قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت کورین اورانوس کورین اورانوس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
دارای دو سری اورانوس و میسی


Filter by دسته‌های محصولات
اورانوس

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه Gr1
اورانوس-GR-174
اورانوس-GR-174
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-155
اورانوس-GR-155
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-167
اورانوس-GR-167
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-178-Sanded
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-120
اورانوس-GR-120
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-149
اورانوس-GR-149
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-160
اورانوس-GR-160
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-175-Sanded
اورانوس-GR-175-Sanded Cream
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-179
اورانوس-GR-179
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-136
اورانوس-GR-136
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-150
اورانوس-GR-150
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-163
اورانوس-GR-163
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-176
اورانوس-GR-176
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-152
اورانوس-GR-152
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-153
اورانوس-GR-153
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-154
اورانوس-GR-154
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-171
اورانوس-GR-171
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-173
اورانوس-GR-173
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-170
اورانوس-GR-170
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-GR-142
اورانوس-GR-142
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-188
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-135
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr2
اورانوس-GR-205
اورانوس-GR-205
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-236
اورانوس-GR-236
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-240
اورانوس-GR-240
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-250
اورانوس-GR-250
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-238
اورانوس-GR-238
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-231
اورانوس-GR-231
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-242
اورانوس-GR-242
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-235
اورانوس-GR-235
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-239
اورانوس-GR-239
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-245
اورانوس-GR-245
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-206
اورانوس-GR-206
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-214
اورانوس-GR-214
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-241
اورانوس-GR-241
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-280
اورانوس-GR-280
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-290
اورانوس-GR-290
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-291
اورانوس-GR-291
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-201
اورانوس-GR-201
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

اورانوس-GR-243
اورانوس-GR-243
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,450,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,289,041تا3,439,041تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr3
اورانوس-GR-321
اورانوس-GR-321
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-323
اورانوس-GR-323
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-307
اورانوس-GR-307
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-300
اورانوس-GR-300
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-310
اورانوس-GR-310
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-304
اورانوس-GR-304
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-303
اورانوس-GR-303
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

اورانوس-GR-305
اورانوس-GR-305
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,950,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,426,027تا3,576,027تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr4
اورانوس-GR-402
اورانوس-GR-402
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-410
اورانوس-GR-410
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-420
اورانوس-GR-420
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-401
اورانوس-GR-401
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-403
اورانوس-GR-403
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-414
اورانوس-GR-414
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-400
اورانوس-GR-400
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-405
اورانوس-GR-405
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-406
اورانوس-GR-406
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

اورانوس-GR-407
اورانوس-GR-407
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,754,795تا3,904,795تومان

قیمت و مشخصات گروه MT1
اورانوس-M-501
اورانوس-M-501
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,549,315تا3,699,315تومان

اورانوس-M-503
اورانوس-M-503
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,549,315تا3,699,315تومان

اورانوس-M-502
اورانوس-M-502
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,549,315تا3,699,315تومان

اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

اورانوس-M-504
اورانوس-M-504
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 0.1سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,400,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,549,315تا3,699,315تومان

قیمت و مشخصات گروه Mayse
اورانوس-MAYSIE178
اورانوس-MAYSIE178
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE241
اورانوس-MAYSIE241
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE305
اورانوس-MAYSIE305
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,850,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,124,658تا3,274,658تومان

اورانوس-MAYSIE160
اورانوس-MAYSIE160
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE179
اورانوس-MAYSIE179
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE242
اورانوس-MAYSIE242
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE175
اورانوس-MAYSIE175
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE240
اورانوس-MAYSIE240
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE250
اورانوس-MAYSIE250
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE401
اورانوس-MAYSIE401
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

اورانوس-MAYSIE152
اورانوس-MAYSIE152
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE206
اورانوس-MAYSIE206
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE211
اورانوس-MAYSIE211
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE214
اورانوس-MAYSIE214
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE239
اورانوس-MAYSIE239
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE400
اورانوس-MAYSIE400
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

اورانوس-MAYSIE420
اورانوس-MAYSIE420
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

اورانوس-MAYSIE255
اورانوس-MAYSIE255
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE120
اورانوس-MAYSIE120
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 7,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,823,288تا2,973,288تومان

اورانوس-MAYSIE205
اورانوس-MAYSIE205
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 2,932,877تا3,082,877تومان

اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

اورانوس-MAYSIE421
اورانوس-MAYSIE421
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,550,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,316,438تا3,466,438تومان

قیمت و مشخصات گروه S
اورانوس-S-102
اورانوس-S-102
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-180
اورانوس-S-180
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-105
اورانوس-S-105
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-201
اورانوس-S-201
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-303
اورانوس-S-303
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-601
اورانوس-S-601
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,206,849تا3,356,849تومان

اورانوس-S-181
اورانوس-S-181
طول 368سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,150,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,186,413تا3,336,413تومان

قیمت و مشخصات گروه ابروبادی
اورانوس-ابروبادی-Poloton-603
اورانوس-ابروبادی-Poloton-603
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,919,178تا4,069,178تومان

اورانوس-ابروبادی-Venus-602
اورانوس-ابروبادی-Venus-602
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,919,178تا4,069,178تومان

اورانوس-ابروبادی-Mercury-604
اورانوس-ابروبادی-Mercury-604
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,919,178تا4,069,178تومان

اورانوس-ابروبادی-Zeus-601
اورانوس-ابروبادی-Zeus-601
طول 365سانتیمتر
عرض 76سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,750,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 3,919,178تا4,069,178تومان

قیمت و مشخصات گروه اورانوس رگه دار
اورانوس-ML702-سفید
اورانوس-ML702-سفید رگه طوسی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,234,247تا4,384,247تومان

اورانوس-ML701-مشکی
اورانوس-ML701-مشکی رگه طلایی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,234,247تا4,384,247تومان

اورانوس-ML703-مشکی
اورانوس-ML703-مشکی رگه مسی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,535,616تا4,685,616تومان

اورانوس-ML704-سفید
اورانوس-ML704-سفید رگه صدفی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,535,616تا4,685,616تومان

اورانوس-ML705-سفید
اورانوس-ML705-سفید رگه طلایی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,535,616تا4,685,616تومان

اورانوس-ML706-مشکی
اورانوس-ML706-مشکی رگه طوسی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,234,247تا4,384,247تومان

اورانوس-ML707-مشکی
اورانوس-ML707-مشکی رگه صدفی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,535,616تا4,685,616تومان

اورانوس-ML708-مشکی
اورانوس-ML708-مشکی رگه طلایی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,234,247تا4,384,247تومان

اورانوس-ML709-سفید
اورانوس-ML709-سفید رگه طوسی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,900,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,234,247تا4,384,247تومان

اورانوس-ML710-مشکی
اورانوس-ML710-مشکی رگه مسی
طول 365سانتیمتر
عرض 75سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,000,000 تومان
اجرای هر متر با ورق از 4,535,616تا4,685,616تومان

سنگ کورین ایرانی اورانوس، یکی از اولین برندهای تولید کننده کورین در ایران است که محصولات خود را تحت عنوان کرولیت به بازار عرضه کرده است. این برند نه تنها در ایران توانسته بازار خوبی کسب کند بلکه صادر کننده این سنگ به کشور های خلیج فارس و اروپا نیز می باشد و این برند جزو با کیفیت ترین برند تولید داخل است. اورانوس هر ویژگی که باید یک سنگ خوب داشته باشد را دارد. از جمله تنوع در رنگ و طرح، مقاومت در برابر لکه، انعطاف پذیری و شکل پذیری، آنتی باکتریال که این ویژگی ها باعث شده است مشتریان از انتخاب برند خارجی منصرف شده و کالای داخلی با کیفیت برابر اما قیمت مناسب را خرید کند. کاربرد های گسترده کورین ایرانی اورانوس باعث شده محوبیت آن در بین مشتریان بیشتر شود.

قیمت کورین اورانوس

با توجه به اینکه این محصول در کشور ایران تولید شده است و هزینه ساخت پایین تری دارد، قیمت آن به نسبت برندهای خارجی بسیار مقرون به صرفه تر است. ضمن اینکه کیفیت خوبی نیز دارد و تمام هدفی که شما از خرید کورین دارید را اجابت می کند. بنابراین توصیه میکنم قیمت های کورین اورانوس را از لیست قیمت که در بالا قرار داده شده را مشاهده کنید و در صورت نیاز با شماره های درج شده در سایت با کارشناسان ما در تماس باشید و محصول مورد نظر را با مناسب ترین و بهترین قیمت بازار تهیه کنید.

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.88 ( 48 votes)

همچنین ببینید

کورین و کوارتز مشابه قهوه ای دانه شیشه ای

محصولات مشابه قهوه ای دانه شیشه ای

کورین تیسان-158TT قیمت 9,900,000 تومان طول 360 CM   عرض 76 CM ضخامت 1.2 CM …

۸ نظر

  1. Sp 103 رو ندارید ؟)طلایی(

  2. علیرضا هاشمی

    سلام خسته نباشید
    شما صفحه کورین عرض 70 و طول 280 دارین قیمت آن چند
    میشه
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *