قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت کورین اورانوس کورین اورانوس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی اورانوس : متوسط
سطح کیفی میسی : ضعیف

قیمت ها متعلق به : سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه Mayse

اورانوس-MAYSIE178
اورانوس MAYSIE178
اورانوس-MAYSIE178
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE241
اورانوس-MAYSIE241
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE305
اورانوس-MAYSIE305
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,993,151تا2,143,151تومان
اورانوس-MAYSIE160
اورانوس-MAYSIE160
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE179
اورانوس-MAYSIE179
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE242
اورانوس-MAYSIE242
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE175
اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175
اورانوس-MAYSIE175
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE240
اورانوس-MAYSIE240
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE250
اورانوس-MAYSIE250
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE401
اورانوس-MAYSIE401
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
اورانوس-MAYSIE152
اورانوس-MAYSIE152
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE206
اورانوس-MAYSIE206
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE211
MS211-MAYSIE-ANSARI
اورانوس-MAYSIE211
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE214
اورانوس-MAYSIE214
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE239
اورانوس Maysie239اورانوس Maysie239میسی 239
اورانوس-MAYSIE239
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE400
اورانوس-MAYSIE400
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
اورانوس-MAYSIE420
اورانوس-MAYSIE420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
اورانوس-MAYSIE255
اورانوس-MAYSIE255
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE120
اورانوس-MAYSIE120
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,650,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,773,973تا1,923,973تومان
اورانوس-MAYSIE205
اورانوس-MAYSIE205
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,950,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,856,164تا2,006,164تومان
اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
اورانوس-MAYSIE421
اورانوس-MAYSIE421
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
اورانوس-
اورانوس- MS-206
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,654,891تا1,804,891تومان

قیمت و مشخصات گروه S

اورانوس-S-102
اورانوس s 102اورانوس s102اورانوس s102
اورانوس-S-102
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,141,096تا2,291,096تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس- S 108
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,019,022تا2,169,022تومان
اورانوس-S-105
اورانوس-S-105
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-S-201
اورانوس-S-201
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-S-303
S303- Uranus-BARZEGAR
اورانوس-S-303
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-S-601
اورانوس-S-601
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr1

اورانوس-GR-174
اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174
اورانوس-GR-174
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-141
اورانوس-GR-141
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-155
اورانوس-GR-155
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-167
اورانوس-GR-167
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-178-Sanded
اورانوس GR178اورانوس GR178اورانوس GR178
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-120
اورانوس-GR-120
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-149
اورانوس-GR-149
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-160
اورانوس-GR-160
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-175-Sanded
GR175- Uranus-NAQSHAKAMgr-175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175
اورانوس-GR-175-Sanded Cream
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-179
اورانوس gr179اورانوس gr179
اورانوس-GR-179
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-136
اورانوس-GR-136
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-150
اورانوس-GR-150
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-163
اورانوس-GR-163
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-176
اورانوس GR176
اورانوس-GR-176
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-152
اورانوس-GR-152
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-153
اورانوس-GR-153
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-154
اورانوس-GR-154
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-171
اورانوس-GR-171
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-173
اورانوساورانوس GR173
اورانوس-GR-173
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-170
اورانوس-GR-170
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
اورانوس-GR-142
اورانوس-GR-142
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-188
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-135
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,031,507تا2,181,507تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr2

اورانوس-GR-205
GR205- Uranus-ALLAHYARاورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205
اورانوس-GR-205
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-236
اورانوس-GR-236
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-240
اورانوس GR240اورانوس GR240اورانوس GR240
اورانوس-GR-240
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-250
GR250-Uranus-ZARE
اورانوس-GR-250
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-238
اورانوس-GR-238
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-231
اورانوس-GR-231
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-242
اورانوس-GR-242
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-235
اورانوس-GR-235
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-239-Aspen
اورانوس GR239اورانوس GR239اورانوس GR239اورانوس GR239
اورانوس-GR-239-Aspen Glacier
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-245
اورانوس-GR-245
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-206
اورانوس-GR-206
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-214
اورانوس-GR-214
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-241
اورانوس-GR-241
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-280
اورانوس-GR-280
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-290
اورانوس GR290GR290-Uranus-KIMIYASANAT
اورانوس-GR-290
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-291
اورانوس-GR-291
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-201
اورانوس-GR-201
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان
اورانوس-GR-243
اورانوس-GR-243
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,890,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,113,699تا2,263,699تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr3

اورانوس-GR-321
اورانوس GR321اورانوس GR321
اورانوس-GR-321
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-323
اورانوس-GR-323
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-307
اورانوس GR307اورانوس GR307
اورانوس-GR-307
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-300
اورانوس-GR-300
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-310
اورانوس GR310
اورانوس-GR-310
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-304
اورانوس-GR-304
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-303
اورانوس-GR-303
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان
اورانوس-GR-305
GR305-Uranus-NAQSHAKAMاورانوس GR305اورانوس GR305اورانوس GR305
اورانوس-GR-305
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,212,329تا2,362,329تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr4

اورانوس-GR-402
اورانوس-GR-402
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-410
اورانوس-GR-410
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-420
اورانوس-GR-420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-401
GR401-Uranus-EMDADIاورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401
اورانوس-GR-401
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-403
اورانوس GR403اورانوس GR403اورانوس GR403
اورانوس-GR-403
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-414
اورانوس GR414اورانوس GR414اورانوس GR414
اورانوس-GR-414
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-400
اورانوس-GR-400
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-405
اورانوس-GR-405
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-406
اورانوس-GR-406
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان
اورانوس-GR-407
اورانوس-GR-407
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,190,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,469,863تا2,619,863تومان

قیمت و مشخصات گروه MT1

اورانوس-M-501
اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501
اورانوس-M-501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,278,082تا2,428,082تومان
اورانوس-M-503
اورانوس-M-503
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,278,082تا2,428,082تومان
اورانوس-M-502
اورانوس M502
اورانوس-M-502
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,278,082تا2,428,082تومان
اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,850,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,102,740تا2,252,740تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-M-504
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 0.1CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,490,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,278,082تا2,428,082تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.87 ( 45 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

۸ نظر

  1. Sp 103 رو ندارید ؟)طلایی(

  2. علیرضا هاشمی

    سلام خسته نباشید
    شما صفحه کورین عرض 70 و طول 280 دارین قیمت آن چند
    میشه
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟