قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت روز کورین ایرانی اورانوس

قیمت کورین اورانوس کورین اورانوس
ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ایران
سطح کیفی اورانوس : متوسط
سطح کیفی میسی : ضعیف

قیمت ها متعلق به : دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه ابروبادی

اورانوس-ابروبادی-Poloton-603
اورانوس-ابروبادی-Poloton-603
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,746,575تا2,896,575تومان
اورانوس-ابروبادی-Venus-602
اورانوس-ابروبادی-Venus-602
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,746,575تا2,896,575تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-ابروبادی-Mercury-604
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,746,575تا2,896,575تومان
اورانوس-ابروبادی-Zeus-601
اورانوس-ابروبادی-Zeus-601
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,200,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,746,575تا2,896,575تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr1

اورانوس-GR-174
اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174اورانوس GR174
اورانوس-GR-174
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-141
اورانوس-GR-141
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-155
اورانوس-GR-155
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-167
اورانوس-GR-167
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-178-Sanded
اورانوس GR178اورانوس GR178اورانوس GR178
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-120
اورانوس-GR-120
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-149
اورانوس-GR-149
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-160
اورانوس-GR-160
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-175-Sanded
GR175- Uranus-NAQSHAKAMgr-175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175اورانوس GR175
اورانوس-GR-175-Sanded Cream
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-179
اورانوس gr179اورانوس gr179
اورانوس-GR-179
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-136
اورانوس-GR-136
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-150
اورانوس-GR-150
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-163
اورانوس-GR-163
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-176
اورانوس GR176
اورانوس-GR-176
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-152
اورانوس-GR-152
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-153
اورانوس-GR-153
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-154
اورانوس-GR-154
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-171
اورانوس-GR-171
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-173
اورانوساورانوس GR173
اورانوس-GR-173
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-170
اورانوس-GR-170
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-GR-142
اورانوس-GR-142
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-188
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
اورانوس-GR-135
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr2

اورانوس-GR-205
GR205- Uranus-ALLAHYARاورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205اورانوس GR205
اورانوس-GR-205
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-236
اورانوس-GR-236
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-240
اورانوس GR240اورانوس GR240اورانوس GR240
اورانوس-GR-240
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-250
GR250-Uranus-ZARE
اورانوس-GR-250
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-238
اورانوس-GR-238
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-231
اورانوس-GR-231
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-242
اورانوس-GR-242
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-235
اورانوس-GR-235
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-239-Aspen
اورانوس GR239اورانوس GR239اورانوس GR239اورانوس GR239
اورانوس-GR-239-Aspen Glacier
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-245
اورانوس-GR-245
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-206
اورانوس-GR-206
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-214
اورانوس-GR-214
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-241
اورانوس-GR-241
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-280
اورانوس-GR-280
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-290
اورانوس GR290GR290-Uranus-KIMIYASANAT
اورانوس-GR-290
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-291
اورانوس-GR-291
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-201
اورانوس-GR-201
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان
اورانوس-GR-243
اورانوس-GR-243
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,000,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,417,808تا2,567,808تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr3

اورانوس-GR-321
اورانوس GR321اورانوس GR321
اورانوس-GR-321
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-323
اورانوس-GR-323
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-307
اورانوس GR307اورانوس GR307
اورانوس-GR-307
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-300
اورانوس-GR-300
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-310
اورانوس GR310
اورانوس-GR-310
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-304
اورانوس-GR-304
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-303
اورانوس-GR-303
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان
اورانوس-GR-305
GR305-Uranus-NAQSHAKAMاورانوس GR305اورانوس GR305اورانوس GR305
اورانوس-GR-305
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,400,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,527,397تا2,677,397تومان

قیمت و مشخصات گروه Gr4

اورانوس-GR-402
اورانوس-GR-402
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-410
اورانوس-GR-410
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-420
اورانوس-GR-420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-401
GR401-Uranus-EMDADIاورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401اورانوس GR401
اورانوس-GR-401
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-403
اورانوس GR403اورانوس GR403اورانوس GR403
اورانوس-GR-403
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-414
اورانوس GR414اورانوس GR414اورانوس GR414
اورانوس-GR-414
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-400
اورانوس-GR-400
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-405
اورانوس-GR-405
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-406
اورانوس-GR-406
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان
اورانوس-GR-407
اورانوس-GR-407
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,100,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,719,178تا2,869,178تومان

قیمت و مشخصات گروه MT1

اورانوس-M-501
اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501اورانوس M501
اورانوس-M-501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,582,192تا2,732,192تومان
اورانوس-M-503
اورانوس-M-503
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,582,192تا2,732,192تومان
اورانوس-M-502
اورانوس M502
اورانوس-M-502
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,582,192تا2,732,192تومان
اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-M-504
اورانوس-M-504
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 0.1CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,582,192تا2,732,192تومان

قیمت و مشخصات گروه Mayse

اورانوس-MAYSIE178
اورانوس MAYSIE178
اورانوس-MAYSIE178
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE241
اورانوس-MAYSIE241
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE305
اورانوس-MAYSIE305
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,480,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,275,342تا2,425,342تومان
اورانوس-MAYSIE160
اورانوس-MAYSIE160
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE179
اورانوس-MAYSIE179
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE242
اورانوس-MAYSIE242
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE175
اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175اورانوس Maysie175
اورانوس-MAYSIE175
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE240
اورانوس-MAYSIE240
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE250
اورانوس-MAYSIE250
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE401
اورانوس-MAYSIE401
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-MAYSIE152
اورانوس-MAYSIE152
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE206
اورانوس-MAYSIE206
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE211
MS211-MAYSIE-ANSARI
اورانوس-MAYSIE211
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE214
اورانوس-MAYSIE214
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE239
اورانوس Maysie239اورانوس Maysie239میسی 239
اورانوس-MAYSIE239
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE400
اورانوس-MAYSIE400
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-MAYSIE420
اورانوس-MAYSIE420
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-MAYSIE255
اورانوس-MAYSIE255
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE120
اورانوس-MAYSIE120
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,508,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,009,041تا2,159,041تومان
اورانوس-MAYSIE205
اورانوس-MAYSIE205
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,886,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,112,603تا2,262,603تومان
اورانوس-MAYSIE501
اورانوس-MAYSIE501
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-MAYSIE421
اورانوس-MAYSIE421
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,912,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,393,699تا2,543,699تومان
اورانوس-
اورانوس- MS-206
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,250,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 1,654,891تا1,804,891تومان

قیمت و مشخصات گروه S

اورانوس-S-102
اورانوس s 102اورانوس s102اورانوس s102
اورانوس-S-102
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-180
اورانوس-S-180
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-105
اورانوس-S-105
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-201
اورانوس-S-201
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-303
S303- Uranus-BARZEGAR
اورانوس-S-303
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-601
اورانوس-S-601
طول 365سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,308,219تا2,458,219تومان
اورانوس-S-181
اورانوس-S-181
طول 368سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,600,000 تومان اجرای هر متر با ورق از 2,293,478تا2,443,478تومان

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 3.87 ( 45 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس کورین باس ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm تولید کشور ترکیه قیمت …

۸ نظر

  1. Sp 103 رو ندارید ؟)طلایی(

  2. علیرضا هاشمی

    سلام خسته نباشید
    شما صفحه کورین عرض 70 و طول 280 دارین قیمت آن چند
    میشه
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت