون-SatinGold-ES558
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Yukon-EY510
استارون EY510استارون EY510استارون EY510
استارون-Yukon-EY510
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-cosmos-Ec596
استارون Ec596استارون Ec596استارون Ec596استارون Ec596
استارون-cosmos-Ec596
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-bright
استارون-bright MU010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,019,022تا4,169,022تومان

قیمت و مشخصات گروه Pebble-8

استارون-Spinel-Ps854
استارون PS854استارون PS854
استارون-Spinel-Ps854
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Swan-Ps813
استارون Ps813
استارون-Swan-Ps813
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Tearose-Pt845
استارون PT845
استارون-Tearose-Pt845
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Blue-PB870
استارون-Blue-PB870
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Fresco-PF844
استارون PF844استارون PF844
استارون-Fresco-PF844
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Saratoga-PS820
استارون-Saratoga-PS820
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Ebon-PE814
استارون-Ebon-PE814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-caper-Pc821
استارون PC821
استارون-caper-Pc821
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-chocolate-Pc855
استارون PC855
استارون-chocolate-Pc855
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-flan-Pf870
استارون-flan-Pf870
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Ice-PI811
استارون PI811استارون PI811استارون PI811
استارون-Ice-PI811
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Moon-Pm832
استارون-Moon-Pm832
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Aqua-PA860
استارون PA860استارون PA860استارون PA860
استارون-Aqua-PA860
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Copper-PC851
استارون PC851استارون PC851استارون PS851استارون PS851
استارون-Copper-PC851
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Grey-PG810
استارون PG810استارون PG810استارون PG810
استارون-Grey-PG810
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Gold-PG840
استارون PG840استارون PG840استارون PG840
استارون-Gold-PG840
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Terrain-PT857
استارون PT857استارون PT857استارون PT857
استارون-Terrain-PT857
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-chiffon-Pc842
استارون-chiffon-Pc842
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-coral-Pc817
استارون-coral-Pc817
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-frost-Pf812
استارون PF812استارون PF812
استارون-frost-Pf812
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-lagoon-PL814
استارون-lagoon-PL814
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-Seastar-Ps843
استارون-Seastar-Ps843
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 5,445,652تا5,595,652تومان
استارون-mirage
استارون-mirage PM879
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,900,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,733,696تا3,883,696تومان

قیمت و مشخصات گروه Quarry-2

استارون-EarthenBark-Ql257
استارون-EarthenBark-Ql257
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Earthenstratum-Ql287
استارون-Earthenstratum-Ql287
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Mesa-QM242
استارون-Mesa-QM242
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Esker-QE240
استارون QE240
استارون-Esker-QE240
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-MosaicBlankBean-QB299
استارون-MosaicBlankBean-QB299
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-MosaicDalmatian-QD212
استارون QD212استارون QD212استارون QD212استارون QD212
استارون-MosaicDalmatian-QD212
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-MosaicNimbus-QN287
استارون-MosaicNimbus-QN287
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Bluff-QB244
استارون-Bluff-QB244
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Stoneware-BS500
استارون-Stoneware-BS500
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-BrecciaRiogrande-QR790
استارون-BrecciaRiogrande-QR790
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Palisade-QP245
استارون-Palisade-QP245
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Rocksalt-TR305
استارون-Rocksalt-TR305
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Minette-QM289
استارون QM289استارون QM289استارون QM289
استارون-Minette-QM289
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Starred-QS287
استارون QS287استارون QS287استارون QS287استارون QS287
استارون-Starred-QS287
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Oyster-TO310
استارون to310استارون To310استارون To310
استارون-Oyster-TO310
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 21,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 6,233,696تا6,383,696تومان
استارون-Ridge
استارون-Ridge QR278
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان

قیمت و مشخصات گروه Sanded-4

استارون-Cornhusk-SC443
استارون-Cornhusk-SC443
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Dover-SD413
استارون SD413استارون SD413استارون SD413
استارون-Dover-SD413
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Cornmeal-SC443
استارون-Cornmeal-SC443
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Icicle-SI411
استارون-Icicle-SI411
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Linen-SL443
استارون-Linen-SL443
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Clay-SC475
استارون-Clay-SC475
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Birch-SB412
استارون SB412استارون SB412استارون SB412
استارون-Birch-SB412
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Cream-SM421
استارون SM241استارون SM421استارون SM421استارون SM421استارون SM421استارون SM421
استارون-Cream-SM421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Gold-Dust-SG441
هانکس 441هانکس 441استارون SG441استارون SG441استارون SG441
استارون-Gold-Dust-SG441
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Oatmeal-SO446
استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446
استارون-Oatmeal-SO446
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Heron-SH428
استارون SH428استارون SH428استارون SH428
استارون-Heron-SH428
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Papyrus-SP474
استارون SP474
استارون-Papyrus-SP474
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Stratus-SS418
استارون SS418استارون SS418استارون SS418
استارون-Stratus-SS418
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Vermillion-SV430
استارون sv430
استارون-Vermillion-SV430
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Cornmeal-SC433
استارون SC433استارون SC433
استارون-Cornmeal-SC433
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Dark-Nebula-DN421
استارون DN421استارون DN421
استارون-Dark-Nebula-DN421
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Grey-SG420
استارون SO446استارون SO446استارون SO446استارون SO446
استارون-Grey-SG420
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Mocha-SM453
استارون SM453
استارون-Mocha-SM453
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Icicle-SI414
استارون SI414
استارون-Icicle-SI414
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Onyx-SO423
استارون SO423استارون SO423استارون SO423استارون SO423
استارون-Onyx-SO423
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Sahara-SS440
ss440استارون SS440استارون SS440استارون SS440استارون ss440
استارون-Sahara-SS440
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-Tundra-ST482
استارون ST482استارون ST482
استارون-Tundra-ST482
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-White-Pepper-WP410
استارون WP410استارون WP410استارون WP410استارون WP410استارون WP410
استارون-White-Pepper-WP410
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,800,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,250,000تا4,400,000تومان
استارون-meadow
استارون-meadow SM465
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,942,935تا3,092,935تومان

قیمت و مشخصات گروه Solid-0

استارون-Californiapoppy-SC052
استارون SC052استارون SC052استارون SC052
استارون-Californiapoppy-SC052
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Celadon-SC010
استارون-Celadon-SC010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Coolmint-SC063
استارون SC063
استارون-Coolmint-SC063
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-DasslingWhite-SD001
استارون SD001استارون SD001
استارون-DasslingWhite-SD001
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-QuasarWhite-SQ019
استارون SQ019استارون SQ019استارون SQ019استارون SQ019استارون SQ019
استارون-QuasarWhite-SQ019
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Sunflower-SS042
استارون SS042استارون SS042
استارون-Sunflower-SS042
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Univers-SU053
استارون SU053
استارون-Univers-SU053
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Bright-White-BW010
استارون BW010استارون BW010استارون BW010استارون BW010استارون BW010استارون BW010استارون BW010
استارون-Bright-White-BW010
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Ivory-SI040
استارون SI040
استارون-Ivory-SI040
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Pearl-SP011
استارون SP011
استارون-Pearl-SP011
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Bliss-SB022
استارون SB022استارون SB022
استارون-Bliss-SB022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Iris-SI056
استارون SI056
استارون-Iris-SI056
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Placid-SP06
استارون-Placid-SP06
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Powder-Blue-SP063
استارون-Powder-Blue-SP063
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Steel-ST023
استارون ST023استارون ST023استارون ST023استارون ST023
استارون-Steel-ST023
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Fog-SF020
استارون SF020استارون SF020
استارون-Fog-SF020
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Natural-SV041
استارون SV041استارون SV041استارون SV041
استارون-Natural-SV041
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Pure-white-SP016
استارون sp016استارون sp016استارون SP016استارون SP016
استارون-Pure-white-SP016
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Tusk-ST015
استارون ST015
استارون-Tusk-ST015
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Eggplant-SV037
استارون SV037
استارون-Eggplant-SV037
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Mist-SM022
استارون SM022
استارون-Mist-SM022
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,300,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 3,842,391تا3,992,391تومان
استارون-Onyx-ON095
استارون ON095استارون ON095
استارون-Onyx-ON095
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-Serene-SS023
استارون SS023استارون SS023
استارون-Serene-SS023
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان
استارون-BlondeSB043
استارون SB043استارون SB043
استارون-BlondeSB043
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,500,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 4,168,478تا4,318,478تومان

قیمت و مشخصات گروه Supreme-1

استارون-Pastoral-VP177
استارون VP177استارون VP177
استارون-Pastoral-VP177
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Cloudbank-VC118
استارون VC118استارون VC118استارون VC118استارون VC118
استارون-Cloudbank-VC118
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Dandelion-VD175
استارون VD175استارون VD175استارون VD175
استارون-Dandelion-VD175
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Dawn-VD126
استارون VD126استارون VD126استارون VD126استارون VD126
استارون-Dawn-VD126
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Delphi-VD111
استارون VD111استارون VD111
استارون-Delphi-VD111
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Loam-VL155
استارون VL155استارون VL155استارون VL155استارون VL155
استارون-Loam-VL155
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Magnolia-VM143
استارون VM143استارون VM143استارون VM143
استارون-Magnolia-VM143
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-NaturalBridge-VN144
استارون VN144استارون VN144استارون VN144
استارون-NaturalBridge-VN144
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Oceanview-VO171
استارون VO171استارون VO171استارون VO171استارون VO171استارون VO171استارون VO171استارون VO171
استارون-Oceanview-VO171
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Presto-VP159
استارون VP159استارون VP159استارون VP159
استارون-Presto-VP159
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان

قیمت و مشخصات گروه Tempest-1

استارون-Blaze-FB147
استارون-Blaze-FB147
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Dazzle-FD191
استارون FD191استارون FD191
استارون-Dazzle-FD191
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Pinnacle-FP112
استارون-Pinnacle-FP112
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Meteor-FM111
استارون FM111
استارون-Meteor-FM111
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Shimmer--FR148
استارون FR148
استارون-Shimmer–FR148
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Andromed-FA198
استارون-Andromed-FA198
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Bronzestar-FB154
استارون- Bronzestar-FB154
استارون-Bronzestar-FB154
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Caraway-FC155
استارون FC155استارون FC155
استارون-Caraway-FC155
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Caviar-FC188
استارون FC188استارون FC188استارون FC188
استارون-Caviar-FC188
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Cinamon-FC153
استارون FC153
استارون-Cinamon-FC153
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Confection-FC116
استارون FC116استارون FC116استارون FC116
استارون-Confection-FC116
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Copperplate-FC156
استارون FC156استارون FC156
استارون-Copperplate-FC156
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Glimmer-FG144
استارون FG144استارون FG144
استارون-Glimmer-FG144
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Horizon-FH114
استارون FH114استارون FH114استارون FH114
استارون-Horizon-FH114
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Lgneous-Fl187
استارون Fl187
استارون-Lgneous-Fl187
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Milestone-FM185
استارون-Milestone-FM185
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Sonoma-FS143
استارون FS143استارون FS143استارون FS143استارون FS143
استارون-Sonoma-FS143
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Spice-FS137
استارون-Spice-FS137
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Supernova-FS192
استارون-Supernova-FS192
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Twilight-FT113
استارون-Twilight-FT113
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Prairie-FP142
استارون-Prairie-FP142
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Whippoorwill-FW145
استارون FW145
استارون-Whippoorwill-FW145
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Shallot-FS157
استارون-Shallot-FS157
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Shell-FS115
استارون-Shell-FS115
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Adamantine-FA159
استارون-Adamantine-FA159
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Genesis-FG174
استارون-Genesis-FG174
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Paprika-FP136
استارون FP136استارون FP136استارون FP136
استارون-Paprika-FP136
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Polar-FP111
استارون-Polar-FP111
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Spearmint-FS164
استارون-Spearmint-FS164
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Coffee-Bean-FC158
استارون-Coffee-Bean-FC158
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Gold-Leaf-FG196
استارون-Gold-Leaf-FG196
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Peak-FP100
استارون FP100استارون FP100
استارون-Peak-FP100
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Rattan-FR124
استارون FR124
استارون-Rattan-FR124
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Starfire-FS198
استارون FS198استارون FS198استارون FS198استارون FS198
استارون-Starfire-FS198
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان
استارون-Zenith-FZ184
استارون FZ184
استارون-Zenith-FZ184
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 29,700,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 8,570,652تا8,720,652تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.05 ( 31 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس کورین باس ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm تولید کشور ترکیه قیمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت